SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
GRAD RAB
44

43.

Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 48. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Raba

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Rab, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Grada Raba koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici.

Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtijeva pristup informaciji uvidom u dokumente koji su nastali prije 1993. godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kuna za svaki pojedini dokument.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa Grada Raba broj 2340009-1836300002 poziv na broj 22-7803- JMBG (za fizičke osobe) i 21-7803-MB (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/2-01/04-59

Ur. broj: 2169-01-01-01/04-10

RAB, 3. prosinca 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Zdenko Antešić, d.i.e., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr