SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
53

47.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 38. sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/00, 16/00, 5/02 i 10/04) članak 9. točka 2. stavak 1. alineja 1.do 4. mijenja se i glasi:

2. uvjet prihoda:

- samac do 1.300,00 kn

- dvočlana obitelj do 1.700,00 kn

- tročlana obitelj do 2.300,00 kn

- četveročlana obitelj do 2.700,00 kn

Članak 2.

U članku 27. broj »700,00« zamjenjuje se brojem »1.000,00«.

Članak 3.

U članku 35. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatan boravak djece u jaslicama i vrtićima i pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu ili djelomično sufinanciranje marende podnosi se najkasnije do 30. rujna za iduću vrtičku ili školsku godinu«.

Članak 4.

»U svim člancima Odluke o socijalnoj skrbi riječi »Jedinstveni upravni odjel« zamjenjuje se rječima »Upravni odjel ureda načelnika«.

Članak 5.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-04/04-01/15

Ur. broj: 2170-09-04-1-6

Viškovo, 2. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr