SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
GRAD RAB
Grad Rab

5.

Na temelju članka 21. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 30/01), članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim
površinama na području Grada Raba

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje građenje, rekonstrukcija, održavanje, upravljanje, mjere zaštite i nadzor nad nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Raba.

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika, a koja nije razvrstana cesta u smislu Zakona o javnim cestama.

Nerazvrstanu cestu čine:

. Gornji i donji stroj (trup)

. Cestovni građevinski objekti (mostovi, potporni i obložni zidovi, propusti)

. Pripadajuće cestovno zemljište (zemljište ograničeno građevinskom linijom, građevinskom regulacijskom linijom ili izvan naselja u širini od 1 m od krajnje točke poprečnog presjeka ceste)

. Sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu

. Sustav za odvodnju oborinske vode

. Nogostup

. Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetlosna)

. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde i stupići, te uređaji za zaštitu od djelovanja vjetra, osulina i nanosa zemljanog materijala, uređaji i oprema za zaštitu od buke i drugih štetnih utjecaja na okoliš i slično)

. Zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m.

Članak 3.

Javno-prometna površina u smislu ove odluke je: pristupni put, ulica, površina za promet u mirovanju - parkiralište, pješačka zona, pješačka staza, trg, javno stubište, taxi stajalište, okretište za vozila javnog gradskog prijevoza putnika, poljski put, šetnica.

Članak 4.

Trgovačko društvo DUNDOVO d.o.o. (u daljnjem tekstu Dundovo) organizira građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, a njihovo održavanje obavlja sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Prijedlog Programa održavanja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina koji je sastavni dio Programa održavanja komunalne infrastrukture, priprema Dundovo i dostavlja Upravnom odjelu za komunalni sustav najkasnije do 15. listopada tekuće godine za narednu godinu. Prijedlog rebalansa Programa dužno je dostaviti u rokovima utvrđenim za izradu rebalansa Programa održavanja komunalne infrastrukture.

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 5.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina jesu:

. Redovno održavanje

. Pojačano održavanje

Članak 6.

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Pojačano održavanje povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a takvi radovi obuhvaćaju i manje prometne zahvate.

Članak 7.

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina obuhvaća sljedeće radove:

. Ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina

. Mjestimični popravci kolničkog zastora od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, kolničke konstrukcije i podtla

. Mjestimični popravci i uređenja potpornih i obložnih zidova i manji popravci elemenata cestovnih objekata

. Čišćenje, zamjena, manji popravci sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini

. Zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste i javno-prometne površine

. Uništenje nepoželjne vegetacije na nerazvrstanim cestama, javno-prometnim površinama i na neuređenim površinama u vlasništvu Grada Raba

. zamjena i popravljanje prometne signalizacije i opreme

. uređenje bankina i bermi

. održavanje rada svjetlosne signalizacije (kontrola, popravljanje i zamjena semaforskih i drugih uređaja)

. hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti

. osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba) i

. ostali radovi.

Članak 8.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini obavljaju se uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Ako popravak nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina nije moguće izvesti na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, nerazvrstana cesta i javno-prometna površina mora se privremeno popraviti do stjecanja uvjeta za izvođenje takve vrste radova.

Članak 9.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina obuhvaća radove kojima je osnovni cilj sačuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine s njenim projektnim elementima, te radove na korekcijama elemenata ceste u smislu poboljšanja odvijanja prometa.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina obuhvaća sljedeće radove:

. obnavljanje, zamjenu i ojačanje donjeg i gornjeg stroja većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine

. obnavljanje i zamjenu završnog zastora većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine

. sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta

. zamjenu i veći popravak elemenata cestovnih/pješačkih objekata na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama

. poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina

. ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije

. korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanje propusne moći

. dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme ceste kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Članak 10.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimsko održavanje), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i osiguranje odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta se, u smislu ove Odluke, smatra prohodnom kada je nakon obavljenih radova na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 11.

Radi provedbe zimskog održavanja Dundovo izrađuje Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program).

Operativni program iz stavka 1. ovog članka mora biti u skladu s godišnjim programom održavanja javnih cesta.

Operativni program iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Poglavarstvo.

Članak 12.

Komunalne i druge objekte i uređaje, revizijska okna i poklopce tih objekata ugrađenih u trup nerazvrstane ceste i javno-prometne površine dužni su održavati vlasnici objekata i uređaja.

Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja instalacija, revizijskog okna i poklopaca komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu odgovorni su vlasnici instalacija.

3. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 13.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste i javno-prometne površine vrši se na temelju tehničke dokumentacije i važećih propisa.

Članak 14.

Pod izgradnjom nerazvrstanih cesta smatraju se radovi na izgradnji novih dionica cesta. Pod rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta smatraju se radovi na obnavljanju i pojačanju istrošenih i dotrajalih kolničkih zastora, ispravak zavoja, ublaženje nagiba i sl.

Članak 15.

Tehnička dokumentacija za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne površine sadrži i prometno rješenje.

Članak 16.

Ako se građenjem i rekonstrukcijom nerazvrstane ceste i javno-prometne površine predviđa i ugrađivanje komunalnih i drugih instalacija, kao što su HT vodovi i uređaji, vodovodne cijevi i uređaji, plinovodi, elektroenergetski kablovi i uređaji, kolektori i sl., tehničkom dokumentacijom moraju biti obuhvaćene i te instalacije.

Dundovo je dužno prije početka građenja i rekonstrukcije pravovremeno obavijestiti sve vlasnike iz prethodnog stavka o planu građenja i rekonstrukcije.

Troškove izrade tehničke dokumentacije, te troškove ugradnje komunalnih i drugih instalacija iz stavka 1. ovog članka snosi investitor odnosno vlasnik.

Članak 17.

Izgrađena ili rekonstruirana nerazvrstana cesta i javno- prometna površina pustit će se u promet kada se obavi tehnički pregled izvedenih radova i nadležno tijelo izda dozvolu za njenu uporabu.

4. MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 18.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnici ili posjednici zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu dužni su na zahtjev Dundova ili Komunalnog redarstva ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila ceste.

Ako vlasnik, korisnik ili posjednik ne postupi sukladno odredbama stavka 2. ovog članka Dundovo će osigurati izvođenje tih radova na teret vlasnika, korisnika ili posjednika.

Ako se izdaje lokacijska ili građevinska dozvola za građenje objekata uz nerazvrstanu cestu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti i suglasnost nadležnog gradskog tijela.

Članak 19.

Pravne ili fizičke osobe koje će zbog svoje djelatnosti preopteretiti nerazvrstane ceste, dužne su platiti naknadu. Prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste je učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što je uobičajeno. Visinu naknade za prekomjerno korištenje i preopterećivanje utvrđuje Poglavarstvo Grada Raba na prijedlog Dundova, a primjenom kriterija za prekomjerno korištenje i preopterećivanje javnih površina.

Odobrenje za prekomjernu uporabu i preopterećivanje nerazvrstane ceste daje Dundovo.

Oštećenja na nerazvrstanoj cesti, nastala uslijed prekomjerne uporabe i preopterećivanja, sanirat će Dundovo.

Troškove sanacije snosi pravna ili fizička osoba zbog čije djelatnosti je došlo do oštećenja.

Članak 20.

Zabranjena je uporaba nerazvrstane ceste i javno-prometne površine za izvođenje bilo kakvih radova koji se ne smatraju redovnim održavanjem ili građenjem ceste bez odobrenja kao i svako korištenje protivno namjeni.

Odobrenje za privremenu uporabu iz stavka 1. ovog članka na zahtjev, izdaje Dundovo, osim u slučajevima propisanim Odlukom o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata i Odlukom o davanju u zakup nekretnina za postavljane predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

Za privremenu uporabu nerazvrstane ceste i javno-prometne površine plaća se naknada.

Visinu naknade za privremenu uporabu nerazvrstane ceste i javno-prometne površine utvrđuje Poglavarstvo Grada Raba na prijedlog Dundova.

Članak 21.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti ili javno-prometnoj površini izvođač je dužan osigurati sigurnost prometa pješaka i vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke, ograde i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i sl.).

Za vrijeme izvođenja radova iznad nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine pješački promet osigurava se na način da se iste natkriju najmanje 2,50 m iznad površine pločnika i osiguraju rubnim paravanom radi zaštite prolaznika od ispadanja materijala.

Članak 22.

Ako zbog izvođenja radova iz članka 24. ove odluke dođe do oštećenja nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine, Dundovo je dužno odmah poduzeti mjere za otklanjanje opasnosti za sigurnost prometa i sanirati oštećenja.

Troškove poduzimanja mjera i sanacije iz stavka 1. ovog članka snosi izvođač.

Članak 23.

Za sve štete, koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama, uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno- prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara izvođač.

Članak 24.

Zabranjeno je prekopavanje nerazvrstane ceste i javno- prometne površine radi izvođenja radova na izgradnji, popravcima, zamjeni i priključcima svih instalacija, vodovoda, plinovoda, kanalizacija, električnih, telefonskih i drugih) bez odobrenja.

Odobrenje za prekopavanje iz stavka 1. ovog članka izdaje Dundovo.

Za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina plaća se naknada.

Visinu naknade koja sadrži i trošak izdavanja rješenja, utvrđuje Poglavarstvo grada na prijedlog Dundova.

Članak 25.

Iznimno u hitnim intervencijama radi popravka kvarova komunalnih instalacija i uređaja, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu, mogu se obaviti bez odobrenja, uz obvezu investitora odnosno vlasnika da će poduzeti sve potrebne radnje za sigurno odvijanja prometa, a u roku od 24 sata izvijestiti Dundovo i zatražiti uvjete saniranja javno-prometnih površina.

Članak 26.

Investitor je dužan izvesti radove na sanaciji prekopa i dovođenje u prvobitno stanje uz nadzor Dundova.

Članak 27.

Odobrenje za prekop sadrži: način i vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, mjere zaštite učesnika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost objekata u blizini mjesta prekapanja.

Dundovo kao vrijeme prekapanja ne može odrediti vrijeme koje bitno ugrožava najfrekventnije prometne periode (sezonske, tjedne i dnevne) i mora ga uskladiti s odvijanjem lokalnih manifestacija (obilježavanje lokalnih blagdana i sl.).

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sva prateća osiguranja otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja izvođač, na temelju usvojenog prometnog rješenja, uz nadzor Dundova.

Investitor je dužan, najmanje tri dana prije početka izvođenja radova na prekopu obavijestiti Dundovo i druge subjekte o danu početka radova.

Članak 28.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, zabranjeno je prekopavati najmanje 5 godina, računajući od dana završetka iste.

Iznimno, može se odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka u naročito opravdanim slučajevima, uz uvjet da investitor putem Dundova obnovi cijeli gornji sloj prekopane nerazvrstane javno-prometne površine.

Članak 29.

Ako je radi prekopa došlo do oštećenja kolnika ili voznog traka više od 1/2 ukupne širine, investitor je dužan snositi troškove završne obrade kolničkog ili voznog traka.

Ako je radi prekopavanja došlo do oštećenja nogostupa čija je širina:

. do 1,20 m - investitor je dužan snositi troškove završne obrade u cijeloj širini nogostupa

. preko 1,20 m, a oštećenje je veće od 1/2 investitor je dužan snositi troškove završne obrade u cijeloj širini.

Članak 30.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu i ostale javno-prometne površine vrši se na osnovi tehničke dokumentacije sukladno zakonskim propisima.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste, te javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste, odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, ne smatra se u smislu ove Odluke priključkom i prilazom.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu sa uređenim kolničkim zastorom (asfalt, beton i sl.) mora se izgraditi s istim ili sličnim zastorom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode priključka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza snosi investitor.

Prije izdavanja lokacijske dozvole za građenje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, nadležno tijelo izdaje posebne prometne uvjete odnosno prometnu suglasnost.

Članak 31.

Osim propisanih prometnih znakova na nerazvrstanoj cesti je dozvoljeno postavljanje znakova informacija kojima se upućuje na spomenike kulture, povijesne i prirodne znamenitosti, te na prostor i objekte koji su u neposrednoj vezi s prometom i turizmom. Znakovi informacija iz ovog članka postavljaju se na osnovi odobrenja Upravnog odijela za komunalni sustav Grada Raba.

Članak 32.

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta koje graniči sa nerazvrstanom cestom dužni su održavati pored tih cesta odvodne jarke i cijevne propuste. Dubina odvodnog jarka mora biti najmanje 0,30m trapezastog oblika s maksimalnim nagibom bočnih stranica od 45 stupnjeva i širinom dna 0,30 m i u njima se ne smije zadržavati voda.

Odvodni jarci čiste se po potrebi, a najmanje 2 puta godišnje.

Članak 33.

Prihod od:

. naknada za uporabu nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina

. naknada za preopterećenje nerazvrstanih cesta

. naknada za izdavanje odobrenja za prekope

koristit će se za održavanje nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina.

5. NADZOR

Članak 34.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav. Posebne odredbe koje se odnose na mjere za provođenje nadzora utvrđene su odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/96).

6. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj Dundovo:

. ako ne organizira ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, (članak 7.)

. ako pravovremeno ne vrši popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, (članak 7.)

. ako ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini, (članak 23.)

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u Dundovu novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 36.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

. ako ne ukloni drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete radi osiguranja preglednosti (članak 18.)

. ako bez odobrenja obavlja prijevoz kojim se prekomjerno opterećuje i rabi nerazvrstana cesta (članak 19.)

. ako bez odobrenja izvodi radove ne nerazvrstanoj cesti, njenom zaštitnom pojasu i javno-prometnoj površini ili ih bilo kojom radnjom bespravno koristi (članak 20.)

. ako izgradi ili rekonstruira priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu bez odgovarajuće dozvole ili suprotno tehničkoj dokumentaciji (članak 30. st. 1.)

. ako oborinske vode s priključka ili prilaza odvodi na nerazvrstanu cestu ili drugu javno-prometnu površinu (članak 30, st. 5.)

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 37.

Novčanom kaznom od 250,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba na mjestu izvršenja prekršaja:

. ako bez odobrenja koristi nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu (članak 19.)

. ako bez odobrenja izvodi radove na nerazvrstanoj cesti, njenom zaštitnom pojasu i javno-prometnoj površini, ili ih bilo kojom radnjom bespravno koristi (članak 20.)

. ako bez odobrenja prekopava nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

7. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-03

Rab 12. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=22&mjesto=51280&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr