SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 5. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi za rad dužnosnika Općine Malinska-Dubašnica
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se visina naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa i koji nema zasnovan radni odnos sa drugim poslodavcem ima pravo na naknadu za rad u iznosi od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće dužnosnika utvrđene Odlukom o visini plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika.

Članak 3.

Rješenja o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika iz članka 1. donosi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-20

Malinska, 5. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=51511&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr