SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 5. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13) - u daljnjem tekstu: ciljane Izmjene i dopune UPU 1.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 2.

Pravna osnova za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU 1 utvrđena je člankom 26. i člankom 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/ 09, 55/11, 90/11 i 50/12).

Nositelj izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU 1 je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

III. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 3.

Izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 pristupit će se zbog:

1) promjene odredbe koja se odnosi na osiguranje potrebnog broja parkirališno - garažnih mjesta u jezgri Malinske, na način da omogući osiguranje potrebnog broja parkirališno garažnih mjesta i izvan građevne čestice.

S ciljem omogućavanja navedenog u prethodnom stavku, u članku 48. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1), koji se odnosi na točku 2.6. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA MJEŠOVITE NAMJENE U JEZGRI - UNUTAR ZONE MJEŠOVITE NAMJENE M5, pod podtočkom 6. uređenje građevne čestice, tekst prve alineje:

»Parkiranje ili garažiranje vozila rješava se unutar građevne čestice, u građevini i/ili na površini građevne čestice, u skladu s normativima iz točke 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže - Promet u mirovanju, ovih odredbi za provođenje«

potrebno je zamijeniti tekstom:

»Potreban broj parkirališno - garažnih mjesta potrebno je osigurati u skladu s normativima iz točke 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže - Promet u mirovanju, ovih odredbi za provođenje, s tim da je navedeni broj mjesta moguće osigurati i izvan građevne čestice (na vlastitom zemljištu - na neizgrađenoj građevnoj čestici ili izgrađenoj - ukoliko se time ne mijenjaju lokacijski uvjeti, odnosno zakupom javnih ili neiskorištenih privatnih parkirališno - garažnih mjesta), no udaljenost ne smije biti veća od 350 metara«.

2) promjene odredbi koje se odnose na uvjete za rekonstrukciju postojećih građevina s ciljem realizacije hotela unutar zone M2 na građevnim česticama i dijelovima građevnih čestica koje se nalaze unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte.

S ciljem omogućavanja navedenog u prethodnom stavku, u članku 33. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1), koji se odnosi na točku 2.1.3. Uvjeti smještaja hotela u zonama mješovite namjene (M2), potrebno je jasnije definirati, tj. razdvojiti uvjete za gradnju novih hotela na dijelu građevne čestice unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte, od uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina s ciljem realizacije hotela. Kod rekonstrukcije postojećih građevina unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte, potrebno je definirati uvjete za rekonstrukciju sukladno uvjetima koji su omogućeni Zakonom i planom šireg područja.

Ostali dijelovi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/13) se ne mijenjaju.

IV. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 4.

Obuhvat ciljanih Izmjena i dopuna UPU 1 podrazumijeva izmjenu navedenu u članku 3. ove Odluke, temeljem koje će se elaborat Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/13) izmijeniti u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje te obveznom prilogu - Obrazloženju.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 5.

Urbanistički plan uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) obuhvaća građevinsko područje naselja Malinska i Radići (GP-1), površinu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska (L-1), privezišta Portić (P), površine sportsko - rekreacijske namjene - dio uređene plaže Haludovo (R2-2) i dio Malinska - Malin (R2-3) s pripadajućim morskim površinama.

Površina područja obuhvata Plana iznosi 100,57 ha, s tim da 79,19 ha zauzima kopneni dio, dok površina morskog dijela obuhvata iznosi 21,38 ha.

Površina obuhvata Plana u cijelosti je smještena unutar Zaštićenog obalnog područja mora (ZOP).

Plan je donijelo Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica na sjednici održanoj dana 2. travnja 2013. godine.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 6.

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 1 pristupit će se zbog:

1) omogućavanja osiguranja potrebnog broja parkirališno garažnih mjesta i izvan građevne čestice (na vlastitom zemljištu - na neizgrađenoj građevnoj čestici ili izgrađenoj - ukoliko se time ne mijenjaju lokacijski uvjeti, odnosno zakupom javnih ili neiskorištenih privatnih parkirališno - garažnih mjesta), za zonu mješovite namjene M5, koja podrazumijeva jezgru naselja Malinska u kojoj je moguća rekonstrukcija postojećih građevina prema posebnim uvjetima.

2) jasnijeg definiranja uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina s ciljem realizacije hotela unutar zone M2 na građevnim česticama i dijelovima građevnih čestica koje se nalaze unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte. U tom je smislu potrebno razdvojiti uvjete za gradnju novih hotela na dijelu građevne čestice unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte, od uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina s ciljem realizacije hotela. Kod rekonstrukcije postojećih građevina unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte, potrebno je definirati uvjete za rekonstrukciju sukladno uvjetima koji su omogućeni Zakonom i planom šireg područja.

Navedeno je u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine PGŽ« 13/04, 14/06, 38/09, 38/09 - pročišćeni tekst i 09/13).

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13).

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (Narodne novine 24/08, 21/ 06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska - Dubašnica.

Zbog činjenice da je ovim ciljanim izmjenama i dopunama UPU-a predviđena samo izmjena dvaju članaka Odredbi za provođenje vezanih za osiguranje potrebnog broja parkirališno - garažnih mjesta u jezgri Malinske i rekonstrukciju postojećih građevina s ciljem realizacije hotela unutar pojasa 70 m udaljenosti od obalne crte (a što je omogućeno planom šireg područja), nema potrebe za provođenjem prethodne rasprave, niti je predviđeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade ciljanih izmjena i dopuna UPU-a iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Ovim ciljanim izmjenama i dopunama UPU 1 nije predviđena izmjena grafičkog dijela plana.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1 IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 će se zatražiti samo od:

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

XI. ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 11.

Za izradu ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 utvrđuju se slijedeći rokovi:

- izrada Nacrta prijedloga, utvrđivanje Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU 1 za javnu raspravu: u roku od 5 dana od početka izrade plana,

- javna rasprava: 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi, izrada Nacrta konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 i utvrđivanje Konačnog prijedloga plana: u roku od 8 dana od završetka javne rasprave.

XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13).

XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU 1

Članak 13.

Sredstva za izradu ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 osigurati će se iz sredstava proračuna Općine Malinska - Dubašnica.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Nadležno tijelo nositelja izrade ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 obvezuje se da u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke:

- sukladno članku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU 1,

- sukladno članku 79. Zakona dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji.

Klasa: 350-02/13-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-13-3

Malinska, 5. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr