SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/0, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 38. i članka 57. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

Odluku
o utvrđivanju i osnivanju radnih tijela Gradskog
vijeća Grada Delnica

Članak 1.

Radi razmatranja i proučavanja određenih pitanja i pojedinih tema iz različitih područja društvenog života, u cilju predlaganja i razmatranja prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće, te o drugim pitanjima iz djelokruga vijeća kao i za učinkovitije obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, ovom odlukom utvrđuju se i osnivaju stalna radna tijela Gradskoga vijeća Grada Delnica (u daljnjem tekstu. Gradsko vijeće), utvrđuje se njihova nadležnost, djelokrug, broj članova te način njihova rada.

Izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci adekvatno se primjenjuju u muškom i ženskom rodu.

Članak 2.

Radna tijela Gradskoga vijeća su komisije, savjeti, povjerenstva, stožeri, zapovjedništva, odbori i druga radna tijela.

Nakon provedene rasprave odnosno razmatranja određenog akta odnosno drugog pitanja koje im je na dnevnom redu, radna tijela zauzimaju stajališta, a mogu donijeti i akte (prijedloge, zaključke, preporuke), te o tome izvješćuju Gradsko vijeće.

Radna tijela isto tako mogu sama predlagati donošenje akata Gradskog vijeća.

Pored radnih tijela utvrđenih ovom odlukom, Gradsko vijeće može posebnim odlukama ili na temelju zakonskih propisa, osnivati i druga stalna ili povremena radna tijela.

Članak 3.

Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika ili zamjenika odnosno načelnika i njegovog zamjenika kao i određeni broj članova koje Gradsko vijeće imenuje posebnim rješenjem.

Uz vijećnike, u radna tijela mogu se imenovati i pojedini znanstveni, stručni i drugi javni djelatnici te druge osobe koje mogu pridonijeti stručnom i kvalitetnom radu radnih tijela.

Prilikom imenovanja članova radnih tijela, nastoji se voditi računa da njihov sastav u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Gradskog vijeća.

Mandat predsjednika kao i ostalih članova radnog tijela u pravilu traje do isteka redovitog četverogodišnjeg mandata Gradskoga vijeća, osim ako drugačije nije regulirano nekim zakonskim propisom.

Vijećnici mogu biti članovi u najviše 2 radna tijela.

Članak 4.

Stalna radna tijela osnovana Statutom Grada Delnica su:

1.Mandatna komisija,

2.Komisija za izbor i imenovanja,

3.Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

4.Savjet mladih.

Stalna radna tijela osnovana temeljem drugih propisa ili akata Gradskog vijeća su:

1. Komisija za javna priznanja,

2.Povjerenstvo za poslove određivanja imena ulica i trgova,

3. Povjenstvo za ravnopravnost spolova,

4.Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

5. Stožer zaštite i spašavanja,

6. Zapovjedništvo civilne zaštite.

Stalna radna tijela koja se osnivaju ovom Odlukom su:

1. Odbor za gospodarstvo, obrtništvo i poduzetništvo,

2.Odbor za poljoprivredu, stočarstvo, ruralni razvoj i turizam,

3.Odbor za komunalne poslove, prometno i prostorno uređenje i zaštitu okoliša,

4. Odbor za proračun i financije,

5. Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja,

6.Odbor za suradnju, mjesnu samoupravu i građansku sigurnost,

7. Odbor za mlade, odgoj i obrazovanje,

8. Odbor za sport, kulturu i tehničku kulturu,

9. Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana.

Članak 5.

Mandatna komisija sastoji se od predsjednika i dva člana.

Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika Gradskog vijeća.

Mandatna komisija:

-na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

Članak 6.

Komisija za izbor i imenovanje sastoji se od predsjednika i dva člana.

Komisija za izbor i imenovanje bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika Gradskog vijeća.

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

-izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

-izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

-imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,

-obavlja i druge poslove određene Statutom Grada Delnica.

Članak 7.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost sastoji se od predsjednika i četiri člana.

Predsjednik Komisije bira se iz redova vijećnika Gradskog vijeća.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

-predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

-razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

-obavlja i druge poslove određene Statutom Grada Delnica.

Članak 8.

Savjet mladih sastoji se od predsjednika, zamjenika i tri člana.

Statutom Grada Delnica, propisano je da članovi Savjeta mladih imaju pravo:

-predlagati tijelima Grada Delnica mjere za unapređivanje položaja mladih u Gradu Delnicama, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za mlade tijelima koja ih donose,

-biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća, a tiče se položaja mladih.

Ostala prava i obveze Savjeta, djelokrug rada i nadležnost, postupak izbora članova te druga pitanja od važnosti za rad Savjeta mladih Grada Delnica, utvrđuju se posebnom Odlukom Gradskog vijeća o osnivanju Savjeta mladih.

Članak 9.

Komisija za javna priznanja sastoji se od predsjednika, zamjenika i tri člana.

Komisija za javna priznanja:

-razmatra prijedloge za proglašenje i dodjelu javnih priznanja Grada Delnica,

-utvrđuje konačne prijedloge za dodjelu javnih priznanja i prosljeđuje ih Gradskome vijeću na usvajanje,

-utvrđuje prijedlog akta o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja Grada Delnice koji donosi Gradsko vijeće.

Ostala prava i obveze Komisije, djelokrug rada i nadležnost te druga pitanja od važnosti za rad Komisije, utvrđuju se posebnom Odlukom Gradskog vijeća o javnim priznanjima Grada Delnica.

Članak 10.

Povjerenstvo za poslove određivanja imena ulica i trgova sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i neparnog broja članova.

Ukupni broj članova Povjerenstva ne smije biti manji od 7 niti veći od 15.

Povjerenstvo:

-utvrđuje prijedloge za ime ulice odnosno trga,

-ustrojava i vodi jedinstven Popis imena koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova,

-razmatra pisane prijedloge ovlaštenih predlagatelja za ime ulice odnosno trga.

Ostala prava i obveze Povjerenstva, djelokrug i nadležnost te druga pitanja od važnosti za rad povjerenstva, utvrđuju se posebnom Odlukom Gradskog vijeća o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Delnica.

Članak 11.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

-potiče, povezuje i usklađuje djelatnost svih ustanova i tijela čija je djelatnost od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Grada Delnica i poduzima mjere kojima se pridonosi stvaranju uvjeta osiguravanja njihovog poštivanja i ostvarivanja,

-prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području Grada Delnica,

-prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova,

-razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije žena, te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova otklanjanja,

-potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova,

-predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova,

-uspostavlja i ostvaruje suradnju sa stručnim tijelima i institucijama, nevladinim udrugama i drugim pravnim osobama, sredstvima javnom priopćavanja, tijelima državne vlasti i upravnim tijelima te drugim organizacijama čija je djelatnost od važnosti za izvršavanje zadaća povjerenstva,

-osobito surađuje s nadležnim državnim tijelima osnovanim za područje promicanja ravnopravnosti spolova.

Ostala prava i obveze Povjerenstva, djelokrug i nadležnost te druga pitanja od važnosti za rad povjerenstva, utvrđuju se prije svega odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, zatim Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova te ostalim propisima i odgovarajućim aktima Grada Delnica kojima se regulira navedena problematika.

Članak 12.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Prava i obveze Povjerenstva, djelokrug i nadležnost te druga pitanja od značaja za rad povjerenstva, utvrđuju se prije svega odredbama prije svega odredbama Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, odgovarajuće Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda te ostalim propisima i odgovarajućim aktima Grada Delnica kojima se regulira navedena problematika.

Članak 13.

Stožer zaštite i spašavanja sastoji se od načelnika, zamjenika načelnika i 7 članova.

Prava i obveze Stožera, djelokrug i nadležnost te druga pitanja od važnosti za rad stožera, utvrđuju se prije svega odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju te ostalim propisima i odgovarajućim aktima Grada Delnica kojima se regulira navedena problematika.

Članak 14.

Zapovjedništvo civilne zaštite sastoji se od zapovjednika i 2 člana.

Prava i obveze Zapovjedništva, djelokrug i nadležnost te druga pitanja od značaja za rad zapovjedništva, utvrđuju se prije svega odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju te ostalim propisima i odgovarajućim aktima Grada Delnica kojima se regulira navedena problematika.

Članak 15.

Odbor za gospodarstvo, obrtništvo i poduzetništvo, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Odbor:

-raspravlja o strategiji gospodarskog razvoja Grada Delnica,

-raspravlja o gospodarskoj situaciji, stanju obrtništva, poduzetništva na području Grada Delnica te predlaže odgovarajuće mjere u ovim oblastima,

-raspravlja pitanja koja se odnose na donošenje akata iz područja gospodarstva obrtništva, poduzetništva i o njima daje prijedloge i mišljenja Gradskome vijeću,

-raspravlja o investicijskim ulaganjima od značaja za Grad Delnice te unapređenju gospodarskih odnosa s inozemstvom,

-raspravlja i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Gradskoga vijeća u području gospodarstva obrtništva i poduzetništva.

Članak 16.

Odbor za poljoprivredu, stočarstvo, ruralni razvoj i turizam, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Odbor:

-raspravlja o stanju u poljoprivredi, stočarstvu i ruralnom razvoju na području Grada Delnica te predlaže odgovarajuće mjere u toj oblasti,

-razmatra pitanja koja se odnose na donošenje odluka i drugih akata iz područja poljoprivrede, stočarstva, ruralnog razvoja i turizma i o njima daje prijedloge i mišljenja Gradskome vijeću,

-raspravlja i predlaže mjere za promicanje turističke djelatnosti,

-raspravlja o strategiji turističkog razvoja Grada Delnica,

-raspravlja o stanju turizma na području Grada Delnica te predlaže odgovarajuće mjere za njegovo poboljšanje,

-razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Gradskoga vijeća u području poljoprivrede, stočarstva, ruralnog razvoja i turizma.

Članak 17.

Odbor za komunalne poslove, prometno i prostorno uređenje i zaštitu okoliša, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Odbor:

-razmatra i zauzima stav o prijedlozima akata koje donosi Gradsko vijeće iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva, prostornog uređenja, prometa te zaštite okoliša,

-u području komunalnog gospodarstva razmatra donošenje i realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti te osiguranja održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,

- sukladno obvezama propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i pratećim zakonima i podzakonskim propisima analizira donošenje i provedbu propisa kojima se organiziraju zakonom i posebnom Odlukom Gradskog vijeća propisane komunalne djelatnosti, koncesije kao i provođenje komunalnog reda na području Grada Delnica,

-analizira ostvarivanje prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, te donošenje propisa kojima se utvrđuju mjerila za utvrđivanje pojedinačnih obveza plaćanja ovih prihoda,

-razmatra i analizira financijska izvješća te izvješća o djelovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada, koncesionara i drugih izvođača koji obavljaju komunalne djelatnosti,

-prati i analizira upravljanje, raspolaganje i gospodarenje stambenim i poslovnim fondom u vlasništvu Grada Delnica,

-prati položaj Grada u prometnoj infrastrukturi,

-razmatra probleme održivog razvoja prometa u cilju poboljšanja kvaliteta prometa, a radi razvoja gospodarstva i pozitivnog utjecaja na život građana,

-razmatra i prati prostornu koncepciju obnove i razvitka koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka, racionalnog korištenja i zaštite prostora,

-razmatra i prati provedbu politike urbanističkog planiranja i uređivanja prostora i zemljišta na području Grada Delnica,

-razmatra studije i elaborate, te provedbu konkretnih akcija na području prometa, infrastrukture, graditeljskog nasljeđa i dr.,

-sudjeluje u pripremi i razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja arhitekture, urbanizma i graditeljstva,

-prati izgradnju novih građevina na osobito vrijednim gradskim prostorima,

-obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje područja arhitekture, urbanizma i graditeljstva,

-prati i razmatra provođenje propisa kojima je uređeno pitanje zaštite okoliša i potiče poduzimanje mjera radi osiguravanja njihove dosljedne provedbe na području Grada,

-razmatra prijedloge odluka, planskih i drugih akata što ih donosi Gradsko vijeće s aspekta zaštite čovjekove okoline i o njima daje svoje mišljenje,

-prati i razmatra provedbu politike skrbi o okolišu i unapređenju okoliša, te poboljšavanja kvalitete i učinkovitosti poslova na unapređenju i zaštiti okoliša,

-razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Gradskoga vijeća u području komunalnih poslova, prometa i prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Članak 18.

Odbor za proračun i financije, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Odbor:

-razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju prihodi Grada

-razmatra prijedlog i izmjene proračuna, odluke o izvršenju proračuna Grada, izvješće o izvršenju proračuna te druge akte iz područja financija,

-prati provođenje utvrđene financijske politike na razini Grada,

-raspravlja o financijskim aspektima prijedloga programa javnih potreba u pojedinim djelatnostima iz drugih programa i o tome daje mišljene Gradskome vijeću,

-predlaže akte o naknadama vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,

-raspravlja o drugim pitanjima iz oblasti financiranja i imovinsko-pravnih odnosa iz nadležnosti Gradskog vijeća.

Članak 19.

Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Odbor:

-prati provođenje utvrđene socijalne politike na razini Grada,

-raspravlja o pitanjima raspoređivanja sredstava za socijalne potrebe kroz izradu programa javnih potreba za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Delnica i o tome daje mišljene Gradskome vijeću,

-razmatra potrebe građana u području zdravstva i socijalne skrbi, predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti,

-raspravlja o drugim pitanjima iz oblasti rada, zdravstva i socijalnih pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća.

Članak 20.

Odbor za suradnju, mjesnu samoupravu i građansku sigurnost, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Odbor:

-razmatra pitanja lokalne, regionalne i međunarodne suradnje,

-podnosi prijedlog za uspostavljanje, održavanje i daljnje razvijanje odnosa i veza Grada Delnica na lokalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini,

-radi na razvijanju gospodarskih, kulturnih i drugih odnosa i veza Grada Delnica na lokalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini,

-razmatra pitanja koja se odnose na osnivanje, djelokrug i ovlasti tijela mjesnih odbora i daje Gradskome vijeću mišljenja i prijedloge o tim pitanjima,

-razmatra i priprema prijedloge odluka i drugih akata Gradskoga vijeća, od važnosti za ostvarivanje prava i obveza mjesnih odbora utvrđenih zakonom, Statutom Grada i drugim općim aktima Gradskoga vijeća,

-obavlja i druge poslove iz područja mjesne samouprave koje mu povjeri Gradsko vijeće,

-proučava i razmatra pitanja iz područja sigurnosti na području Grada,

-priprema i predlaže Gradskome vijeću potrebne aktivnosti i mjere za uključivanje tijela Grada Delnica, u okviru njihove nadležnosti, u stvaranju uvjeta za poboljšanje stanja sigurnosti na području Grada Delnica,

-raspravlja o drugim pitanjima iz oblasti suradnje, mjesne samouprave i građanske sigurnosti iz nadležnosti Gradskog vijeća.

Članak 21.

Odbor za mlade, odgoj i obrazovanje, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Odbor:

-obavlja poslove osmišljavanja i predlaganja, te praćenja provođenja mjera i programa koji se tiču slobodnih aktivnosti mladih i aktivnosti mladih na društveno-kulturnoj razini, poticanja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti među mladima, obrazovne politike i politike obučavanja koja promiče sudjelovanje mladih, prevencije ovisnosti, posebnih pitanja kulture odnosa s mladima, osobito odnosa s mladenačkim udrugama građana, politike provođenja Europske povelje o sudjelovanju mladih u životu općina i regija,

-raspravlja o pitanjima odgoja i obrazovanja i raspoređivanja sredstava za potrebe predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, izrade kriterija i mjerila za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada Delnica,

-raspravlja o radu javnih ustanova Dječjeg vrtića »Hlojkica« te Narodne knjižnice i čitaonice Delnice kao i o Radiju Gorski kotar d.o.o., a vezano uz njihove aktivnosti koje se odnose na mjere i programe koji se tiču aktivnosti mladih i aktivnosti mladih na društveno-kulturnoj razini,

-raspravlja o drugim pitanjima iz oblasti mladih, odgoja i obrazovanja iz nadležnosti Gradskog vijeća.

Članak 22.

Odbor za sport, kulturu i tehničku kulturu, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Odbor:

-obavlja poslove osmišljavanja i predlaganja, te praćenja provođenja mjera i programa utvrđivanja javnih potreba u sportu, polazeći od potreba i mogućnosti kao i dosadašnjih dostignuća, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Delnica,

-obavlja poslove osmišljavanja i predlaganja, te praćenja provođenja mjera i programa predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje kao i predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Delnica,

-raspravlja o drugim pitanjima iz oblasti sporta, kulture i tehničke kulture iz nadležnosti Gradskog vijeća.

Članak 23.

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana, sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Odbor:

-razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana i pravnih osoba koji se obraćaju Gradskom vijeću,

-ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti i prava građana u postupku pred organima i tijelima koja imaju javne ovlasti, a koje su u nadležnosti Grada Delnica,

-ukazuje Gradskome vijeću na kršenje ustavnosti i zakonitosti i druge štetne pojave od šireg značenja te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje,

-raspravlja o drugim pitanjima iz oblasti predstavki, pritužbi i prijedloga iz nadležnosti Gradskog vijeća.

Članak 24.

Način rada radnih tijela Gradskog vijeća, regulira se prije svega odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica, ovom odlukom kao i ostalim aktima Grada Delnica.

Radna tijela rade na sjednicama.

Radno tijelo može, u suglasju s odredbama ovoga Poslovnika, donijeti poslovnik o svom radu, kojim će podrobnije urediti način svog rada.

O radu na sjednici vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik obvezno potpisuje predsjednik odnosno predsjedavajući.

Zapisnik se dostavlja članovima radnog tijela uz poziv za iduću sjednicu radnog tijela.

Članak 25.

Radno tijelo može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava joj i rukovodi sjednicom, potpisuje akte što ih radno tijelo donosi te brine o provođenju istih.

Sjednicu radnog tijela, predsjednik radnog tijela saziva po svojoj ocjeni, a dužan ju je sazvati u roku od petnaest dana od kad to zatraži većina članova radnog tijela, predsjednik Gradskog vijeća ili Gradsko vijeće.

Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će sazvati predsjednik Gradskog vijeća.

Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela te s Pročelnikom upravnog tijela Grada Delnica o pitanjima iz djelokruga radnog tijela.

Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan njegove ovlasti ima zamjenik predsjednika.

O sazivanju sjednica radnih tijela Gradskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi istih, obavještavaju se putem službene web stranice Grada Delnica.

Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu i Gradskom vijeću podnijeti zajedničko izvješće.

Radna tijela na svoje sjednice mogu pozivati Gradonačelnika i njegova zamjenika, Pročelnika upravnog tijela Grada Delnica, predstavnike trgovačkih društava i javnih ustanova u suvlasništvu i vlasništvu Grada Delnica, predstavnike Mjesnih odbora kao i znanstvene, stručne i javne djelatnike.

Radna tijela izvješćuju Gradsko vijeće i predlagatelja o svojim mišljenjima, stajalištima i prijedlozima.

Radna tijela mogu odrediti izvjestitelja koji će na sjednici Gradskog vijeća obrazložiti mišljenja, stajališta i prijedloge radnih tijela.

Članak 26.

Radno tijelo podnosi izvješće o svom radu Gradskom vijeću najmanje jednom godišnje i uvijek kada to Gradsko vijeće zatraži.

Članak 27.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za radna tijela Gradskoga vijeća obavljaju službenici JUO-a Grada Delnica u čiju nadležnost spada djelokrug radnog tijela ili pitanje o kojem radno tijelo raspravlja.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka odgovara za to određeni službenik JUO-a Grada Delnica (u daljnjem tekstu: tajnik radnoga tijela).

Tajnika radnoga tijela u pravilu imenuje gradonačelnik, na prijedlog ili uz prethodno mišljenje pročelnika.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti svi akti koji propisuju osnivanje i imenovanje članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Delnica osim Odluka o osnivanju Mandatne komisije te Odluka o osnivanju Komisije za izbori imenovanje koje su osnovane na konstituirajućoj sjednici ovog saziva Gradskog vijeća Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/13)

Članak 29.

Ova odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-07/13-01/03

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-01

Delnice, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=847&mjesto=51300&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr