SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici 18. srpnja 2013. godine, donijelo je

Izmjene Statuta Grada Kraljevice

Članak 1.

U Statutu Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13 i 15/13) članak 45. mijenja se i glasi:

»Radna tijela Gradskog vijeća su:

-Mandatni odbor,

-Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja,

-Odbor za normativnu djelatnost,

-Odbor za ravnopravnost spolova,

Članak 2.

Ove Izmjene Statuta Grada Kraljevice stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/1

Ur.broj: 2170/08-08-13-14

Kraljevica, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr