SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. srpnja. 2013. godine usvojilo je

I. IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

I. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Županije Primorsko-goranske«, br. 56/12, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Napomena: kod automatskih WC-a se voda i struja neposredno obračunava na Grad.

Kod automatskih WC-a rad iznosi prosječno 1 sat po svakom WC-u dnevno, s time što je učestalost obilaska zimi manja (1.11. do 1.04), a u ljetnim mjesecima (1.4. do 30.10.) veća.«

-u točki 4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.) iznos od 366.000 kn zamjenjuje se iznosom 390.000 kn.

-u točki 4.4. Zimska služba iznos od 236.000 kn zamjenjuje se iznosom 636.000 kn.

-u točki 8. Sufinanciranje akcija mjesnih odbora, pod podtočkom 13. MO Pobri iznos od 50.000 kn zamjenjuje se iznosom 90.520 kn.

IV. U glavi B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture, u grupi B2. Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture:

-u točki 1. Odvodnja atmosferskih voda broj »31,25 m« zamjenjuje se brojem »43,75 m« a iznos od 100.000 kn. iznosom od 140.000 kn.«

-iza točke 1. dodaje se nova točka 2:

»2. Održavanje nerazvrstanih cesta:

2.1.izgradnja skretača na ul. M. Tita radi skretanja u garažu Slatina (50.000,00 kn),

2.2.postava treptača na Liburnijskoj cesti u Ičićima radi izvedene rekonstrukcije križanja Liburnijske ceste i Poljanske ceste (10.500,00 kn),

2.3.izrada platoa za kontejnere u Voloskom (6.100,00 kn),

2.4.uređenje stubišta koje povezuje ul. A. Mandića i ul. I.M.Ronjgova (1000.000,00 kn),

2.5.izrada potpornog zida uz plato u centru Dobreća, a vezano uz izvedene radove na vodoopskrbi i sanitarnoj kanalizaciji (85.000,00 kn),

2.6.postava uređenja za vremenski ograničeno parkiranje u ul. M. Tita (kod hotela Palace, Galeb i Kristal), te uz tržnicu Opatija (50.000,00 kn).«

-dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 3., 4. i 5, te se sukladno tome mijenjaju i prvi brojevi podtočaka u njima.

-u podtočki 3.3 Ugradnja žetonjera na plažne tuševe, mijenja se tekst nakon naslova i glasi:

»Na 10 plažnih tuševa (kod Vaterpola, Veliki mul, Stari put, Lipovica, Tomaševac - 2, Ika, Mali raj, Črnikovica - 2) ugraditi će se žetonjere. Na plažnom tušu Vaterpolo platoa u Voloskom ugraditi će se i digitalni čitač narukvica za omogućavanje tuširanja vaterpolista. (55.500,00 kn)«.

-u točki 3. Javna rasvjeta dodaje se nova podtočka:

»3.3. dobava i postava 3 stupa javne rasvjete uz garažu Slatina (18.540,00 kn),«

-u točki 5.1 Zahvati u prostori uz pripremu turističke sezone iznos od 100.000,00 kn, zamjenjuje se iznosom od 192.000,00 kn, a na kraju rečenice dodaje se tekst (uređenje zelene površine kod Jame u Ičićima, uređenje zelene površine u ul. Črnikovica nasuprot 051, uređenje zelene površine na križanju u Ičićima i kod rest. Galeb, dobava velikih i malih zastava EU i nosača za iste EU, te dodatnog stupa za istu na Slatini, čišćenje površine uz ex hotel Panorama, uređenje cvjetnog otoka na Kosovu, uređenje dijela stepeništa na P. Kolovi kod vile Ariston, zahvati na obalnom putu od Malog raja do plaže za pse na P.Kolovi, izradu podupore pinije, dohrana plaže Črnikovica, proširenje zavoja kod h. Miramare, uređenje platoa kupališta Lido, stepenice za ulaz u more (Miramar, P.Kolova), ravnanje plaže Lipovica, Mali Raj, plaže za pse i Tomaševac).

-u točki 5.2 Subvencija za obavljanje linijskog prijevoza iznos od 1.500.000 kn zamijenjuje se iznosom 1.400.000,00 kn (subvencija Autotroleja).

-u točki 5. Hitne intervencije i ostale obveze dodaje se podtočka 5.4. koja glasi:

»5.4. Dobava i ugradnja žetonjera i električnih sušila za ruke na sve klasične javne WC-e, uključiv i 2 nova WC-a na Črnikovici. (157.000,00 kn)«.

V. Ova Izmjena Programa stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 402-01/12-01/225

Ur. bojr: 2156/01-01-13-2

Opatija, 11. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. izmjena godišnjeg programa održavanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr