SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg škujica 7, OIB: 80254949848 u daljnjem tekstu Nositelj zastupana po općinskoj načelnici Mariji Dujmović-Pavan s jedne strane

i

Vrbenka d.d. u likvidaciji, u daljnjem tekstu Investitor, OIB: 80919736436, iz Vrbnika, Namori 4, zastupana po Mariji Polonijo, s druge strane

sklopili su dana 3. srpnja 2013. godine sljedeći

UGOVOR
o sufinanciranju izrade I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da predmetni Ugovor sklapaju temeljem čl. 12. Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU 1 - građevinsko područje naselja Vrbnik NA 1 (»Službene novine PGŽ« broj 15/13) i čl. 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

Općina Vrbnik Nositelj je izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - građevinsko područje naselja Vrbnik NA 1 (u daljnjem tekstu: Plan) a Investitor je u obvezi sufinancirati izradu istog.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Općina Vrbnik donijela Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za izradu Izmjena i dopuna Plana.

Stranke suglasno utvrđuju da će sa najpovoljnijim ponuditeljem iz st. 1. ovog članka biti sklopljen ugovor o izradi Plana te će isti postati Izvršiteljem danom sklapanja ugovora o izradi Plana.

Ukoliko ugovor o izradi ne bude sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljima iz stavka 2. ovog članka, stranke suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor raskida i ne proizvodi nikakve pravne učinke.

Stranke suglasno utvrđuju da se ovim Ugovorom reguliraju međusobni odnosi Nositelja izrade, Investitora i Izvršitelja u postupku izrade i donošenja Plana.

Članak 3.

Nositelj izrade Plana temeljem ovog Ugovora obvezuje se vršiti koordinaciju izrade Plana sukladno pozitivnim pravnim propisima, koordinirati kontakte Izvršitelja i nadležnih tijela u postupku izrade i donošenja, aktivno sudjelovati i organizirati provođenje prethodne i javne rasprave, te sudjelovati u izradi Izvješća o provođenju istih, odaslati Plan na mišljenja i suglasnosti i obavljati druge poslove koji predstavljaju koordinaciju izrade i donošenja Plana.

Nositelj izrade Plana, obvezuje se poštovati postupak izrade i donošenja prostornog plana, propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se Izvršitelj Plana obvezati Ugovorom o izradi plana koji će biti sklopljen, izraditi Plan sukladno odredbama navedenog ugovora, pozitivnim propisima te pravilima struke koristeći sva svoja znanja i tehniku, surađivati s Nositeljem i Investitorom te im iznositi svoja saznanja vezana uz izradu Plana.

Investitor se obvezuje aktivno sudjelovati u izradi i donošenju Plana iznošenjem svojih programa Nositelju i Izvršitelju te isplatiti Nositelju cijenu izrade Plana u iznosu od 35.000,00 kn plus PDV što ukupno iznosi 43.750,00 kn uplatom na račun broj HR21 2340009-1850700002 s pozivom na broj odobrenja 68 7889-OIB.

Članak 4.

Investitor će iznos od članka 3. stavka 3. ovog Ugovora isplatiti Nositelju izrade Planova u rokovima kako slijedi:

- prema ispostavljenim situacijama u roku od 8 dana od dana ispostave istih

Članak 5.

Općina Vrbnik obvezuje se na svom Općinskom vijeću donijeti I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik.

Nositelj izrade Plana obvezuje se, nakon stupanja Plana na snagu, predati Investitoru jedan primjerak Elaborata Plana.

Članak 6.

Sve sporove nastale temeljem ovog Ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, u protivnom se utvrđuje nadležnost suda u Krku.

Članak 7.

Na sve ostale odnose koje ovaj Ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 3 (tri) primjerka zadržava Nositelj izrade Plana, a 3 (tri) primjerka Investitor.

Članak 9.

Ovaj Ugovor objavit će se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Naručitelj: Investitor:

Općina Vrbnik Vrbenka d.d. u likvidaciji

Općinska načelnica Marija Polonijo, v.r.

Marija Dujmović-Pavan,

dipl. oec, v.r.

Klasa: 350-01/13-01/4

Ur. broj: 2142-07-01-13-2

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr