SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
53

43.

Temeljem odredbi članka 32 Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01 i 15/04) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 38. sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine donijelo je:

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO
za 2005. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Plan Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/11

Ur. broj: 2170-09-04-01-10

Viškovo, 2. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela u Općini Viškovo Upravni odjeli Općine Viškovo obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, kao i poslove državne uprave prenijetih na općinu.

Upravni odjeli poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Viškovo.

U Općini Viškovo su ustrojeni sljedeći upravni odjeli:

1. Upravni odjel za proračun i financije / 4 popunjena radna mjesta/

2. Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje i komunalne djelatnosti / 3 popunjena radna mjesta/

3. Upravni odjel ureda načelnika / 3 popunjena radna mjesta /.

U nastavku se daje pregled osnovnih zadaća i djelokrug rada upravnih tijela Općine Viškovo:

Djelokrug rada Upravnog odjela ureda načelnika su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- upravne, protokolarne, administrativne poslove iz djelokruga rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika,

- pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe općinske uprave,

- imovinsko-pravne poslove,

- pisarnice i pismohrane,

- brigu o djeci, socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- kadrovske poslove,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je VII/1 stupanj stručne spreme pravnog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. Ostala ustrojena radna mjesta su:

- referent za opće poslove, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV stupanj), upravnog ili ekonomskog usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te poznavanje rada s osobnim računalom.

- referent za administrativne poslove, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV stupanj), upravnog ili ekonomskog usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te poznavanje rada s osobnim računalom.

Sva ustrojena radna mjesta Odjela su popunjena.

Upravni odjel nadležan je u okvirima svoje djelatnosti i za proračunske korisnike: Dječji vrtić »Viškovo« ,javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu »Halubajska zora« Viškovo pa financijski plan Upravnog odjela i ostali prilozi uključuju i njihove planove u dijelu kojem se financiraju iz Proračuna Općine Viškovo.

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U Razdjelu 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA u glavi 1 OPĆINSKO VIJEĆE predviđen je

Program: Djelatnost predstavničkog tijela

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti predstavničkog tijela, promidžbu Općine kroz medije i tiskovine, objavu akata u Službenim novinama PGŽ, osiguranje naknade za rad članovima Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić Viškovo, potpore političkim strankama te troškove izbora.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog tijela Općine Viškovo

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada predstavničkog tijela Općine Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i članova Općinskog poglavarstva Općine Viškovo, Zakona o izboru članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.058.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća i odbora, te obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima, mjesečna objava promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata Općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ najmanje jednom mjesečno, medijsko praćenje zbivanja u Općini posebno za Pust 2005., Dan Općine, Matejna 2005., održavanje službene WEB stranice, prigodno obilježavanje blagdana.

U glavi 2 OPĆINSKO POGLAVARSTVO predviđena su dva programa:

Program: Djelatnost izvršnog tijela

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti izvršnog tijela, te informiranje mještana Općine o radu općinskih tijela i uprave kroz izdavanje Glasnika Općine Viškovo.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije izvršnog tijela Općine Viškovo

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada izvršnog tijela Općine Viškovo i veća transparentnost rada Općine

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Poslovnik Općinskog vijeća, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i članova Općinskog poglavarstva Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 448.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog poglavarstva, te obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima. Izdavanje minimalno 5 brojeva Glasnika Općine Viškovo: veljača, travanj, lipanj, rujan, prosinac 2005. god.

Program: Potpore udrugama od posebnog značaja

Poticati će se rad Udruge umirovljenika, Udruge antifašističkih boraca, Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovin

skog rata i ostale potpore i pokroviteljstva prema ocjeni Općinskog poglavarstva.

Opći cilj: Poticanje rada udruga koje okupljaju mještane Općine a ne pripadaju u druge djelatnosti

Posebni cilj: Ostvariti veću razinu organiziranog djelovanja mještana Općine Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 88.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: izleti, posjeti članovima, akcije mjerenja tlaka i šećera, obilježavanje blagdana i godišnjica.

U razdjelu 2 UO URED NAČELNIKA u glavi 1 URED NAČELNIKA ostvarivat će se kroz:

Program: Aktivnosti Ureda načelnika

Realizirati će se obavljanjem osnovnih aktivnosti Ureda načelnika: administrativni i protokolarni poslovi za Općinsko vijeće i njegova radna tijela, Općinsko poglavarstvo i Općinskog načelnika, pravne, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslove, poslovi pisarnice i pismohrane, te organizacija manifestacija u organizaciji Općine (Pust 2005., Dan Općine, Matejna 2005.)

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: Veća efikasnost i ažurnost u pripremi materijala te zaključaka i odluka Općinskog poglavarstva i vijeća

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Poslovnik Općinskog vijeća, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela, Pravilnik o radu i drugi pozitivni zakonski propisi.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 616.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: efikasna priprema materijala za sjednice Općinskog poglavarstva i vijeća, dostava Odluka i Zaključaka upravnim tijelima, uredna otprema i prijem pošte, ažurno vođenje evidencije u pisarnici, ažurna obrada i rješavanje predmeta.

U glavi 2 planirani su programi koji se odnose na PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program: Program predškolskog odgoja i naobrazbe proračunskog korisnika »Dječji vrtić Viškovo«

Planira se realizirati kroz obavljanje osnovne djelatnosti predškolske ustanove, nabavu opreme, provođenje aktivnosti predškole, likovne radionice, programa ranog učenja engleskog jezika, izdavanje Vrtićkog lista »Škrabelin« i proslavu Dana vrtića. Za djelatnost vrtića u 2005. godini planira se utrošiti 1.903.600 kn pri čemu iz Proračuna Općine Viškovo za redovnu djelatnost 1.397.600 kn, a za subvencioniranje cijene iz socijalnog programa 37.000 kn, te iz ostalih prihoda (učešće roditelja i dr.) 469.000 kn (za zimovanje, ljetovanje, posebne programe i dr.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Viškovo

Poseban cilj: Ostvariti kvalitetu smještaja djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o javnim ustanovama, Statut Općine Viškovo, Statut Dječjeg vrtića.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.397.600 Kn.

Mjerila uspješnosti: Provođenje organiziranog predškolskog odgoja u tri dobne skupine (za ukupno 80 djece) programa predškole u dvije grupe (za 35 polaznika) te ostalih kraćih programa, dobivena priznanja u zemlji i inozemstvu.

Program: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Ostvarit će se sufinanciranjem smještaja djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Viškovo.

Poseban cilj: Izjednačiti uvjete smještaja djece u predškolske ustanove za svu djecu s područja Općine Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o ekonomskoj cijeni boravka djece u predškolskim ustanovama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.750.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Sufinanciranje smještaja cca 190 - tero djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim predškolskim ustanovama u Općini, Gradu Rijeci, Gradu Kastvu ili Općini Matulji.

Program: Školstvo

Planira se osigurati prijevoz osnovnoškolske djece koja nemaju redovitih autobusnih linija do Viškova, u suradnji sa osnovnom školom osigurati čuvanje školske imovine, nadalje stipendiranje nadarenih učenika i studenata, redovito nagrađivanje učenika generacije i odlikaša OŠ »Sv. Matej« Viškovo, te sufinanciranje posebnih programa OŠ »Sv. Matej« Viškovo kao što je školski sportski klub Malik, izdavanje školskog lista, sudjelovanje učenika na natjecanjima, smotrama i sl..

Opći cilj: podizati pedagoški standard te osigurati veći standard učenicima i nadarenim studentima na području Općine Viškovo

Poseban cilj: poticati posebne programe osnovne škole, opremanje učionica te podupirati napredne učenike i studente

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o osnovnom školstvu, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 417.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: nagrade za učenike odlikaše i učenike generacije u OŠ »Sv. Matej« te osigurati stipendiranje za 50 učenika i 17 studenata.

U glavi 3 KULTURA I SPORT predviđeni su programi:

Program: Djelatnost proračunskog korisnika - knjižnice i čitaonice »Halubajska zora« Viškovo.

Planira se realizirati obavljanjem osnovne djelatnosti javne ustanove, nabavom i obogaćivanjem knjižnične građe (knjiga i ostale knjižnične građe) i opreme, zaštitom građe te njenom stručnom i tehničkom obradom, edukacijom korisnika te putem kulturno - animacijske djelatnosti (obilježavanje Dana knjižnice, organiziranje predstave povodom Matejne 2005. god, organiziranje slobodnog vremena djece razne dobi - igraonice, sudjelovanje na manifestaciji Mjesec hrvatske knjige u Zagrebu,). Za djelatnost knjižnice u 2005. godini planira se utrošiti 736 580 kn pri čemu iz Proračuna Općine Viškovo 585.500 kn, vlastitih prihoda 33.000 kn te ostalih namjenskih prihoda za nabavku knjiga u iznosu od 118.080 kn.

Opći cilj: poticanje knjižnične djelatnosti i obogaćivanje kulturnog života u Općini Viškovo

Poseban cilj: Povećanje knjižničnog fonda naslova, praćenje suvremenih tendencija razvoja narodnog knjižničarstva

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon

o knjižnicama, Statut Općine Viškovo, Statut knjižnice i čitaonice.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 585.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: osigurati redovan rad Ustanove, povećanje knjižničnog fonda naslova za dodatnih 3.680 svezaka knjiga, obavljanje posebnih programa.

Program javnih potreba u kulturi

Realizirati će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti udruga i ustanova: Javna ustanova»I. M. Ronjgov« , Limena glazba »Marinići«, Pjevački zbor »Marinići«, KUD »Halubjan«, HTZ »Vila Halubja«, Halubajski zvončari, Udruga »Halubajke«, Halubajske mažoretkinje, Matica hrvatska Viškovo, Kumpanija z Halubja i drugi te zaštitu kulturne baštine - uređenje crkve Sv. Mateja.

Opći cilj: poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života i razvojem amaterizma u kulturi, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež, te izdavačke djelatnosti.

Poseban cilj: posebna briga za pojedince i kulturne udruge i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje Halubja, obilježavanje 125-te godišnjice rođenja I. M. Ronjgova.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 598.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: koncerti, izložbe, gostovanja, organizacija natjecanja, smotri, izdavanje CD-a, prigodnih monografija, obilježavanje godišnjica.

Program javnih potreba u sportu

Realizirati će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti sportskih klubova i udruga: Nogometni klub »Halubjan«, Boćarski klubovi »Marčelji«, »Halubjan« i »Marinići«, Društvo borilačkih sportova »Sv. Matej«, Brdsko-biciklistički klub »Kvarner« Viškovo, Pikado klub »Nevera«, Košarkaški klub Sv. Matej i drugi.

Opći cilj: poticanje i promicanje sporta, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži do 18. godine

Posebni cilj: poticanje sportskih udruga i klubova koji potiču rekreacijske aktivnosti mještana, kao i drugih sportskih aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti mještana, briga o sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, briga o učeničkim sportskim klubovima, poticanje i promicanje tradicionalnih sportova koji kontinuirano djeluju na području Općine, posebna briga za pojedince i sportske klubove koji postižu izuzetne uspjehe u sportu, održavanjem i izgradnjom sportskih objekata od značenja za Općinu Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sportu, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 795.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga i klubova u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija turnira i takmičenja, opremanje sportskih klubova i udruga, obilježavanje godišnjica.

U glavi 4 SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BRIGA O DJECI predviđena su dva programa:

Program javnih potreba u socijali

Planira se organizirati prijevoz djece sa smetnjama u razvoju, pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja, novčani poklon bon za novorođenčad, povremeni prijevoz invalidnih osoba, besplatni prigradski prijevoz, pomoć i njega u kući, subvencija marendi u osnovnim školama, subvencija cijene u predškolskim ustanovama, smještaj osoba u posebne ustanove, prehrana djece sa smetnjama u razvoju, pomoć invalidima i hendikepiranim osobama, prigodni poklon paketi za djecu i starije.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Viškovo u socijalnoj skrbi

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetniju socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o socijalnoj skrbi Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.558.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: osigurati prijevoz djece (njih 10-tak) sa smetnjama u razvoju od mjesta stanovanja do posebne ustanove, pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja za cca 10 korisnika, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade te izvanredne pomoći prema zahtjevima. Predviđena su sredstva novčanog bona u iznosu od 1.000 Kn za oko 130 novorođenčadi. Pomoć i njega u kući predviđena je za sadašnjih 6 korisnika, smještaj 4 osoba u posebne ustanove, za 9 djece sa smetnjama u razvoju prehrana, prigodni poklon paketi za prvašiće njih 120-tak, te božićni paketi za cca 1700 djece i starijih osoba. Sufinancirati će se prigradski prijevoz za korisnike socijalnog programa (cca 240 korisnika), te prehrana za školsku djecu cca 230 korisnika. U okviru ovog programa isplatit će se i pomoći obiteljima za otklanjanje šteta od elementarne nepogode.

Program javnih potreba u zdravstvu

Planira se osigurati pomoć u radu humanitarnih i zdravstvenih organizacija koje pružaju određene zdravstvene usluge ili okupljaju građane kao što su: Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Udruga Pegaz - Škola terapijskog jahanja, Hrvatsko futurološko društvo - Modularni program prevencije zlouporabe droge, Crveni križ, Aktiv DDK Ogranak Viškovo i drugi prema pojedinačnim zahtjevima tijekom godine.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Viškovo u zdravstvu

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge i preventivno djelovati na bolesti ovisnosti

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 211.700 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi, akcija mjerenja šećera i tlaka, izleta i posjeta članovima udruga i starijima i bolesnim mještanima, smanjenje broja ovisnika.

Djelokrug rada Upravnog odjela za proračun i financije su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu i izvršavanje proračuna,

- planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

- izradu godišnjeg obračuna proračuna , financijskih izvještaja te konsolidiranih izvješća

- vođenje knjigovodstvenih evidencija,

- razrez i naplatu općinskih prihoda,

- financijsku operativu,

- unutarnji nadzor,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo,

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je VII/1 stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. Ostala ustrojena radna mjesta su:

- referent za financijsko knjigovodstvo i obračun proračuna, potrebna stručna sprema: visoka stručna sprema (VII/I stupanj), ekonomskog usmjerenja ili viša stručna sprema (VI/I stupanj), ekonomskog usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godina na poslovima knjigovodstva za (VII/I stupanj), te poznavanje rada s osobnim računalom ili 5 godina na poslovima knjigovodstva za (VI/I stupanj), te poznavanje rada s osobnim računalom.

- referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV/I stupanj), ekonomskog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 5 godina na poslovima knjigovodstva te poznavanje rada s osobnim računalom.

- referent za knjigovodstvo proračunskih izdataka, potrebna stručna sprema: viša stručna sprema (VI/I stupanj), ekonomskog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, ili srednja stručna sprema (IV/I stupanj), ekonomskog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godina u struci, te poznavanje rada s osobnim računalom, ili 5 godina u struci za (IV/I stupanj), te poznavanje rada s osobnim računalom.

Sva ustrojena radna mjesta Odjela su popunjena

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 3 UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE planirana su sredstva za provođenje programa:

Program: Redovne aktivnosti odjela

Plan provođenja ovog programa podrazumijeva izradu i izvršavanje proračuna, planiranje i izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, izradu godišnjeg obračuna proračuna i financijskih izvještaja, vođenje knjigovodstvenih evidencija, razrez i naplatu općinskih prihoda, financijsku operativu: obračun plaća zaposlenih, zakonskih davanja i drugih zajedničkih troškova upravnih tijela, nabavu opreme (računala i fotokopirnog aparata) i računalnih programa za potrebe upravnih tijela, redovitu otplatu novčanog zajma Slatinskoj banci d.d. Slatina.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava od strane proračunskih korisnika

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Općine Viškovo, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela, Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2005. god.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 3.248.300 Kn.

Mjerila uspješnosti: isplata plaća i zakonskih davanja za 11 zaposlenih, poštivanje zakonskih rokova, efikasnija naplata prihoda, ažurna obrada i rješavanje predmeta.

Djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje i komunalne djelatnosti su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanja,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalne i gospodarske djelatnosti,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- upravu groblja,

- komunalno redarstvo,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je VII/1 stupanj stručne spreme tehničkog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. Ostala ustrojena radna mjesta su:

- samostalni referent za komunalne poslove, potrebna stručna sprema: visoka stručna sprema (VII/I stupanj), tehničkog usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci, te poznavanje rada s osobnim računalom.

- komunalni redar, potrebna stručna sprema: viša stručna sprema (VI/I stupanj), tehničkog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja ili srednja stručna sprema (IV/I stupanj), tehničkog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci za (VI/I stupanj), te poznavanje rada s osobnim računalom ili 5 godina u struci za (IV/I stupanj), te poznavanje rada s osobnim računalom.

Sva ustrojena radna mjesta Odjela su popunjena.

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 4 UO ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE, UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI, glava 1 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE predviđeni su za realizaciju sljedeći programi:

Program: Izrada urbanističkih planova

Podrazumijeva izradu urbanističkih planova :

- Urbanistički plan Mladenići

- Urbanistički plan Marinići - -istok

- Detaljni urbanistički plan Široli

- Zaštita od buke - kartografski prikaz

Opći cilj: urbanističko planiranje prostora radi efikasnije kontrole korištenja prostora

Posebni cilj: Urbanističkim planovima utvrditi namjenu površina odnosno korištenje zemljišta, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom, usmjerava se organizacija, uređenje i građenje u prostoru, stvaraju se preduvjeti za nesmetano odvijanje komunalnih djelatnosti u prostorima zone zahvata plana u kojima nije potrebna detaljnija razrada planske dokumentacije u skladu sa lokacijskom dozvolom odnosno prema izvodu iz prostornog plana.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 600.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih urbanističkih planova do konca 2005. god.

Program: Priprema za planove i projekte

Pored osnovnih aktivnosti: izmjere i procjene za različite potrebe planira se izrada Idejnog rješenja za fekalnu i oborinsku kanalizaciju na području Općine Viškovo, izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta kojim bi se definiralo postavljanje znakova ograničenja i usmjeravanja prvenstveno na pravcima izlaza sa nerazvrstanih na županijske ceste, sve u skladu sa zakonskom regulativom. Započeti usklađivanje katastarskih i gruntovnih knjiga za k.o. Marinići prvenstveno za čestice u vlasništvu Općine Viškovo.

Opći cilj: planski osmisliti rješenje mreže nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo, usklađenje katastarskih knjiga i razvoj Geografskog informacijskog sustava.

Poseban cilj: Idejnim rješenjem za fekalnu i oborinsku kanalizaciju obuhvatiti pravce postavljanja kanalizacije, a izradom prometnog rješenja nerazvrstanih cesta predvidjeti povezivanje svih javnih cesta u jedan sistem na koji će se naknadno nadograditi spajanje nerazvrstanih cesta. Pored toga predvidjeti mjesta postavljanja prometne signalizacije u cilju poboljšanja protočnosti prometa.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 429.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih rješenja do konca 2005. god.

U glavi 2 KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA planirani su programi:

Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima

Podrazumijeva podmirenje troškova nastalih u poslovim objektima Viškovo, Marinići, Sroki, Marčelji, Crveni križ Mladenići i dr.: troškove energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge (voda, čistoća, čuvanje imovine i sl.), intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, te nabavku opreme za poslovne objekte.

Opći cilj: Održavanje poslovnih objekata koji su u vlasništvu Općine Viškovo u stanju funkcionalnosti

Posebni cilj: osigurati sve neophodne popravke kako bi objekti koristili mještanima i udrugama za njihove aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 720.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: uredno održavanje poslovnih objekata

Program održavanja i proširenja komunalne infrastrukture

Program podrazumijeva izvođenje aktivnosti:

a) Održavanje i proširenje javne rasvjete: upravljanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, proširenje, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane. Nabava i postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

- za blagdan »Svetog Mateja«,

- za Božićno-novogodišnje blagdane,

- za dane karnevala,

- za ostale dane temeljem odluka Općinskog poglavarstva.

b) Održavanje i upravljanje mjesnog groblja - izdaci i troškovi upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.

c) Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica:

- izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih jama, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, izrada upojnih bunara za odvodnju oborinskih voda propuštanje vode s kolnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika. Radovi podrazumijevaju slijedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i slično

- krpanje udarnih rupa cca 500 m2

- sanacija urušenih potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 50 m

- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama

- ručno čišćenje vodolovki cca 50 kom

- presvlačenje nerazvrstanih prometnica asfaltom-novi sloj: cca 8000 m2

- izrada zamjenskih potpornih zidova (0,7-1,00)m: cca 100 m

- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 500 m2

-tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova i nogostupa, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištem, odvodnja oborinskih voda s kolnika, izrada upojnih bunara.

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojećih te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama.

d) Održavanje javnih površina podrazumijeva slijedeće:

1. tekuće održavanje i uređenje zelenih površina što obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa- rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća grabljanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala,

- okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona .

2. veterinarsko higijeničarske usluge koje se vrše prema potrebi, putem Veterinarske stanice iz Rijeke, a podrazumijevaju: hvatanje, omamljivanje, izolaciju i eutanaziju pasa i mačaka lutalica, sakupljanje uginulih ili pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog po nepoznatim vlasnicima u higijeničarski servis i daljnje postu

panje s istim, obuhvaćen je i nadzor nad veterinarskim uslugama.

3. tekućim i investicijskim održavanjem spomenika obuhvaćeni su popravci postojećih spomenika i redovno održavanje.

4. tekućim i investicijskim održavanjem autobusnih čekaonica obuhvaćeni su popravci postojećih čekaonica i redovno održavanje.

5. održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/ , uklanjanje otpada s divljih deponija, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno-prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, sanacija nekontroliranih odlagališta smeća, postava kontejnera od 5 m3 po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi.

Radovi podrazumijevaju slijedeće:

- održavanje postignutog standarda

- održavanje nove prometnice (pristupna cesta radnoj zoni RZ-8) i parkinga Milihovo

Radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema potrebi.

6.sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća

7.deratizacija i dezinsekcija podrazumijeva provođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Dezinsekcija se vrši prema potrebi, preventivno, u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama a osigurava biološki minimum insekata. Deratizacija se vrši prema potrebi preventivno, zatrovanim mamcima u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama.

Opći cilj: Održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti te izvođenje radnji koje prethode izgradnji objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti

Posebni cilj: Povećati standard održavanja komunalne infrastrukture u Općini Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 3.092.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: ostvarenje programa kroz realizaciju planiranih radova.

Program: Ostale komunalne djelatnosti

Ovaj program podrazumijeva aktivnosti vezane za ostale komunalne djelatnosti - objavu oglasa i natječaja, javni prijevoz - subvencioniranje poslovanja i pokriće gubitaka KD »Autotrolej« čiji smo suvlasnici te protupožarnu zaštitu kroz sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, Vatrogasne zajednice PGŽ i DVD »Halubjan« Viškovo.

Opći cilj: Osigurati nesmetano odvijanje javnog prijevoza putnika, te protupožarnu zaštitu

Posebni cilj: Zadržati postojeći standard javnog prijevoza, odnosno protupožarne zaštite

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.605.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Zadržati postojeći broj linija prigradskog prijevoza. Organizirati i osigurati primjerenu zaštitu od požara na području Općine Viškovo kroz redovito motrenje i ophodnju, opremanje JVP i DVD-a.

Glava 3. KAPITALNI PROJEKTI

Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Planira se izrada projektne dokumentacije za buduće projekte, otkup zemljišta, i radovi na objektima

a) Okoliš športske dvorane - završetak radova

b) Otvoreno boćalište Marčelji i uređenje okoliša stare škole- početak radova

c) Svlačionice NK Halubjan Brnasi - izrada projektne dokumentacije za građevnu dozvolu i početak izgradnje

d) Nadogradnja vatrogasnog doma - izrada projektne dokumentacije

e) Dom Marinići - izrada projektne dokumentacije II faze

Opći cilj: izgradnja kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Posebni cilj: završetak kapitalnih projekata započetih u ranijim godinama, te njihovo stavljanje u funkciju. Ostvariti veći standard sportskih objekata na području Općine Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.038.400 Kn.

Mjerila uspješnosti: Završetak projekata i njihovo stavljanje u funkciju tijekom 2005. god.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovim programom previđena je realizacija slijedećih kapitalnih projekata:

a) Parkiralište Milihovo

Podrazumijeva rashode vezane za ishođenje građevne dozvole za II fazu radova.

b) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta:

Iz registra nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo te dosad izvršene izgradnje, rekonstrukcije i održavanja slijedi da je ukupna dužina nerazvrstanih cesta 54,47 km.

Standardi održavanja utvrđuju se u okviru normativa a količine se utvrđuju prema potrebi i materijalnim mogućnostima. Prioritete će utvrđivati Općinsko poglavarstvo - predviđeno asfaltiranje 12000 m2.

Asfaltiranje podrazumijeva podizanje ili spuštanje poklopaca šahti - prema potrebi, tamponiranje, presvlačenje asfaltom 4-8 cm, obnova -zamjena kolnika, zamjena-popravak donjeg stroja.

c) Mjesno groblje Viškovo

Izgradnja groblja podrazumijeva troškove otkupa zemljišta, izradu projektne dokumentacije za novi dio groblja, izgradnju bloka niša za urne, izradu idejnog projekta i uređenje prostora oko mrtvačnice i premještaj centralnog križa, grube zemljane radove za prilazne putove i temelje niša.

d) Županijska cesta Viškovo- Mladenići (ŽC-5017) -rekonstrukcija

Rashodi su vezani za otkup terena i izgradnju upojnog bunara oborinske kanalizacije.

e) Županijska cesta Saršoni-Trnovica-rekonstrukcija

Rashodi su vezani za sufinanciranje radova na uređenju kolnika

f) Sabirna cesta u RZ-8 - nova cesta sa pripadajućom infrastrukturom

Rashodi su vezani za grube građevinske radove i infrastrukturu ceste

g) Županijska cesta Vozišće -Široli (ŽC5021)-rekonstrukcija 250 m

Rashodi su vezani za izgradnju oborinske kanalizacije, izmještanje infrastrukture, javnu rasvjetu, uređenje nogostupa.

h) Uređenje novih javnih površina: parkovi po naseljima, šetnice, dječja igrališta

i) Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže

Opći cilj: izgraditi objekte komunalne infrastrukture i druge namjene na području Općine Viškovo

Posebni cilj: veći standard komunalne infrastrukture

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 6.250.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija projekata u predviđenom obimu.

U glavi 4 GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA planirani su programi:

Program poticanja razvoja gospodarstva

Planira se subvencioniranje kamata po kreditima iz programa Poduzetnik, potpora radu Udruženju obrtnika Viškova, Klane, Kastva i Jelenja, potpora organizaciji sajma obrtništva »Matejna 2005«. Planira se sufinancirati izradu Kataloga poduzetnika Viškova, studije »Strategija razvoja gospodarstva na području općine Viškovo«

Predviđa se nastavak organizacije tečajeva informatike radi informatičkog opismenjavanja poduzetnika te davanje potpora za rad sa nadarenima.

U okviru ovog programa nastavit će se građevinski radovi na rekonstrukciji i uređenju prostora stare škole Saršoni.

Opći cilj: Trajno poticanje razvoja malog gospodarstva i obrtništva na području Općine Viškovo

Posebni cilj: kroz kreditiranje poduzetnika povećati zaposlenost na području Općine. Osigurati sajamsku prezentaciju poduzetnika i obrtnika s područja Općine.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.223.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: suorganizacija sajma obrtništva te izrada predviđene studije. Realizacija programa Udruženja obrtnika u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo.

Program poticanja poljoprivrede

Opći cilj: Povećanje trajnih nasada na području Općine Viškovo i oplemenjivanje izgleda mjesta

Posebni cilj: Sufinanciranje nabave sadnica voćaka i cvijeća za mještane Općine Viškovo radi povećanja broja trajnih nasada i potpora radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu čiji smo suosnivači.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 60.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: povećanje broja trajnih nasada na području Općine Viškovo za cca 4.000 kom voćnih sadnica i loznih cjepova te cvjetnih sadnica.

Sastavni dio Proračuna za 2005. god. je i Projekcija proračuna za 2006. i 2007. god. s pregledom prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka za naredne dvije godine. U posebnom dijelu Projekcije dat je prikaz svih programa i aktivnosti po razdjelima i nositeljima koje se planiraju ostvariti tijekom tih godina.

ZAJEDNIČKI PLAN RADNIH MJESTA (2005. - 2007.)

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr