SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE RAVNA GORA

Članak 1.

U Statutu Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 12/13) u članku 38. stavku 1. podstavku 2. riječ »zastupa« zamjenjuje se riječju »predstavlja«.

Članak 2.

U članku 49. stavak 1. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine te raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, a najviše do 1.000.000 kuna. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna,«.

U stavku 1. podstavku 19. iza riječi »osnivač« dodaje se tekst »osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno«.

Članak 3.

U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

1.ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2.ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3.ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4.ako mu prestane prebivalište na području Općine, danom prestanka prebivališta,

5.ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6.smrću.«

Članak 4.

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele imenuje općinski načelnik, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.«

Članak 5.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Drugih izmjena i dopuna Statuta primjenjivati će se opći akti Općine Ravna Gora u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 6.

Ove Druge izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/13-01/2

Ur.broj: 2112/07-01-13-5

Ravna Gora, 11. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr