SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
129

127.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), točke VII. Odluke o pristupanju projektu »Transgranična mreža i suradnja u promicanju razvoja priobalnih malih i srednjih tvrtki na jadranskoj obali Balkana« (»CONNECT«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/04) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 16. prosinca 2004. godine, donijela je

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za ostvarivanje projekta »Connect«
za 2005. godinu

Članak 1.

Financijski plan Proračunskog fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2005. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI POSLOVANJA 160.000,00

RASHODI POSLOVANJA 584.000,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 60.000,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK - 484.000,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 484.000,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00VIŠAK/MANJAK 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za

klasifikacija 2005. godinu


UKUPNI PRIHODI 160.000,00 6 PRIHODI POSLOVANJA 160.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 155.289,34 631 Pomoći od inozemnih vlada 83.289,34 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 83.289,34 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 0,00 633 Pomoći iz proračuna 72.000,00 6331 Tekuće pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije 72.000,00 6332 Kapitalne pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije 0,00 64 Prihodi od imovine 4.710,66 641 Prihodi od financijske imovine 4.710,66 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.710,66Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za

klasifikacija 2005. godinu


UKUPNI RASHODI (3 + 4) 644.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 584.000,00 32 Materijalni rashodi 578.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 61.800,00 3211 Službena putovanja 61.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.000,00 323 Rashodi za usluge 471.381,25 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 39.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.000,00 3235 Zakupnine i najamnine 78.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 293.381,25 3238 Računalne usluge 14.000,00 3239 Ostale usluge 14.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.318,75 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.318,75 34 Financijski rashodi 5.500,00 343 Ostali financijski rashodi 5.500,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 422 Postrojenja i oprema 60.000,00 4221 Uredska oprema i namještaj 30.000,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu 30.000,00


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI/IZDACI Plan za

klasifikacija 2005. godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


Članak 3.

Financijski plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-04/04-02/112

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 16. prosinca 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr