SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč. tekst) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09 i 14/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 12. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Omišalj u Skupštinu
PESJA NAUTIKA d.o.o.

I.

Imenuje se mr. sc. MIRELA AHMETOVIĆ u Skupštinu PESJA NAUTIKA d.o.o. kao predstavnik Općine Omišalj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-01/9

Ur. broj: 2142-06-13-01-2

Omišalj, 12. srpnja 2013.

Načelnica
mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr