SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
53

52.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 38. sjednici održanoj 2. prosinca 2004. donijelo je

PROGRAM
godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihodi od komunalne naknade 4.862.000,00 kuna


UKUPNO: 4.862.000,00 kuna

(slovima: četirimilijunaosamstošezdesetdvijetisućekuna)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO

Članak 3.

Pod održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo podrazumijeva se održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti te poslovi i radnje koje prethode održavanju/izgradnji objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Članak 4.

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

-Izdaci za održavanje javnih
i nerazvrstanih cesta 1.260.000,00 kuna

-Izdaci za asfaltiranje nerazvrstanih
cesta 500.000,00 kuna

-Izdaci za održavanje javnih površina 964.000,00 kuna

-Izdaci za javnu rasvjetu 350.000,00 kuna

-Izdaci za održavanje groblja 138.000,00 kuna

-Izdaci za izradu urbanističkih
planova te pripremu za planove
i projekte 1.029.000,00 kuna

-Pomoći za javnu vatrogasnu
postrojbu grada Rijeke i vatrogasne
zajednice PGŽ i donacije DVD-u
Halubjan 505.000,00 kuna

-Izdaci za ostale komunalne djelatnosti
osnovne aktivnosti 80.000,00 kuna


UKUPNO: 4.826.000,00 kuna

(slovima: četirimilijunaosamstodvadesetšesttisuća kuna)

Članak 5.

Izdaci za održavanje javnih i nerazvrstanih cesta

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (»Službene novine« broj 4/96) utvrđuju se kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranje, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na zatvaranju udarnih jama, popravku manjih površina ručno, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje - rekonstrukcija potpornih zidova, propuštanje vode s kolnika, popravak i održavanje postojećih odbojnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala s kolnika, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala, održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištem, odvodnja oborinskih voda s kolnika, tekuće i investicijsko održavanje vertikalne prometne signalizacije tj. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala.

Članak 6.

Izdaci za asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Asfaltiranje podrazumijeva podizanje ili spuštanje poklopaca šahti - prema potrebi, tamponiranje, presvlačenje asfaltom 4-8 cm, obnova -zamjena kolnika, zamjena-popravak donjeg stroja.

Članak 7.

Izdaci za održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se sljedeće:

1.Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se obavlja na uređenim parkovnim površinama,na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća sljedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza s odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova / po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima / sa staza i slobodnih površina s odvozom otpada, uređenje staza s rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa- rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrabljivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka s odvozom, održavanje biljnog materijala, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona.

2. Veterinarsko higijeničarske usluge koje se obavljaju prema potrebi, putem Veterinarske stanice iz Rijeke, a podrazumijeva: hvatanje, omamljivanje, izolaciju i eutanaziju pasa i mačaka lutalica, sakupljanje uginulih ili pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog po nepoznatim vlasnicima u higijeničarski servis i daljnje postupanje s istim, obuhvaćen je i nadzor nad veterinarskim uslugama.

3. Tekućim i investicijskim održavanjem spomenika obuhvaćeni su popravci postojećih spomenika i redovno održavanje.

4. Tekućim i investicijskim održavanjem autobusnih čekaonica obuhvaćeni su popravci postojećih čekaonica i redovno održavanje.

5. Radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture na javnim površinama koji će se obavljaju prema potrebi.

6. Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, uklanjanje otpada s divljih deponija, odvoz olupina i glomaznog otpada s javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, sanacija nekontroliranih odlagališta smeća, postava kontejnera od 5 m3 po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće.

Pojačano pometanje i čišćenje strojem obavljat će se prema potrebi.

7. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća.

8. Deratizacija i dezinsekcija podrazumijevaju provođenje mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Dezinsekcija se obavlja prema potrebi, preventivno, u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama a osigurava biološki minimum insekata. Deratizacija se radi prema potrebi preventivno, zatrovanim mamcima u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i na otvorenim javnim površinama.

Članak 8.

Izdaci za javnu rasvjetu

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove utroška električne energije na području Općine Viškovo te troškove za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane što je regulirano Odlukom Općine Viškovo.

Članak 9.

Izdaci za održavanje groblja

Održavanje groblja podrazumijeva izdatke i troškove upravljanja grobljem, troškove električne energije te otkupa zemljišta, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Članak 10.

Izdaci za JVP iDVD

Izdaci za radove Javne vatrogasne zajednice PGŽ i donacije DVD Halubjan i pripremne radnje za nastavak izgradnje Doma Saršoni za potrebe DVD Halubjan.

Članak 11.

Izdaci za ostale komunalne djelatnosti

Izdaci za ostale komunalne djelatnosti čine razni materijalni rashodi za osnovne aktivnosti koje prethode održavanju/izgradnji objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Zaključne odredbe

Članak 12.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/04-01/15

Ur.broj: 2170-09-04-01-8

Viškovo, 2. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr