SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

98.

Na temelju članka 28. stavak 2. točka 2. i članka 28. stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandalora, Grad Rab (»Službene novine« broj 16/13), temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2013/S 01K-0044383), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandalora, Grad Rab

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandalora, Grad Rab.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Dana 12. travnja 2013. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandalora, Grad Rab (»Službene novine« broj 16/13).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandalora, Grad Rab u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2013/S 01K-0044383, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 19. lipnja 2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, nije se pristupilo javnom otvaranju ponuda, budući u roku predviđenom za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

Iz navedenog razloga nije bilo moguće donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandalora, Grad Rab, poništava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-51

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr