SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09.), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04. i 63/08.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09. - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 2. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/05., 26/09. i 8/13.) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

1.Zdravko Pernar, predstavnik Grada Crikvenice;

2.Vinko Lolić, dr., predstavnik Grada Crikvenice;

3.Vlado Domijan, prof., predstavnik Grada Crikvenice;

4.Željko Udovičić, ing., predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostava Crikvenica;

5.dr. sc. Mirjana Kovačić, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 934-01/13-01/23

Ur. broj: 2107/01-06/02-13-4

Crikvenica, 23. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=10003&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr