SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 48. Stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07), Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 10/11) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13) Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 11. 7. 2013. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija (u daljnjem tekstu »Dječji vrtić«) od roditelja-korisnika usluga.

Ustanova Dječji vrtić Opatija obavlja svoju djelatnost na području Grada Opatije i na području Općine Lovran u objektma namjenjenima provedbi programa predškolskog odgoja i naobrazbe: u Opatiji, Voloskom, Ičićima, Veprincu i u Lovranu.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić, kao i na djecu smještenu u Domu za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić Lovran.

II. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE

Članak 2.

U Dječjem vrtiću se ostvaruju sljedeći programi:

-Redoviti 11 satni programi za djecu jasličke dobi

-Redoviti 11 satni programi za djecu vrtićke dobi

-Redoviti 11 satni programi za djecu vrtićke dobi na jeziku nacionalne manjine - talijanskom jeziku

-Redoviti 5,5 satni programi za djecu vrtićke dobi

-Kombinirani 11 satni i 5,5 satni programi

-Posebni programi ranog učenja stranih jezika - za engleski jezik

-Kraći specijalizirani programi koji se provode u okviru redovnih programa - igraonice (učenja jezika, likovne, sportske i druge aktivnosti prema interesu i potrebi)

-Program predškole (prema potrebi).

III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE

Članak 3.

Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrđuje se u visini ukupnih godišnjih rashoda i prihoda na temelju procjenjenog godišnjeg broja korisnika usluga za kalendarsku godinu.

Ekonomska cijena koja se na taj način utvrđuje obuhvaća rashode koji su definirani Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog programa (nepredviđeni rashodi i dr., osim izgradnje novih objekata).

Ekonomska cijena za 11- satni program iznosi 2.108,89 kuna, a za 5,5 satni program 1.588,70 kuna.

Članak 4.

Sufinanciranja cijene usluge dijeli se u omjeru kako kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Nominalni iznos cijene usluge za roditelje u pedagoškoj godinu iznosi:

-za 11- satne redovite programe (jaslićke, vrtićke, redovite vrtićke programe na jeziku manjine - talijanski) 7.800 kuna godišnje., odnosno 650 kuna mjesečno

-za 5,5 satni program 3.480 kuna godišnje, odnosno 290 kuna mjesečno.

Članak 5.

Za posebne programe koji se provode u Dječjem vrtiću udio roditelja u cijeni se sastoji od nominalnog dijela cijen iz članka 5., u visini istovjetnoj za redovne programe, uvećano za troškove koje proizlaze iz uvjeta provedbe dodatnih programa.

Za svaku pedagošku godinu Upravno vijeće vrtića donosi zasebnu odluku o visini sufinanciranja posebnih programa te ostalim uvjetima vezanima uz provedbu.

IV. PRAVO NA POMOĆ U SU/FINANCIRANJU CIJENE USLUGE KOJI SNOSE RODITELJI - KORISNICI

Članak 6.

Pravo na pomoć u su/financiranju udjela koji snose roditelji mogu ostvariti roditelji djeteta sukladno odredbama općeg akta Grada Opatije kojim su regulirana pitanja socijalne skrbi.

Pravo na su/financiranje, u obliku postotnog umanjenja udjela koji financiraju roditelji mogu ostvariti i roditelji djece s prebivalištem na području Grada Opatije koja pohađaju redovite programe iz članka 2. ove Odluke, prema kriterijima kako slijedi:

-Za drugo dijete iz iste obitelji (istog domaćinstva) upisano u programe Dječjeg vrtića umanjenje nominalne cijene usluge u iznosu od 50%,

-Za treće i svako naredno dijete iz iste obitelji (istog domaćinstva) upisano u programe Dječjeg vrtića umanjenje nominalne cijene usluge u iznosu od 100%,

U slučajevima da se zbog izvanrednih situacija uzrokovanim elementarnim nepogodama, građevinskim radovima u trajanju dužem od mjesec dana objekt u kojem pohađa dijete program privremeno zatvori ili u slučaju kada se zbog organizacije rada objekt u kojem je upisano dijete privremeno zatvori, a nije osigurano privremeno pohađanje i smještaj djeteta u drugim objektima Dječjeg vrtića, roditelji ne plaćaju usluge Dječjeg vrtića u razdoblju trajanja nevedenih okolnosti.

Postojanje okolnosti kojima se ostvaruju prava na su/ financiranje iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

U posebnim slučajevima teže bolesti djeteta i/ili članova obitelji, smrtnim slučajevima u obitelji djeteta, kao i drugim uvjetima koji nastanu zbog otežane socijalne situacije u obitelji djeteta Upravno vijeće Dječjeg vrtića može umanjiti cijenu usluge.

Članak 8.

Dječji vrtić u skladu s odredbama ove Odluke, sa roditeljima/korisnicama usluga zaključuje ugovor u kojemu se definiraju prava i obveze ugovornih strana, a naročito iznos godišnje cijene usluge, mjesečni iznos cijene usluge i rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju nepridržavanja odredbi ugovora.

Cijena usluge prihod je Dječjeg vrtića i uplaćuje se na žiro račun istog.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a primjenjuje se od pedagoške godine 2013./2014.

Klasa: 011-01/13-01/14

Ur. broj: 2156-01/01-13-1

Opatija, 11. srpnja. 2013.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Prof. Dr. sc. Viktor Peršić, Dr. med., v.r.

 

Odluku o utvrđivanju mjerila za naplatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr