SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 14., 15., 16. stavka 2. i članka 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 09) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09 i 14/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 27. lipnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/13), u članku 7. stavku 1., točka b) mijenja se i glasi:

»b) na parkiralištu u ulici Brgučena (na Lokvi)

-za prvih pola sata bez naknade,

-za svaki sat parkiranja 7,00 kn.«

Članak 2.

U članku 8., stavku 1., alineja 2. mijenja se i glasi:

»- 100,00 kuna mjesečno za vlasnike vozila koji na području Općine Omišalj imaju u vlasništvu nekretninu za stanovanje.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-01/7

Ur. broj: 2142-06-13-01-2

Omišalj, 27. lipnja 2013.

Općinska načelnica

Općine Omišalj

Mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr