SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/ 13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Ovom Odlukom propisuju se odredbe o:

1.uređenju naselja,

2.održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

3.korištenju javnih površina,

4.skupljanju,odvozu i postupanju sa skupljenim
komunalnim otpadom,

5.uklanjanju snijega i leda,

6.uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

7.mjerama za provođenje komunalnog reda,

8.kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

-javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, skupine i pojedinačna samonikla i zasađena stabla i grmovi, dječja igrališta, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz javni objekt i slične površine koja su uređene i koriste se kao javne površine.

-javne prometne površine: ulice, kolnik nerazvrstanih cesta, nogostup, trg, pješačke staze, prolaz, stube, most, podvožnjak, nadvožnjak, pothodnik, nathodnik, tunel, parkiralište, stajalište i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

-kopneni dijelovi pomorskog dobra koje nije izuzeto iz opće uporabe.

U slučaju sumnje što se smatra javnom površinom, odluku donosi Gradonačelnik.

Članak 4.

Pod predmetima u smislu članka 2. točke 6. ove Odluke podrazumijevaju se pokretne stvari koje se mogu premještati odnosno demontirati i lako ukloniti, a naročito kiosci i montažni objekti, kontejneri, kamp kućice, plovila, stolovi, stolice, klupe, suncobrani, pokretne radnje na kotačima, razne uslužne naprave (šankomati, hladnjaci, uređaji za proizvodnju i prodaju sladoleda, vage, peći i štednjaci za pečenje i kuhanje kestena, kokica i sl.), štandovi, transparenti, jarboli za zastave, nadstrešnice, metalni nosači za konzolne reklame i tende, plastične reklame, oglasne ploče i stupovi, izložbeni ormarići, zaštitni stupići i ograde, cvjetne vaze, različita oprema i uređaji (satelitske i druge antene, klima uređaji, ventilacijske cijevi, odvodi iz ugostiteljskih i drugih objekata i sl.) te svi drugi predmeti koji se sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim objektima ne smatraju građevinama.

Predmeti iz prethodnog stavka mogu se postavljati na nekretninama u vlasništvu Grada i na drugim nekretninama koje su u naravi i po namjeni javna površina isključivo uz odobrenje i prema uvjetima iz ove Odluke i drugih akata Grada.

II.UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se:

1.uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrade,

2.označavanje ulica, trgova i kuća,

3.uređenje i održavanje okoliša (okućnica),

4.izgled izloga,

5.uređenje i održavanje javne rasvjete,

6.uređenje i održavanje javnih zelenih površina,

7.postavljanje i održavanje komunalnih objekata, urbane opreme i uređaja u općoj uporabi,

8.postavljanje reklamnih uređaja, drugih reklamnih materijala i ostalih natpisa,

9.držanje domaćih životinja u naselju.

1.Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrade:

Članak 6.

Vlasnici i korisnici stambenih i drugih prostorija dužni su vanjske dijelove zgrade (fasade, balkone, terase, loggie, ulazna vrata, prozore, podrumske otvore, oluke, krovove, vanjske instalacije, te druge vanjske dijelove zgrade te uređaje i opremu) držati čistim, a oštećenja popraviti.

U slučaju znatnijeg oštećenja zgrade, koje predstavlja prijetnju sigurnosti prolaznika i može prouzročiti štetu na tuđoj imovini, vlasnik odnosno korisnik zgrade, obvezan je trenutno pristupiti saniranju u svrhu otklanjanja pretpostavki opisane opasnosti

Ako se utvrdi opasnost iz prethodnog stavka, a vlasnik odnosno korisnik zgrade ne poduzme mjere sanacije, komunalni redar će o istome izvijestiti građevinsku inspekciju.

Članak 7.

Posuda s cvijećem iznad javnih površina mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude te polijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća.

Svi vanjski uređaji i oprema iznad javnih površina moraju biti postavljeni tako da ne postoji opasnost od pada istih te da ne ometaju pješački promet i ne smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Članak 8.

Zabranjeno je po zidovima i pročeljima zgrade crtati, pisati ili na drugi način prljati ili nagrđivati vanjski izgled zgrade.

Članak 9.

Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima okrenutim neposredno prema javno prometnoj površini izlagati rublje, posteljinu, tepihe i slične predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade.

2.Označavanje ulica, trgova i kuća:

Članak 10.

Naselja, ulice i trgovi moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama, a svaka zgrada kućnim brojem, u skladu sa važećim rješenjem nadležnog tijela o dodjeli kućnog broja.

Natpisne ploče moraju biti postavljene u suglasju s propisom kojim se uređuje način označavanja imena naselja, ulica i trgova.

Natpisne ploče naselja, ulica i trgova nabavlja, postavlja i održava Grad.

Pločicu s brojem zgrade nabavlja, postavlja i održava vlasnik, odnosno korisnik zgrade o svom trošku.

Pločicu s brojem zgrade vlasnik, odnosno korisnik dužan je postaviti najkasnije do početka korištenja zgrade.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, neovlašteno skidati i mijenjati natpisne pločice s imenima ulica, trgova i sl.

3.Uređenje i održavanje okoliša (okućnica):

Članak 11.

Zemljište i okoliš (okućnicu) zgrada svih namjena dužni su održavati i čistiti njihovi vlasnici/korisnici ili osobe koje

njima upravljaju, tako da ničime ne narušavaju urednost, estetski izgled naselja i higijenske uvjete.

Ograda postavljena uz javnu površinu, mora se redovito održavati i ne smije ni na koji način ugrožavati prolaznike ili otežavati njihovo kretanje.

Vlasnici/korisnici odnosno upravitelji zgrada i vlasnici drugih nekretnina dužni su obrezivati raslinje tako da se omogućiti nesmetan prolaz pješaka i vozila. Raslinje se također mora obrezivati kad zaklanja vertikalnu signalizaciju i javnu rasvjetu.

Na nekretninama, vidljivim s javne površine, zabranjeno je držati otpad i dotrajale stvari (olupine automobila i barki, stare strojeve, daske, bačve i slično) koje svojim izgledom i neredom narušavaju uredan izgled naselja.

4.Izgled izloga:

Članak 12.

Izlog u smislu ove Odluke čini:

-zastakljeni otvor u zidovima zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe,

-zastakljeni otvor u zidovima zgrade i izložbeni ormarići koji služi za ugostiteljstvo, banku, agenciju, uredski prostor, obrtničku radnju i društvenu djelatnost.

Izlozi trebaju biti uredni i čisti, dobro osvijetljeni i primjereno dekorirani (ukrašeni i uređeni).

Za dane državnih blagdana i gradskih manifestacija, ukoliko je to primjenjivo, izlozi trebaju biti prigodno dekorirani.

5.Uređenje i održavanje javne rasvjete:

Članak 13.

Javno prometna površina, pješački i drugi glavni putovi na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa propisima, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja, pojedinih javnih površina, prometa i potreba mještana.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je redovito održavati rasvjetu u ispravnom stanju.

Na objekte javne rasvjete mogu se postavljati transparenti, reklamne površine i ukrasne zastave samo uz suglasnost Grada, ali tako da ne smetaju namjeni objekta.

Članak 14.

Zabranjuje se oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete.

6.Uređenje i održavanje javnih zelenih površina:

Članak 15.

Javna zelena površina mora se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i služi svrsi za koju je namijenjena.

Održavanjem javne zelene površine ne smije se mijenjati projekt prema kojem je izgrađena, odnosno rekonstruirana.

Članak 16.

Javne zelene površine održavaju se po Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

1.obnova biljnog materijala,

2.podrezivanje stabala i grmlja,

3.okopavanje i plijevljenje grmlja, cvijetnjaka i živice,

4.košnja trave,

5.gnojenje i folijarno prihranjivanje biljnog materijala koje raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

6.uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

7.održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

8.preventivno djelovanje na sprečavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

9.održavanje pješačkog puta i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, posuda, odnosno košara za otpatke, spremišta za alat, popločenja i slično),

10.postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

11.postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

12.obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene javne zelene površine,

13.skidanje snijega s grana,

14.uređenje i privođenje namjeni neuređene javne zelene površine.

7. Postavljanje i održavanje komunalnih objekata, urbane opreme i uređaja u općoj uporabi:

Članak 17.

Zabranjuje se uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena uporaba hidranata za vlastite potrebe (pranje automobila, privatnih prostora i sl.).

Članak 18.

Klupe, košarice za odlaganje otpadaka, oprema dječjih igrališta, oprema stajališta javnog prijevoza, spomenici i skulpture i drugi slični predmeti koji predstavljaju urbanu opremu na javnim površinama moraju se održavati u ispravnom odnosno urednom stanju.

Urbanu opremu iz stavka 1. ovog članka zabranjeno je uništavati, oštećivati, te po njoj šarati, crtati ili je na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 19.

Stajališta javnog prijevoza u pravilu moraju biti natkrivena i opremljena klupama.

Stajališta javnog prijevoza moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u najkraćem roku ukloniti.

Na stajalištu se obvezno postavljaju košarice za smeće.

8. Postavljanje reklamnih uređaja, drugih reklamnih materijala i ostalih natpisa:

Članak 20.

Uređaji i predmeti čija je svrha isticanja reklamnih poruka i oglašavanje (reklamni pano, reklamna konstrukcija, drugi predmeti i uređaji) u smislu ove Odluke su predmeti projektirani i proizvedeni kao tipski, koji materijalima, obradom i oblikovanjem zadovoljavanju kriterije tehničkih i tehnoloških standarda, estetski oblikovani i postavljeni u skladu s izgledom zgrade i okoline, a to su:

-reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, jarboli za zastave, transparenti, reklamni natpis, drugi reklamni predmeti, te tende i natpisi ako su s reklamnom porukom,

-oglasne ploče, stupovi, ormarići, te drugi oglasni predmeti.

Uređaji i predmeti iz stavka 1. ovog članka, mogu se postavljati na objekte u vlasništvu Grada i javne površine na području Grada uz odobrenje Grada.

Članak 21.

Postavljanje reklamnih predmeta na javnim površinama i drugim nekretninama u vlasništvu Grada dozvoljeno je uz naknadu za zakup. Odlukom o davanju u zakup utvrđuje se lokacija za postavljanje predmeta, zasnivanje zakupa i druga pitanja.

Članak 22.

Uređaji i predmeti iz članka 20. ove Odluke moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale treba obnoviti, zamijeniti, odnosno ukloniti.

Reklamni predmeti postavljeni suprotno propisanim uvjetima, a koji otežavaju kretanje pješaka javnom površinom ili ih ugrožavaju ili smanjuju preglednost u prometu, ukloniti će se temeljem rješenja komunalnog redara.

Troškove održavanja, čišćenja i uklanjanja snosi zakupnik odnosno vlasnik postavljenih reklamnih uređaja ili predmeta.

Svaki kvar na svjetlećem natpisu ili reklami mora se otkloniti u roku od 8 dana.

Članak 23.

Ako se ploča sa nazivom tvrtke ili obrta ističe na pročelju zgrade, mora biti napisana čitljivo na ploči koja je tehnički i estetski oblikovana i uredna.

Po prestanku obavljanja djelatnosti vlasnici su dužni u roku od 15 dana ukloniti ploču.

Članak 24.

Zastave, transparenti i drugi prigodni natpisi ili ukrasi što se postavljaju na zgradama, moraju biti uredni i čisti, te se trebaju ukloniti u roku od 48 sati nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

Članak 25.

Postavljanje plakata i oglasa dozvoljeno je samo na površinama i predmetima predviđenim za tu svrhu.

Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate i oglase na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog gradskog prijevoza, kontejnerima za smeće, ogradama i drugim sličnim mjestima.

9.Držanje domaćih životinja u naselju:

Članak 26.

Zabranjeno je držati stoku, perad, kuniće i pčele u:

-dijelu naselju Kraljevica, definiranom Odlukom o komunalnoj naknadi kao I. zona,

-dijelu naselja Šmrika - Neriz,

-naselju Bakarac, osim Turinovog sela.

U dijelu naselja Kraljevica, definiranom Odlukom o komunalnoj naknadi kao II. zona zabranjeno je držanje stoke, a moguće je držanje peradi, kunića i pčela.

Iznimno u području iz stavka 2. ovog članka moguće je držanje stoke temeljem odobrenja Gradonačelnika.

U slučaju sumnje o granicama područja iz stavka 1. ovog članka, Odluku donosi Gradonačelnik.

Članak 27.

Stokom se smatraju: konj, mazga, magarac, mula, govedo, svinja, ovca, koza.

Peradi u smislu ove Odluke smatra se : kokoš, patka, guska, puran, prepelica i druga perad.

Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom odlukom.

Članak 28.

Zabranjeno je puštanje stoke i peradi po javnoj površini.

Članak 29.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom članka 26. ove Odluke, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete u skladu s posebnim propisima.

Komunalni redar može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi prethodnog stavka, ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled okoline.

Ukoliko se stoka, perad ili pčele drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 30.

Javne površine iz članka 3. ove Odluke moraju se održavati čistima i urednima.

Poslove čišćenja i održavanja javnih površina vrše pravne ili fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće.

Članak 31.

Na javnoj površini postavljaju se košarice za odlaganje otpadaka. Košarice redovito čisti i održava Grad ili osoba kojoj Grad povjeri taj posao.

Košarice uz poslovne, trgovinske, ugostiteljske i uslužne objekte za prikupljanje otpadaka iz djelatnosti, osigurava i održava vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta.

Posude, odnosno košarice za otpatke moraju biti izgrađene od prikladnog materijala, a dotrajale i pohabane treba redovito popravljati i po potrebi zamjenjivati novima.

Za postavljanje posuda, odnosno košara za odlaganje otpadaka mogu se upotrijebiti stupovi, zidovi kuća, ograde uz pločnike i slobodno stojeća postolja.

Zabranjeno je postavljanje posuda, odnosno košara za otpatke na drveće, stupove javne rasvjete, stupove za isticanje zastava te na drugim mjestima gdje nagrđuju izgled naselja, objekata ili ometaju promet.

Članak 32.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz javnu površinu dužna je svakodnevno čistiti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti.

Članak 33.

Na javnim površinama nije dozvoljeno:

-postavljati predmete, naprave ili strojeve,

-popravljati (osim u opravdanim slučajevima) vozila, te obavljati druge obrtničke radove,

-koristiti dječje igralište i sprave za igru protivno njihovoj namjeni,

-izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

-pljuvati i obavljati nuždu,

-bacati reklamne i druge letke,

-bacati i paliti otpad,

-crtati i na drugi način označavati na javno-prometnoj površini, čime se ugrožava sigurnost prometa,

-ostavljati neregistrirana vozila (bez registarskih oznaka ili neregistrirana),

-obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

Iznimno u opravdanim slučajevima na mjestima koja ne smetaju prolazu pješaka i ne ometaju promet vozila može se na javnim površinama odobriti privremeno, najdulje na rok od 6 mjeseci, ostavljanje plovila, kamp prikolica, priključnih vozila i drugih predmeta.

Odobrenje iz prethodnog stavka daje Gradonačelnik.

Članak 34.

Na javnim površinama, bez odobrenja Grada, nije dozvoljeno:

-odlagati građevinski materijal, te građevinski i drugi krupni otpad,

-prekapati javne površine i izvoditi građevinske radove,

-izlagati slike, knjige, rabljene stvari,cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode,

-postavljati kioske, montažne objekte, stolove, stolice, opremu terasa, naprave i štandove,

-postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka, te uređaje za razglas i pojačavanje zvuka,

-obavljati druge gospodarske djelatnosti.

Članak 35.

Radi zaštite javne zelene površine, zabranjuje se:

-rezanje i skidanje grana s drveća i grmlja,

-guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, trganje, zabijanje čavala, stavljanje plakata te drugo oštećivanje drveća, grmlja i živica,

-trganje i branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busena, te kidanje grana s grmlja i drveća,

-kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,

-bacanje papira i otpadaka, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana i njihovo paljenje,

-oštećivanje opreme postavljene na javnoj zelenoj površini te njihovo prljanje i zagađivanje,

-puštanje otpadnih voda, kiselina, motornih ulja i gnojnica i svako njeno zagađivanje,

-vožnja biciklom, motorom, automobilom, guranje bicikla ili sličnog vozila, te kolica za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine) te parkiranje,

-loženje vatre i potpaljivanje stabala,

-pranje vozila,

-hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja.

Iznimno na zahtjev vlasnika susjednog objekta uz odobrenje i nadzor komunalnog redara može se dozvoliti vlasniku ili korisniku da sam ukloni ili podreže preraslo drveće i grmlje koje smeta ili oštećuje njegovu nekretninu.

Članak 36.

Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata te postavljanja naprave, uređaja ili instalacija uništi ili ošteti postojeću zelenu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troška za vraćanje zelene površine u prvobitno stanje.

Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje javne površine iz prethodnog stavka vrši se po nalogu komunalnog redara, a o trošku investitora i/ili izvoditelja građevinskih radova.

Članak 37.

Tko namjerno ili iz nepažnje ošteti javnu površinu, opremu i predmet koji su njezin sastavni dio dužan je nadoknaditi štetu po propisima o odgovornosti za štetu.

Članak 38.

Nije dozvoljeno puštanje pasa na javne površine bez nadzora.

Posjednik životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpadcima njegove životinje.

Članak 39.

Na javnu površinu dozvoljeno je dovoditi pse na povodcu i sa zaštitnom košarom (brnjicom).

Štenad i patuljaste pasmine dozvoljeno je dovoditi na javnu površinu na povodcu i bez zaštitne košare (brnjice).

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na cvijetnjake i dječja igrališta te na javne površine koje odredi i znakovima obilježi Grad.

IV.KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 40.

Javne površine mogu se koristiti u skladu sa svojom namjenom i na način kojim se osigurava njihovo očuvanje.

Javne površine mogu se koristiti pod uvjetima određenim ovom Odlukom radi izvođenja građevinskih i drugih radova, organizacija javnih priredbi, obavljanja djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i drugih uslužnih djelatnosti, za iskrcaj ogrijeva te piljenje i cijepanje drva, za ukrcaj i iskrcaj robe i ostalog materijala te za postavljanje predmeta za oglašavanje.

1. Korištenje javne površine radi izvođenja građevinskih i drugih radova:

Članak 41.

Nije dozvoljeno koristiti javne površine za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj namjeni, bez odobrenja Grada.

U slučajevima iz prethodnog stavka, Investitor ili izvođač radova dužan je od Grada tražiti odobrenje za privremeno korištenje javne površine.

Odobrenjem se utvrđuju uvjeti i vrijeme korištenja, mjere zaštite i čuvanje javne površine.

Članak 42.

Kod izvođenja radova iz prethodnog članka izvoditelj je dužan poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja i oštećenja javnih površina i to:

-deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode i da se materijal ne raznosi po javnim površinama,

-očistiti javnu površinu oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i slično, a čije je taloženje na javnim površinama posljedica građevinskih radova,

-zauzeti dio javne površine mora se u pravilu ograditi urednom ogradom,

-za vrijeme obavljanja radova iz prethodnog članka, izvoditelj mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti, za sigurnost radova odgovoran je izvoditelj radova,

-ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi na vrijeme duže od jednog mjeseca, komunalni redar može odrediti da se ukloni skela i drugi materijal s javne površine,

-korisnik odobrenja za zauzimanje javne površine za potrebe gradnje dužan je najkasnije u roku od 3 dana po završetku radova obavijestiti Grad da mu zauzeta površina više nije potrebna,

-komunalni redar pregledati će korišteni prostor i ako ustanovi da postoji bilo kakvo oštećenje narediti će korisniku dovođenje korištenog prostora u prijašnje stanje o svom trošku, a ako korisnik to ne učini isto će obaviti Grad na teret korisnika.

Članak 43.

Nije dozvoljeno javne površine prekopati radi izgradnje, održavanja i popravka instalacija komunalne i druge infrastrukture bez odobrenja Grada.

Članak 44.

Uvjeti i način prekapanja javnih površina utvrđuju se odobrenjem koga izdaje Upravni odjel (u daljnjem tekstu Odjel) sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama.

2. Korištenje javne površine radi organizacije javnih priredbi:

Članak 45.

Za održavanje javne priredbe na javnim površinama potrebno je odobrenje Gradonačelnika. Odobrenjem se utvrđuju uvjeti i vrijeme korištenja i čuvanje javne površine.

Članak 46.

Ako se na javnoj površini održava javna priredba ili skup, organizator priredbe ili skupa dužan je u roku od 12 sati po završetku priredbe odnosno skupa očistiti javnu površinu i prilaz istoj.

3. Korištenje javne površine radi obavljanja djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i drugih uslužnih djelatnosti:

Članak 47.

Uvjeti i lokacije na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija, lokacije za postavu privremenih objekata, prostorni i tehnički uvjeti za postavu privremenih objekata, lokacije za postavu ugostiteljskih terasa, prostorni i tehnički uvjeti za postavu ugostiteljskih terasa utvrđuju se posebnim Odlukama.

Privremeni, pokretni objekti i ugostiteljske terase moraju se održavati urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti.

4. Korištenje javne površine za iskrcaj ogrijeva te piljenje i cijepanje drva:

Članak 48.

Za iskrcaj ogrijeva, te piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi kućni prostor, odnosno vlastito zemljište.

U slučaju potrebe može se koristiti javno-prometna površina, ali tako da se površina ne oštećuje i da se ne ometa promet. Iskrcana drva moraju se složiti na rub kolnika, ali tako da se ne ruše.

Gradonačelnik može zbog sigurnosti pješaka u pojedinim ulicama potpuno zabraniti ili vremenski ograničiti obavljanje pojedinih radnji iz prethodnog stavka.

Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti najkasnije u roku od 7 dana, a upotrijebljena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

5. Korištenje javne površine za ukrcaj i iskrcaj robe i ostalog materijala:

Članak 49.

Ukrcaj i iskrcaj robe i materijala obavlja se u zgradama i površinama koje nisu javne.

U opravdanim slučajevima može se ukrcaj i iskrcaj privremeno obaviti na javno-prometnim površinama pod uvjetom da se ne oštećuju.

Ako se roba treba iskrcati na javno-prometnu površinu, mora se složiti tako da ne ometa promet i odmah ukloniti.

6. Korištenje javne površine radi postavljanja predmeta za oglašavanje:

Članak 50.

Uvjeti i načini postavljanja i oblikovanja reklamnih i oglasnih površina te davanje u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje utvrđuju se posebnom Odlukom.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 51.

Komunalni otpad (u daljnjem tekstu: otpad) je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina, otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Komunalnim otpadom smatra se i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

Članak 52.

Komunalno društvo »Čistoća« d.o.o. Rijeka ( u daljnjem tekstu: skupljač otpada) donosi Program skupljanja i odvoza otpada.

Članak 53.

Pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) obvezna je koristiti uslugu odvoza otpada i postupati s otpadom na način određen ovom Odlukom i propisima o otpadu.

Korisnik usluge dužan je iz kućnog otpada izdvojiti otpad koji se može reciklirati (papir, staklo, plastika, metal i drugi korisni otpad) i odložiti ga u posudu namijenjenu toj vrsti otpada.

Glomazni kućni otpad prikuplja se u otvorene posude većeg volumena.

Članak 54.

Skupljač otpada dužan je osigurati dovoljan broj posuda za reciklažni i ostali kućni otpad.

Skupljač otpada dužan je održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju.

Članak 55.

Mjesto za postavljanje posuda određuje Odjel.

Mjesto na kojem se postavlja posuda mora se označiti bojom ili na drugi način obilježiti.

Posude se moraju smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurane od pomicanja i da su dostupne specijalnom vozilu za odvoz otpada.

Korisnici usluga uz čije nekretnine zbog prostornih uvjeta nije moguće smjestiti posude, dužni su odlagati otpad u posude najbliže njihovoj nekretnini.

Članak 56.

U posude za otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, auto gume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar, te tekuće i polu tekuće tvari.

Korisniku usluge koji obavlja gospodarsku djelatnost zabranjeno je odlagati ambalažni otpad u posude i pored posuda za komunalni otpad.

Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan posuda.

Članak 57.

Posude za otpad je zabranjeno oštećivati, po njima crtati i pisati te premještati s obilježenog mjesta.

Članak 58.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način.

Članak 59.

Skupljač otada je dužan redovito odvoziti otpad na način utvrđen Programom skupljanja i odvoza otpada.

Skupljač otpada je dužan upoznati korisnike s Programom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 60.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, privremeno se skladišti u građevine za skladištenje otpada i reciklažna dvorišta.

Otpad iz stavka 1.ovog članka prodaje se na tržištu, a iznimno se može, uz suglasnost nadležnog tijela za zaštitu okoliša, odložiti na odlagalište otpada ako je to gospodarski opravdano i neškodljivo za okoliš.

Članak 61.

Otpad iz kojeg su izdvojeni korisni sastojci, skupljač otpada odlaže na uređeno odlagalište.

Odlaganje otpada na odlagalištu otpada obavlja se prema stručnom projektu i propisima o građevinama i opremi za odlaganje otpada.

Na odlagalište otpada ne smije se odlagati opasni otpad.

Članak 62.

Skupljač otpada je dužan pri skupljanju, odvozu i deponiranju otpada poduzimati mjere zaštite javnih površina, higijenske i sanitarne mjere te pridržavati se propisa o otpadu i zaštiti okoliša.

VI.UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 63.

Uklanjanje snijega i leda s javne površine obavlja pravna ili fizička osoba čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te javne površine, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj su isti poslovi povjereni.

Članak 64.

Snijeg s javne površine treba početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati i više puta.

Led s javnih površina uklanja se čim nastane.

Članak 65.

Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog prostora dužan je čistiti od snijega i leda vlasnik ili korisnik tog prostora, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

Članak 66.

Fizička ili pravna osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od osam dana po otapanju snijega i leda.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 67.

Svi predmeti iz članka 4. ove Odluke kao i ostali predmeti koji su na javnoj i drugoj površini, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

Komunalni redar će rješenjem naložiti uklanjanje predmeta koji su postavljeni ili smješteni suprotno odredbama ove Odluke , osim predmeta za čije je uklanjanje propisana nadležnost drugog tijela.

Članak 68.

Komunalni redar naložiti će vlasniku i korisniku protupravno postavljenih predmeta na javnoj površini, uklanjanje istih u određenom roku.

Ukoliko vlasnik protupravno postavljenih predmeta istu stvar ne ukloni u roku određenim rješenjem komunalnog redara, ili se ne može utvrditi vlasnik stvari, komunalni redar će stvar ukloniti na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat, na trošak Grada, te će istu odložiti u javno skladište na rok od 30 dana, u kojem roku je vlasnik dužan predmet preuzeti.

Vlasniku protupravno postavljenog predmeta isti će se vratiti po namirenju troškova čuvanja.

Članak 69.

Predmeti koje vlasnici po proteku roka od 30 dana i nakon pismenog poziva ne preuzmu, mogu se prodati na javnoj dražbi.

Iz postignute cijene najprije se podmiruju troškovi postupka i javne prodaje, a razlika pripada vlasniku.

Predmeti čija je vrijednost manja od troškova postupka i javne prodaje, predaju se na korištenje humanitarnim odnosno neprofitnim organizacijama.

S predmetima koji se nisu mogli predati humanitarnim odnosno neprofitnim organizacijama, postupa se kao s otpadom.

Članak 70.

Dijelovi vozila, plovila, uređaja i druge napuštene pokretne stvari koje čine glomazni otpad, a kojim se ne može utvrditi vlasnik niti porijeklo, komunalni redar ukloniti će po pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost odvoza komunalnog otpada na trošak Grada.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 71.

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalni redar.

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu koju mora pokazati na zahtjev stranke.

Članak 72.

U obavljanju nadzora, komunalni redar je ovlašten:

-Rješenjem narediti fizičkim ili pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

-naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

-predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog nalog,

-predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 73.

Protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1., točke 1. prethodnog članka, može se izjaviti žalba Upravnom tijelu Primorsko-goranske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

Protiv obaveznog prekršajnog naloga iz stavka 1. točke 3. prethodnog članka, može se izjaviti prigovor Prekršajnom sudu u Rijeci, putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kraljevice u roku od 8 dana.

Pravodoban i od ovlaštene osobe podnesen prigovor zadržava izvršenje prekršajnog naloga.

Članak 74.

Kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom, Pročelnik upravnog odjela izdat će obvezni prekršajni nalog počinitelju prekršaja, sukladno Prekršajnom zakonu.

U obveznom prekršajnom nalogu, počinitelju će se uz novčanu kaznu izreći i troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obveznog prekršajnog naloga u iznosu od 100,00 kn.

Članak 75.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristupa do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetima uredovanja.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može potražiti pomoć nadležne policijske uprave.

IX.KAZNENE ODREDBE

Članak 76.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ako:

1.Ne održava objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalnosti (članak 13. stavak 2. Odluke),

2.Ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za odlaganje otpada, oprema dječjih igrališta, stajališta javnog prijevoza, spomenike i skulpture, i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju urbanu opremu (članak 18. stavak 1. Odluke),

3.Ne održava posude za otpad u tehničkom i sanitarno ispravnom stanju (članak 54. stavak 2. Odluke),

4.Posude za otpad smjesti protivno odredbi članka 55. Odluke,

5.Ne odvozi redovito otpad na način utvrđen Programom skupljanja i odvoza otpada (članak 59. stavak 1. Odluke),

6.Pri skupljanju i odvozu otpada ne poduzima mjere propisane člankom 62. Odluke,

7.Snijeg i led ne ukloni s javne površine ili ga nepravovremeno ukloni (članak 64. stavak 1. i 2. Odluke),

8.U roku od 8 dana ne ukloni materijal kojim je posipana zaleđena javna površina (članak 66. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 77.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.Crta, piše ili na drugi način prlja i nagrđuje vanjski izgled zgrade (članak 8. Odluke),

2.Oštećuje, uništava, neovlašteno skida i mijenja natpisne ploče s imenima ulica, trgova i sl. (članak 10. stavak 6. Odluke),

3.Bez odobrenja koristi uređaje javne rasvjete za postavljanje predmeta (članak 13. stavak 4. Odluke),

4.Ošteti rasvjetna tijela i uređaje javne rasvjete (članak 14. Odluke),

5.Uništi, ošteti ili koristi hidrante za vlastite potrebe (pranje automobila, privatnih prostora i sl.) (članak 17. Odluke),

6.Uništi, ošteti, uprlja ili nagrdi urbanu opremu (članak 18. stavak 2. Odluke),

7.Postavi reklamne predmete i uređaje bez odobrenja (članak 20. stavak 3. Odluke),

8.Postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na zabranjenim mjestima (članak 25. stavak 2. Odluke),

9.Drži životinje u područjima gdje je zabranjeno (članak 26. stavak 1. Odluke),

10.Pušta stoku i perad po javnoj površini (članak 28. Odluke),

11.U dopuštenim područjima Grada drži životinje ne ispunjavajući higijensko-sanitarne uvjete ili držanjem životinja nanosi smetnje okolnim stanarima i narušava izgled naselja (članak 29. stavak 1. i 2. Odluke),

12.Svakodnevno ne čisti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem djelatnosti u njenom objektu uz javnu površinu (članak 32. Odluke),

13.Ne pridržava se odredbi članka 33. Odluke,

14.Ne pridržava se odredbi članka 34. Odluke,

15.Ne pridržava se odredbi članka 35. Odluke,

16.Bez odobrenja Grada na javnoj površini iskrcava, smješta i ukrcava građevinski materijal, podiže skele i obavlja slične radove u građevinske svrhe (članak 41. stavak 1. Odluke),

17.Kao organizator priredbe ili skupa u roku od 12 sati po završetku priredbe odnosno skupa ne očisti javnu površinu (članak 46. Odluke),

18.Odbije uslugu odvoza komunalnog otpada (članak 53. stavak 1. Odluke),

19.S otpadom postupa suprotno odredbama članka 53. stavak 2. i 3. Odluke,

20.U posude za otpad odlaže opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, auto gume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polu tekuće tvari (članak 56. stavak 1. Odluke),

21.Odlaže ambalažni otpad u posudu ili pored posude za komunalni otpad (članak 56. stavak 2. Odluke),

22.Odlaže otpad izvan posuda (članak 56. stavak 3. Odluke).

Novčanom naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 78.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.Vanjske uređaje i opremu izvan gabarita zgrade postavi tako da ometa pješački promet i preglednost u cestovnom prometu (članak 7. stavak 2. Odluke),

2.Izlog u poslovnom prostoru ne održava urednim i čistim te ga ne osvijetli i primjereno dekorira (članak 12. stavak 1. Odluke),

3.Postupa suprotno odredbi članka 22. stavak 1. Odluke,

4.Istakne i drži na pročelju zgrade ploču s nazivom tvrtke ili obrta nečitljivom i neurednom (članak 23. stavak 1. Odluke),

5.Privremene, pokretne objekte i ugostiteljske terase ne održava urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 47. stavak 2. Odluke),

6.Javnu površinu koristi za ukrcaj i iskrcaj robe suprotno odredbama članak 49. Odluke.

Novčanom naknadu u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 79.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.Vanjske dijelove zgrade ne održava čistima i ispravnima (članak 6. stavak 1. Odluke),

2.Posudu s cvijećem izvan gabarita zgrade ne osigurava od pada i ne spriječi polijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća (članak 7. stavak 1. Odluke),

3.Na prozorima, vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema javno prometnoj površini vješa ili izlaže rublje, posteljinu, tepihe i druge predmete koji nagrđuju vanjski izgled zgrade (članak 9. Odluke),

4.Ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 10. stavak 5. Odluke),

5.Ne održava i ne uređuje zemljište i okoliš (okućnicu) zgrada svih namjena, te ogradu do javne površine tako da ne ometa korištenje te površine (članak 11. stavak 1. i 2. Odluke),

6.Ne obrezuje raslinje na okućnici i građevinskom zemljištu koje svojim granama prelazi na javnu površinu tako da ometa prolaz pješaka i vozila, preglednost prometa i prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 11. stavak 3. Odluke),

7.Na nekretninama vidljivim s javne površine zabranjeno je držati otpad i dotrajale stvari (olupine automobila i barki, stare strojeve, daske, bačve i slično) koje svojim izgledom i neredom narušavaju uredan izgled naselja (članak 11. stavak 4. Odluke),

8.Zastave, prigodne natpise i ukrase postavljene na zgradu i druga namjenska mjesta ne ukloni u roku od 48 sati nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni (članak 24. Odluke),

9.Ne obavijesti Grad o završetku radova u roku od 3 dana (članak 42. stavak 1. točka 6. Odluke),

10.Javnu površinu koristi za iskrcaj i smještaj drva i ogrijeva suprotno odredbama članak 48. Odluke,

11.Oštećuje posude za otpad, po njima crta i piše ili ih premješta s obilježenog mjesta (članak 57. Odluke),

12.Parkira vozilo na način da onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način (članak 58. Odluke),

13.Ne čisti snijeg i led sukladno odredbama članka 65. Odluke,

14.Ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora (članak 75. stavak 1. Odluke).

Novčanom naknadu u iznosu od 300,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kazniti će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 80.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1.Pušta pse na javnu površinu bez nadzora (članak 38. stavak 1. Odluke),

2.Dovodi i pušta pse na javne površine protivno odredbi članak 39. stavak 3. Odluke.

Članak 81.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba ako:

1.Ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpadcima njegove životinje (članak 38. stavak 2. Odluke),

3.Na javnu površinu dovodi psa bez povodca ili bez zaštitne košare (članak 39. stavak 1. Odluke).

Članak 82.

Za prekršaje iz članaka 76. do 80. ove Odluke, komunalni redar može naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja, u visini polovice točno određenog iznosa propisane novčane kazne, te o tome izdati potvrdu.

X.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Danom stupanja ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/96).

Članak 84.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/14

Ur.broj: 2170/08-01-13-02

Kraljevica, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr