SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/10 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno kandidacijskoj listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci odnosno kandidacijskoj listi grupe birača pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 7.000,00 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se i godišnji dodatak u iznosu od 700,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i kandidacijskoj listi grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Krka na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u godišnjim iznosima kako slijedi:

-Primorsko goranskom savezu PGS - 36.400,00 kuna,

-Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske SDP - 14.700 ,00 kuna,

-Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima HNS - 14.000,00 kuna,

-Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ - 14.000,00 kuna,

-Hrvatsko socijalnoj-liberalnoj stranci HSLS - 7.000,00 kuna,

-Zelenoj stranci ZS - 7.700,00 kuna,

-Kandidacijskoj listi grupe birača, nositelj David Mrakovčić - 14.000,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije na žiro račun političke stranke odnosno posebne račune članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 006-01/13-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-13-3

Krk, 22. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr