SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Temeljem članka 23. i 41. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i odredbi Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/ 09, 125/11 - Kazneni zakon, 152/11 (pročišćeni tekst), 111/12 i 68/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 5. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
»Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.

Članak 1.

U Odluci o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/05 i 43/09) mijenja se članak 6. i glasi:

»Organi društva su:

1. Skupština, koja broji pet članova i

2. Uprava, koju čini jedan direktor.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-13-18

Malinska, 5. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr