SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA LOVRAN
31

31.

Na temelju članka 4. stavka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 4/02) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 30. studenoga 2004. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2004. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 31/04) u poglavlju I. točki 1. »NERAZVRSTANE CESTE«, podtočka 1.1. mijenja se te se dodaju nove podtočke: 1.2., 1.3., 1.4. i 1.5., koje glase:

1.1. Rekonstrukcija ceste Medveja - Kali 86.000,00

1.2.Rekonstrukcija odvojka Ceste
Lovranska Draga 53.000,00

1.3. Rekonstrukcija ceste Rezine 40.000,00

1.4. Rekonstrukcija ul. 9. Rujna 32.000,00

1.5. Rekonstrukcija ul. Zaheji 83.000,00

U istoj točki »Ukupno nerazvrstane ceste« mijenja se iznos i glasi »294.000,00«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 294.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.«

U poglavlju I, točki 2. »JAVNE POVRŠINE«, u točki 2.1. »Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze«, u podtočki 2.1.2. »Uređenje mula u Lovranu« mijenja se iznos i glasi: »120.865,00«; u podtočki 2.1.3. »Uređenje obalnog puta Lovran« mijenja se iznos i glasi: »1.898.385,00«; podtočka 2.1.4. briše se, a podtočka 2.1.5 postaje podtočka 2.1.4. koja se mijenja se i glasi: »Izgradnja nogostupa u Lovranu 497.640,00«; podtočke 2.1.6. i 2.1.7. brišu se, a podtočke 2.1.8. do podtočke 2.1.12. postaju podtočke 2.1.5. do podtočke 2.1.9. U novoj podtočki 2.1.6. »Izgradnja nogostupa Castello« mijenja se iznos i glasi: »248.936,00«; u novoj podtočki 2.1.7. »Izgradnja nogostupa Autokamp Medveja« mijenja se iznos i glasi: »244.352,00«, u novoj podtočki 2.1.8. »Izgradnja nogostupa uz plažu Medveja« mijenja se iznos i glasi: »445.739 ,00«; iza nove podtočke 2.1.9. »Projektna dokumentacija nogostupa Medveja« dodaju se nove podtočke 2.1.10., 2.1.11., i 2.1.12, koje glase:

»2.1.10.Rekonstrukcija zelene površine-
nogostupa uz crkvicu u Medveji 22.228,00«

»2.1.11.Rekonstrukcija nogostupa kod
crkvice u Medveji 23.125,00«

»2.1.12.Proširenje nogostupa nasuprot
Castella u Medveji 8.445,00«

U istoj točki »Ukupno nogostupi, obalni put, parkiralište, trgovi, pješačke staze« mijenja se iznos i glasi: »3.636.765,00«

U istoj točki u stavku 2. iznos: « 1.029.690,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »2.427.385,00«

U poglavlju I, točki 3.. JAVNA RASVJETA« podtočke 3.1. i 3.2. mijenjaju se i glase:

»3.1.Izgradnja rasvjetnih tijela kod
groblja Lovran 120.000,00

3.2.Izgradnja rasvjetnih tijela
Lovran-Medveja 499.998,00«,
te se dodaju nove podtočke:
3.3.,3.4.,3.5. i 3.6. koje glase:

»3.3. Nadzor nad radovima 4.307,00

3.4. Izgradnja rasvjetnih tijela luka Lovran 120.780,00

3.5. Izgradnja javne rasvjete Tuliševica 16.130,00

3.6. Izgradnja javne rasvjete Rezine 17.400,00«

U istoj točki »Ukupno javna rasvjeta« mijenja se i glasi: »778.615,00«

U istoj točki stavak 2, mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 778.615,00 kn iz komunalnog doprinosa.«

U poglavlju I točki 4. »OPSKRBA PITKOM VODOM«, podtočka 4.1.briše se, a u podtočki 4.2. koja postaje podtočka 4.1. »Izgradnja transportnog opskrbnog cjevovoda Lovran-Medveja« mijenja se iznos i glasi: »5.526.413,08«.

U istoj točki »Ukupno opskrba pitkom vodom« mijenja se iznos i glasi: »5.526.413,08«

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.965.900,51 iz kredita Komunalcu d.o.o., u iznosu od 1.560.512,57 kn od Hrvatskih voda.

U poglavlju I točki 5. « ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA«, podtočka 5.2. »Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«, u podtočki 5.1.2. »Izgradnja sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere - I faza« mijenja se iznos i glasi: »6.597.675,60«.

U istoj točki »Ukupno odvodnja i pročišćavanje optadnih voda« mijenja se iznos i glasi: »6.773.875,60«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 3.895.216,82 Hrvatske vode, u iznosu od 1.541.883,03 kn od namjenskog povećanja cijene vode, u iznosu od 500.000,00 kn sredstva PGŽ i u znosu od 836.775,75kn od ostalih sredstava Proračuna.

U podtočki 5.2. »Odvodnja atomsferskih voda«, briše se podtočka 5.2.2.

U istoj podtočki »Ukupno odvodnja atmosferskih voda« mijenja se iznos i glasi »5.300.000,00 kn«

U istoj točki, u stavku 2. iza riječi: »PGŽ« stavlja se točka i brišu se riječi:« te u iznosu od 20.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna.«

II.

Poglavlje II. mijenja se i glasi:

»Izvori financiranja (rekapitulacija):

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 3.500.000,00

- ostala sredstva Proračuna 836.775,75

- donacije 984.380,00

2. Ostali izvori sredstava

- Hrvatske vode 5.455.729,39

- Kredit banke 5.000.000,00

- kredit Komunalca d.o.o. 3.965.900,51

- od namjenskog povećanja cijene vode 1.541.883,03

- kapitalne pomoći Proračunu PGŽ 1.025.000,00


Ukupno: 22.309.658,68

III.

Ove Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/0101/59

Ur. broj: 21456/02-01-04-6

Lovran, 30. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr