SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 21. Srijeda, 15. svibnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Grad Novi Vinodolski prema članku 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12) upućuje

JAVNI POZIV
ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA NA PODRUČJU GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Novog Vinodolskog da sukladno odredbi članka 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/ 12) podnesu zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 iz 2011. godine (DOF5/2011). Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zakon razlikuje:

1.zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2, zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2 i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu (zahtjevna zgrada);

2.zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2 (manje zahtjevna zgrada);

3.zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 (jednostavna zgrada);

4.pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2 (pomoćna zgrada).

Ovisno o toj podjeli, zahtjevu se prilaže sljedeće:

1.Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2, zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2 i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu (zahtjevna zgrada) podnositelj zahtjeva prilaže:

-tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba - ovlašteni inženjer geodezije, sukladno posebnom zakonu (u daljnjem tekstu: geodetska snimka), odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,

-tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt (u daljnjem tekstu: arhitektonska snimka) i

-izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

-zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva, prilaže izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

2.Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2 (manje zahtjevna zgrada), podnositelj zahtjeva prilaže:

-tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i

-tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva (u daljnjem tekstu: snimka izvedenog stanja),

3.Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 (jednostavna zgrada), podnositelj zahtjeva prilaže:

-tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu, -iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,

-foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i

-iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. ovoga Zakona koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

4.Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2 (pomoćna zgrada) podnositelj zahtjeva prilaže:

-tri primjerka kopije katastarskog plana i

-akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2013. odbacuje se rješenjem.

Klasa: 350-05/11-01/63

Ur. broj: 2107/02-07-12-7

Novi Vinodolski, 14. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK

Oleg Butković, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr