SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
53

45.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE
ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2007. GODINE

Treći, sastavni dio proračuna predstavlja Plan razvojnih programa, a obuhvaća planirane investicije te kapitalne pomoći koje su od strane Općinskog poglavarstva ocijenjene kao prioritetne, odnosno koje doprinose razvoju Općine i povećanju općinske imovine. U ovom su planu prikazane sve investicije koje se planiraju realizirati ili započeti u narednom periodu u iznosima i za namjene kako je navedeno. Neke od investicija realiziraju se u više godina odnosno postupno, u fazama.

Sadržaj plana razvojnih programa obuhvaća planirane proračunske rashode za trogodišnje razdoblje iskazane po programima i po godinama u kojima će teretiti proračun.

Program: Izrada urbanističkih planova i priprema za planove i projekte

Program podrazumijeva izradu urbanističkih planova: Urbanistički plan Marinići - Istok, Urbanistički plan Mladenići, Detaljni plan uređenja Viškovo-Široli, Detaljni plan uređenja Milihovo jug i urbanistički planovi rubnih područja tako da čitavo urbano područje Općine Viškovo bude pokriveno predmetnim planovima.

Urbanističkim planovima želi se utvrditi namjenu površina odnosno korištenja zemljišta, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom, usmjerava se organizacija, uređenje i građenje u prostoru, stvaraju se preduvjeti za nesmetano odvijanje komunalnih djelatnosti u prostorima zone zahvata plana u kojima nije potrebna detaljnija razrada planske dokumentacije u skladu sa lokacijskom dozvolom odnosno prema izvodu iz prostornog plana.

Za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 669.000 kn u 2005., 550.000 kn u 2006. god. te 500.000 kn u 2007. god.

Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Planira se završetak određenih projekata iz ranijeg perioda ( uređenje okoliša Školske sportske dvorane, Dom Marinići i Vatrogasni dom Sroki). Planira se projektiranje i izgradnja do određene faze slijedećih projekata: otvoreno boćalište Marčelji, okoliša stare škole Marčelji i svlačionice NK Halubjan , te društvenih sadržaja prema DPU Vozišće - Široli (dječji vrtić, zgrada Općine i sl.)

Za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 938.400 kn u 2005. god, 1.528.400 kn u 2006. god. te 1.528.400 kn u 2007. god.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovim programom previđena je realizacija slijedećih razvojnih kapitalnih projekata:

a)Parkiralište Milihovo - podrazumijeva rashode vezane za: ishođenje građevne dozvole za II fazu radova i građenje.

b)Mjesno groblje Viškovo - Izgradnja groblja podrazumijeva troškove otkupa zemljišta, izradu projektne dokumentacije za novi dio groblja, izgradnju bloka niša za urne, izradu idejnog projekta i uređenje prostora oko mrtvačnice i premještaj centralnog križa, grube zemljane radove za prilazne putove i temelje niša, nastavak izgradnje do konačnog zaokruženja groblja kao cjeline.

c) Županijska cesta Viškovo - Mladenići - rekonstrukcija Rashodi su vezani za otkup terena, izgradnju oborinske kanalizacije i uređenje nogostupa.

d) Županijska cesta Saršoni - Trnovica - rekonstrukcija Rashodi su vezani za sufinanciranje radova na uređenju kolnika.

e) Županijska cesta Vozišće - Široli - rekonstrukcija 250m Rashodi su vezani za izgradnju oborinske kanalizacije, izmještanje infrastrukture, javnu rasvjetu, uređenje nogostupa.

f) Županijska cesta Vozišće - Mavri - rekonstrukcija Rashodi su vezani za izgradnju oborinske kanalizacije, izmještanje infrastrukture, javnu rasvjetu, uređenje nogostupa.

g) Sabirna cesta u RZ-8 nova cesta Rashodi su vezani za radove na izgradnji nove ceste sa pripadajućom infrastrukturom.

h) Prilazna cesta parkinga Milihovo - Široli Rashodi su vezani za izradu projektne dokumentacije, rekonstrukciju ceste i infrastrukturu.

i) Uređenje javnih površina - Rashodi su vezani za uređenje javnih površina (parkovi, šetnice, dječja igrališta i sl.)

j) Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - Radovi vezani za proširenje i asfaltiranje cesta, uređenje nogostupa.

k) Rekonstrukcija raskrižja ŽC 5025 Radovi vezani uz uređenje raskrižja ŽC 5025 (Viškovo- Marinići) sa nerazvrstanim cestama

l) Fekalna i oborinska kanalizacija Rashodi su vezani za izradu projektne dokumentacije i početak izgradnje cjelovitog sistema kanalizacije Općine Viškovo.

m) Program plinofikacije Radovi vezani za početak izgradnje sistema plinofikacije Općine Viškovo..

Cilj svih ovih investicija je izgraditi objekte za komunalnu infrastrukturu i druge namjene na području Općine Viškovo radi povećanja standarda komunalne infrastrukture i stvaranja boljih uvjeta života mještana Općine. Za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 5.700.000 kn tijekom 2005. god., 5.004.500 kn tijekom 2006. god. i 5.911.600 kn tijekom 2007. god.

Program poticanja razvoja gospodarstva

U okviru ovog programa i nadalje se planira raditi na rekonstrukciji i uređenju prostora Stara škola Saršoni. Za realizaciju ove investicije sukladno postojećim projektima planira se utrošiti 870.000 kn tijekom 2005. god., 500.000 kn u 2006. god., te 500.000 kn u 2007. god.

Sredstva za realizaciju ovih kapitalnih investicija osigurat će se iz Proračuna Općine Viškovo: komunalnog doprinosa i komunalne naknade, u manjoj mjeri iz poreza na dobit od poduzetnika te potpora od strane državnog i županijskog proračuna za što će se kandidirati određeni projekti.

Klasa: 400-08/04-01/11

Ur. broj: 2170-09-04-01-12

Viškovo, 2. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Viškovo

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr