SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 21. Srijeda, 15. svibnja 2013.
KOMUNALNO DRUŠTVO GKTD MURVICA D.O.O.
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03 (Pročišćeni tekst), 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 11. Izjave osnivača od 21. studenog 1994.godine, 29. siječnja 1998. godine, 4. travnja 2003. godine, 29. svibnja 2007. godine, 20. ožujka 2008. godine i 17. lipnja 2009 godine, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja komunalne usluge

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje način plaćanja komunalne usluge:

- skupljanja i odvoza komunalnog otpada

Članak 2.

Obračun komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada plaća se GKTD »Murvica« d.o.o. (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge) na način utvrđen ovom odlukom, a prema važećem cjeniku koji utvrđuje Uprava uz suglasnost Skupštine Društva.

Obračun skupljanja i odvoza komunalnog otpada sastoji se iz dva dijela. Prvi dio čini iznos fiksne naknade po zaduženim posudama za pokriće troškova održavanja sustava, utvrđuje se na osnovi zaduženog volumena posude i plaća ga svaki obveznik iz članka 3. stavak 1. ove odluke u mjesecu koji se obračunava, neovisno o pražnjenju posude i sastavni je dio prihoda isporučitelja usluge. Drugi, varijabilni dio obračunava se na osnovu evidentiranog broja pražnjenja posude.

Članak 3.

Korisnik plaćanja cijene komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio isporučitelja usluge.

Obveznici iz st. 1 ovog članka plaćaju isporučitelju uslugu skupljanja i odvoza komunalnog otpada sukladno čl. 2. st. 2. ove odluke ako se njihova nekretnina nalazi na području Grada Crikvenice.

Ukoliko se u istom stambenom objektu nalazi više stambenih/poslovnih jedinica koje predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu i kao takve su evidentirane u zemljišnim knjigama (etažno vlasništvo) isporučitelj usluge ovlašten je zadužiti svaku stambenu/poslovnu jedinicu zasebno i za istu obračunavati komunalnu uslugu skupljanja i odvoza komunalnog otpada u mjesecu u kojem se vrši obračun.

Članak 4.

Na području Grada Crikvenice isporučitelj usluge organizira redovno skupljanje i odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno programom.

Program skupljanja i odvoza komunalnog otpada donosi isporučitelj usluge i o istom obavještava korisnike.

Članak 5.

Korisnik komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada je dužan pismeno izvjestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, kao i o svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Ukoliko korisnik komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne postupi po st. 1. ovog čl., njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 6.

Korisnik komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada može račun za pruženu komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Rok za podmirenje računa je osam dana od dana ispostave računa.

Ukoliko korisnik komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne plati račun u navedenom roku, isporučitelj usluge zaračunava zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 7.

Korisnici komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada vlasnici su posuda za otpad, odgovaraju za njihovo održavanje i dužni su posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge, te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do slijedećeg pražnjenja, osim vlasnika ili korisnika iz članka 8. stavak 6. ove odluke.

Korisnici komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužni su koristiti plastične posude po standardima DIN 30740, odnosno DIN 30700 s ugrađenim elementima koji omogućavaju registriranje svakog pražnjenja posude, osim vlasnika ili korisnika iz članka 8. stavak 6. ove odluke.

Korisnici komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada koji već imaju posude odgovarajućeg volumena i standarda moći će iste koristiti uz uvjet da omoguće isporučitelju usluge ugradnju elementa koji omogućava registriranje pražnjenja posude.

Korisnici komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužni su koristiti posude sukladno standardima stavka 2. ovog članka i volumena sukladno stavku 5. ovog članka, osim vlasnika ili korisnika iz članka 8. stavak 6. ove odluke.

Posude koje se koriste za skupljanje i odvoz komunalnog otpada imaju volumen od: 60, 80, 120, 240, 660 i 1100 litara. Kod toga se mogu koristiti i kombinacije od najviše dvije veličine posuda. Pridruživanje izračunatih veličina posuda odgovarajućim posudama vrši se prema sljedećoj tabeli:

Članak 8.

Volumen zadužene posude za stambene objekte određuje se kombinacijom kriterija: izmjerenog korisnog stambenog prostora m2, broja članova domaćinstva i broja turističkih postelja.

Podatke o broju članova domaćinstva ili prijavljenom broju turističkih postelja isporučitelj usluge dobivati će od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje) i Županijskog ureda za turizam, te uvidom na terenu.

Pod korisnom površinom kuće, stana i garaže smatra se ukupna netto sagrađena površina.

Jednadžba za izračun volumena zadužene posude za otpad-domaćinstvo: (3[litara] x broj članova domaćinstva x 50%+0,5[litara ] x m2 korisnog stambenog prostora x 50%) x7/3[broj odvoza] = litara [posude]. Ukoliko na adresi stambenog objekta nema prijavljenih osoba, broj članova domaćinstva se u tom slučaju određuje prema m2 stambenog prostora na način da se za stambeni objekt do 70m2 obračunava 1 član, od 71 do 140 m2 2 člana, a za 141 m2 i više 3 člana domaćinstva. U slučaju da se vlasnik ili korisnik stambenog prostora bavi iznajmljivanjem turističkih postelja, broj postelja se preračunava u broj članova domaćinstva s faktorom 0,25.

Ukoliko se u istom stambenom objektu nalazi više stambenih jedinica koje predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu i kao takve su evidentirane u zemljišnim knjigama (etažno vlasništvo) vlasnici ili korisnici mogu zatražiti od isporučitelja usluge zaduženje i korištenje zajedničke posude. Volumen zajedničke posude određuje se zbrojem volumena zaduženih pojedinačnih posuda svakog vlasnika ili korisnika, čemu odgovara i udio u zajedničkoj posudi. Zahtjev za korištenje zajedničke posude isporučitelju usluge može podnijeti upravitelj zgrade, većina vlasnika ili korisnika zgrade ili ovlašteni predstavnik u pisanoj formi.

Vlasnici ili korisnici stambenih objekata u Strossmayerovom šetalištu, Ulici Ljube Stipanića, Trgu Stjepana Radića, Stubama Mate Dvorničića, Stubama Ivana Polića, Stubama Ede Lovrića, Stubama Johannesa Frischaufa, Prolazu Danijela Kneza u naselju Crikvenica obvezni su svoj komunalni otpad odlagati u postavljene polupodzemne kontejnere u Strossmayerovom šetalištu, prema rasporedu koji donosi isporučitelj usluge.

Varijabilni dio komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada svim vlasnicima ili korisnicima iz stavka 5. i 6. ovog članka obračunava se na osnovu evidentiranog mjesečnog broja pražnjenja zajedničke posude, odnosno polupodzemnih kontejnera, sukladno pripadajućim udjelima u istim.

Članak 9.

Korisnicima komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada u poslovnim objektima volumen posude se određuje kombinacijom kriterija: izmjerenog poslovnog prostora m2 i pripadajućeg koeficijenta za pojedinu djelatnost.

Jednadžba za izračun volumena zadužene posude za otpad - privreda: 0,5 [litara ] x m2 poslovnog prostora x koeficijent opterećenja = litara [posude]. Koeficijent opterećenja zavisi o djelatnosti privrednog subjekta i određuje se prema sljedećoj tabeli:

Koeficijent
opterećenjagospodarski objekt

6

ugostiteljski objekti (restorani,kafići, bistroi, pizzerije, krčme, konobe i slično), slastičarne, trgovine prehrambenim proizvodima, trgovine mješovitom robom, mesnice, ribarnice, trgovine voćem i povrćem, samoposluge, diskonti, robne kuće, trgovački centri

5

ostale trgovine, pekare i ljekarne

4

pansioni, klimatska lječilišta i odmarališta

3

hoteli-do zaključno 5.000 m2, banke,
proizvodni i uslužni obrti i poduzeća,
kladionice, pokretni štandovi, uredi,
industrijski pogoni, skladišta

2

domovi zdravlja, ambulante, agencije, đački
domovi, dječji domovi, domovi umirovljenika, vrtići, hosteli, turistička naselja zaključno
do 10.000 m2

1,5

hoteli - veći od 5.000 m2

1

škole, muzeji, galerije, crveni križ, humanitarne organizacije, samostani, ustanove kulture,
turistička naselja veća od od 10.000 m2

0,35

kampovi, plaže

Ukoliko se u istom stambenom objektu nalazi više poslovnih jedinica koje predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu i kao takve su evidentirane u zemljišnim knjigama (etažno vlasništvo) vlasnici ili korisnici mogu zatražiti od isporučitelja usluge zaduženje i korištenje zajedničke posude. Volumen zajedničke posude određuje se zbrojem volumena zaduženih pojedinačnih posuda svakog privrednog subjekta, čemu odgovara i udio u zajedničkoj posudi. Zahtjev za korištenje zajedničke posude isporučitelju usluge može podnijeti većina privrednih subjekata ili ovlašteni predstavnik u pisanoj formi.

Vlasnici ili korisnici poslovnih objekata u Strossmayerovom šetalištu, Ulici Ljube Stipanića, Trgu Stjepana Radića, Stubama Mate Dvorničića, Stubama Ivana Polića, Stubama Ede Lovrića, Stubama Johannesa Frischaufa, Prolazu Danijela Kneza u naselju Crikvenica obvezni su svoj komunalni otpad odlagati u postavljene polupodzemne kontejnere u Strossmayerovom šetalištu, prema rasporedu koji donosi isporučitelj usluge.

Varijabilni dio komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada svim vlasnicima ili korisnicima iz stavka 3. i 4. ovog članka obračunava se na osnovu mjesečnog evidentiranog broja pražnjenja zajedničke posude, odnosno polupodzemnih kontejnera, sukladno pripadajućim udjelima u istim.

Članak 10.

Vlasnici ili korisnici poslovnih objekata koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete: cjelogodišnje gospodarsko poslovanje, temeljni otpad od djelatnosti nema karakter komunalnog i njemu sličnog otpada već se radi o posebnim kategorijama otpada koje gospodarski subjekt predaje i plaća ovlaštenim pravnim osobama, ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada iz stavka 1. ovog članka isporučitelj usluge odrediti će u cjeniku usluga.

Vlasnici ili korisnici koji ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada obvezni su isporučitelju usluge dva puta godišnje u mjesecu siječnju i lipnju tekuće godine dostaviti preslike Ugovora zaključenih sa ovlaštenim pravnim osobama i preslike računa/pratećih listova koji dokazuju zakonito zbrinjavanje takvog otpada od djelatnosti.

Ukoliko vlasnici ili korisnici poslovnih objekata koji ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne postupe sukladno stavku 3. ovog članka gube pravo na popust.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Uputstvo o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/99), Ispravak Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 01, Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/03), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/ 05), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/06), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 07), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/07.), Izmjene i dopune Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 06/08.), Odluka o dopuni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/08.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 56/09.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/10.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10.).

Klasa: 363-01/13-01/217

Ur. broj: 2107/01-04/05-13-7

Crikvenica, 10. svibnja 2013.

SKUPŠTINA GKTD
»MURVICA« d.o.o. CRIKVENICA

Predsjednik

Damir Rukavina, dipl. ing.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=842&mjesto=60018&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr