SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst), članka 52. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13), na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine, Gradsko vijeće grada Čabra donijelo je

ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva

I.

U Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća grada Čabra biraju se:

1. Ivanka Križ - za predsjednicu

2. Gregor Tušek - za člana

3. Vidoslav Žagar - za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2108/01-13-2

Čabar, 24. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predstojnica

Ureda državne uprave u PGŽ

Vera Pajalić, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr