SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 2. sjednici od 12. srpnja 2013. godine, donosi

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
NEREZINE / UPU 15 /

Članak 1.

U Odluci o izradi urbanističkog plana uređenja Nerezine /UPU 15/ (»Službene novine PGŽ« broj 7/12) u članku 4. mijenjaju se stavci 1. i 2. koji sada glase:

Plan obuhvaća građevinsko područje naselja Nerezine oznake NA 6, naselje Halmac oznake NA 6.4, mjesno groblje G5, autocamp Rapoća T24i/iliT34 i brodogradilišnu luku LB2.

Površina obuhvata Plana iznosi 90,05 ha (kopneni dio 78,53 ha i morske površine 11,52 ha). Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.1 A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.6. Građevinsko područje Nerezine u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

Članak 2.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/133

Ur.broj: 2213/01-01-13-6

Mali Lošinj, 12. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr