SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
53

44.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03)i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 38 sjednici održanoj dana 2. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo
za 2005. godinu

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom i imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i Načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, administrativnih (upravnih) pristojbi i prihodi prema posebnim propisima, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Općine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine (povrati depozita) te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita (kreditiranje poduzetništva i otplata glavnice primljenih zajmova).

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije)i kapitalne pomoći za razdoblje 2005. do 2007. godine, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) ekonomska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) programska klasifikacija

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to tijelima Općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač: Dječji vrtić »Viškovo« i Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica »Halubajska zora« Viškovo (u daljnjem tekstu: ustanove Općine), mjesnom odboru te ostalim krajnjim korisnicima .

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Članak 5.

Upravni odjel koji je određen kao nositelj sredstava u Posebnom dijelu Proračuna obavezan je u roku od 8 dana od stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sve krajnje korisnike o odobrenim sredstvima u Proračunu. Proračunski korisnici - Općinske ustanove dužne su Upravnom odjelu za proračun i financije u roku od narednih 15 dana dostaviti svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Načelnik.

Upravni odjel za financije i proračun Općine Viškovo izvršava Proračun i o tome izvještava Poglavarstvo.

U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Općinskog Poglavarstva te pročelnici Upravnih odjela, odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih zadataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela.

Članak 7.

Upravni odjel za proračun i financije podnosit će Općinskom poglavarstvu mjesečno izvješće o poslovanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izviješće sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 8.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je kada se sredstva Proračuna izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 5.000 kuna, te za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 9.

Za izvanredne neplanirane i/ili nedovoljno planirane rashode koristit će se sredstva Proračunske zalihe koja je utvrđena u iznosu od 25.000,00 kn. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

Načelnik mjesečno izvještava Poglavarstvo o korištenju Proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka dok je Poglavarstvo obvezno polugodišnje o tome izvijestiti Općinsko vijeće.

IV. PRIHODI PRORAČUNA I NAMJENSKI PRIHODI

Članak 10.

Stvarna naplata prihoda / primitaka nije ograničena procjenom prihoda / primitaka u Proračunu.

Prihodi što ih tijela Općinske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti prihod su Proračuna.

Članak 11.

Ustanove Općine imaju pravo zadržati i koristiti prihode ostvarene obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti na tržištu, prihode iz donacija, prihode po posebnim propisima i druge prihode uz obvezu njihova planiranja u financijskom planu i njima financirati rashode. O korištenju ostvarenog viška tih prihoda po godišnjem obračunu odlučuje upravno vijeće ustanove, odnosno ravnatelj.

Članak 12.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Odjel za financije i proračun na temelju dokumentiranog zahtjeva.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 13.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem pravovaljane financijske dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac uz oznaku stavke Proračuna.

Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna su:

1. Za Razdjel 1 Predstavnička i izvršna tijela - Općinski načelnik,

2. Za Razdjel 2, Glava 1:Ured načelnika i Glava 5 Mjesni odbori - Pročelnik UO Ureda načelnika

3. Za Razdjel 2, Glava 2:Predškolski odgoj i školstvo i Glava3:Kultura i sport - Član poglavarstva zadužen za kulturu, tjelesnu kulturu, sport, brigu o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje,

4. Za Razdjel 2, Glava 4: - Socijalna skrb, primarna zdravstvenu zaštitu i briga o djeci - Član poglavarstva zadužen za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu i brigu o djeci,

5. Za Razdjel 3 UO za proračun i financije - Pročelnik UO za proračun i financije

6. Za Razdjel 4, Glava 1 Prostorno i urbanističko planiranje i Glava 2 Komunalne djelatnosti, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša - Pročelnik UO za urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša.

7. Za Razdjel 4, Glava 3: Kapitalni projekti - Pročelnik UO za urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša po odluci Općinskog poglavarstva,

8. Za Razdjel 4, Glava 4: Gospodarstvo i zaštita potrošača - Član poglavarstva zadužen za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, gospodarstvo i zaštitu potrošača

Članak 14.

Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama plana, a u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 15.

U 2005. godini ne planira se novo zaduživanje Općine te će stoga koncem godine zaduženje po dosadašnjim obvezama iznositi 538.500 kuna.

Tekuće otplate glavnice općinskog duga iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2005. godinu u svoti od 430.000 kuna te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima..

Proračunski korisnici - ustanove Općine mogu se zaduživati samo uz suglasnost Općine Viškovo sukladno zakonskim propisima.

Članak 16.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke ukoliko se time ne ometa redovno izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka. Ugovor o oročavanju potpisuje Općinski načelnik na temelju odluke Poglavarstva. Novčana sredstva mogu se na ovaj način plasirati samo s rokom povrata do 31. prosinca 2005. godine.

VII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 17.

Proračun i Proračunski korisnici-ustanove Općine primjenjuju sustav proračunskog računovodstva. Upravni odjel za proračun i financije obavezan je prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća sukladno zakonskim propisima o financijskom izvješćivanju.

Članak 18.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja obavljat će se u Upravnom odjelu za proračun i financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko Poglavarstvo i poduzeti mjere da

se nadoknade tako utrošena sredstva i privremeno će se obustaviti isplata takvim korisnicima.

Članak 19.

Upravni odjeli Općine i proračunski korisnici - ustanove Općine obvezni su provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova sukladno zakonskim propisima. Odgovorna osoba za pripremu i provedbu postupka nabave je rukovoditelj upravnog odjela odnosno rukovoditelj proračunskog korisnika - ustanove.

Plan nabave Općine Viškovo za 2005. godinu donosi Općinsko poglavarstvo.

VIII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 20.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Proračun se mora uravnotežiti prema postupku za donošenje proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela najviše do 5 0zdataka na stavci koja se umanjuje. Načelnik izvještava Poglavarstvo o odobrenoj preraspodjeli sredstava na prvoj narednoj sjednici, dok je Poglavarstvo o izvršenim preraspodjelama dužno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

Članak 21.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2005. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2005. godini rashodi su proračuna za 2005. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2004. godinu.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/11

Ur.broj: 2170-09-04-01-11

Viškovo, 2. prosinca 2004.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Viškovo

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr