SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
GRAD RAB
44

41.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04. - Uredba) i Programa za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2004. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. komunalni doprinos 2.000.000,00

2. naknada za priključke 800.000,00

3. ostali proračunski prihodi 8.800.000,00


UKUPNO: 11.600.000,00

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 1.750.000,00

Izvor: komunalni doprinos 600.000,00

ostali proračunski prihodi 1.150.000,00

1.Popločenje i parterno uređenje
»Vele Rive« 700.000,00

2.Sanacija i uređenje gradskog parka
»Komrčar« 200.000,00

3. Uređenje javne površine »Škver« 200.000,00

4. Uređenje šetnica 200.000,00

5. Uređenje Rtića Lopar 100.000,00

6. Uređenje šetnice Sv. Eufemija - Guščići 100.000,00

7. Sanacija Srednje ulice 100.000,00

8. Sanacija gradskih zidina 150.000,00

B) NERAZVRSTANE CESTE 1.450.000,00

Izvori: komunalni doprinos 1.000.000,00

ostali proračunski prihodi 450.000,00

1. Uređenje parkirališta Palit 200.000,00

2. Uređenje parkirališta kod Doma zdravlja 100.000,00

3.Asfaltiranje nerazvrstanih cesta prema
prioritetu 200.000,00

4. Asfaltiranje ceste Leut - Kaštel Barbat 200.000,00

5. Asfaltiranje ceste Sv. Ilija - Panorama 90.000,00

6. Asfaltiranje ceste Barčevo - Vršani 100.000,00

7.Asfaltiranje ceste Lopar - Ankora prema
groblju 60.000,00

8. Asfaltiranje ceste Blagdani - Butorci 100.000,00

9.Proširenje ceste Matkići - Markunići
- Mućel 200.000,00

10.Uređenje ceste Palit - J. Barakovića
(kroz Imperial) 100.000,00

11. Parkiralište za gradsku tržnicu 100.000,00

C) JAVNA RASVJETA 200.000,00

Izvori: komunalni doprinos 200.000,00

1.Proširenje javne rasvjete prema
prioritetima MO 90.000,00

2. Grad Rab - ferali 80.000,00

3. Javna rasvjeta Palit - J. Barakovića 30.000,00

D) OPSKRBA PITKOM VODOM 1.100.000,00

Izvori: ostali proračunski prihodi 700.000,00

naknada za priključke 400.000,00

1.Izgradnja magistralnog cjevovoda
Sv. Ilija-Fruga 1.000.000,00

2.Izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda
(lokalnih) 100.000,00

E)ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA 6.500.000,00

Izvori: ostali proračunski prihodi 6.100.000,00

naknada za priključke 400.000,00

1.Izrada studije na okoliš kanalizacijskog
ispusta Potočina i Vašibaka 250.000,00

2.Izrada tehničke dokumentacije za
deponij smeća 250.000,00

3.Dovršetak izgradnje kanalizacije
Lopar II faza 500.000,00

4.Izgradnja kanalizacije Punta Kampora
- Mel 500.000,00

5.Izgradnja kanalizacije Sup. Draga
- I faza 1.900,000,00

6.Izgradnja cjelokupnog programa kanalizacije
(teh. dokumentacija i pripremni radovi) 1.900.000,00

7. Izgradnja oborinskih kanala 100.000,00

8. Nabavka Eko-broda 1.100.000,00

F) GROBLJA 600.000,00

Izvori: ostali proračunski prihodi 400.000,00

komunalni doprinos 200.000,00

1. Kupnja zemljišta za proširenje groblja 200.000,00

2. Uređenje groblja Sup. Draga i Banjol 200.000,00

3. Uređenje mrtvačnica 200.000,00

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Raba.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Raba podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovim Programom stavlja se izvan snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini Klasa: 011-03/04-01/2-01; Ur.broj: 2169-01-2-04-09 od 08. travnja 2004. godine (»Službene novine« broj 13/04).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2005. godine.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-48

Rab, 7. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr