SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
na području Općine Omišalj

Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj imenuju se:

1.Miljenka Justić, predstavnik Općine Omišalj

2.Vjeran Piršić, predstavnik Općine Omišalj

3.Razim Muratović, predstavnik Općine Omišalj

4.Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko goranske županije

5.Dario Šokota, predstavnik Lučke kapetanije- Lučka ispostava Omišalj.

Članak 2.

Članovi Vijeća iz članka 1. ove Odluke biraju između sebe predsjednika Vijeća.

Članak 3.

Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 50,00 kuna brutto po članu, po datom odobrenju, kao i naknadu troškova u vezi s vođenjem postupka.

Naknade iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se iz proračuna Općine Omišalj.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/10 i 12/11).

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2142-06-13-01-10

Omišalj, 16. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr