SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

81.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremeno ili povremeno korištenje
poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Pod poslovnim prostorom iz članka 1. ove Odluke razumijevaju se:

-poslovni prostori u zgradi Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka (u daljnjem tekstu: HKD),

-poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Delta 5,

-poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Križanićeva 6/A.

Poslovnim prostorom iz stavka 1. ovoga članka neposredno upravlja Odjel gradske uprave za kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel).

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 3.

Poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje za provođenje programa utvrđenih ovom Odlukom, prema tabeli koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: PRILOG 1).

Članak 4.

Poslovni prostor u HKD-u daje se na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: Korisnik) za održavanje kulturnih programa utvrđenih Programom javnih potreba u kulturi Grada.

Poslovni prostor u HKD-u može se dati na privremeno ili povremeno korištenje i Korisniku čiji program nije utvrđen Programom javnih potreba u kulturi Grada, i to:

-za održavanje kulturnih programa,

-za obavljanje ostalih kulturnih aktivnosti, poslova i djelatnosti,

-za održavanje drugih kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih i humanitarnih programa, kao i programa sportske i tehničke kulture,

-za održavanje ostalih programa (skupštine, sjednice, kongresi i slično).

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Delta 5, može se dati na privremeno ili povremeno korištenje za održavanje glazbenih programa od posebnog interesa za Grad (vježbanje glazbenih sastava).

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Križanićeva 6/A, može se dati na privremeno ili povremeno korištenje za održavanje programa korisnika Rezidencijalnog programa »Kamov«, za održavanje izložbenih programa utvrđenih Programom javnih potreba u kulturi Grada kao i za ostale izložbene, kulturne i obrazovne programe od posebnog interesa za Grad.

Članak 5.

Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se na privremeno ili povremeno korištenje na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik podnosi Odjelu u pisanom obliku, i to za značajnije programe tri mjeseca unaprijed,a za ostale programe mjesec dana unaprijed.

Članak 6.

Zahtjev iz članka 5. ove Odluke obavezno sadrži:

-podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

-podatke o Korisniku,

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja programa, uključujući pripremu programa,

-vrstu i naziv programa.

Članak 7.

Na temelju podnesenog zahtjeva Korisnika utvrđuje se termin održavanja programa u poslovnom prostoru.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe održavanja odgovarajućih aktivnosti od interesa za Grad, Grad ima pravo izmijeniti utvrđeni termin održavanja programa iz stavka 1. ovoga članka.

O nastupu okolnosti iz stavka 2. ovoga članka Grad će pravovremeno izvijestiti Korisnika te će sa Korisnikom utvrditi novi termin održavanja programa.

Članak 8.

Na temelju podnesenog zahtjeva Grad i Korisnik sklapaju ugovor najkasnije sedam dana prije održavanja programa.

Ugovor u ime Grada sklapa Odjel.

Članak 9.

Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora obavezno sadrži:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

-podatke o kulturnom programu te ostalim programima ili aktivnostima koje Korisnik može obavljati u poslovnom prostoru,

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora,

-iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu na temelju koje se poslovni prostor daje bez naknade,

-obveze Korisnika glede mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite, osiguranja reda i mira te prijavljivanja javnog okupljanja,

-obveze Korisnika glede plaćanja naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknada za korištenje glazbenih izvedbenih materijala,

-obveze Korisnika glede isticanja reklamnih poruka i natpisa,

-ispunjeni obrazac o tehničkim potrebama za realizaciju programa Korisnika.

Članak 10.

Iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora utvrđen je u PRILOGU 1.

Članak 11.

Iznos naknade iz članka 10. ove Odluke obračunava se u satima i danima, ovisno o vrsti programa i aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada Odjel procijeni da je to za Grad povoljnije, za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik plaća naknadu u određenom postotku od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, koji određuje Odjel za svaki slučaj zasebno.

Članak 12.

Od plaćanja naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora oslobođeni su:

-korisnik čiji je program utvrđen Programom javnih potreba u kulturi Grada,

-drugi Korisnik kada Odjel procijeni da je njegov program od posebnog interesa za Grad,

-Grad, kada koristi poslovni prostor za provedbu odgovarajućih programa i aktivnosti.

Članak 13.

U poslovnim prostorima u HKD-u programi se, u pravilu, neće održavati u dane koji su određeni kao blagdani u Republici Hrvatskoj.

Članak 14.

Korisnik poslovnog prostora u HKD-u dužan je, radi realizacije programa utvrđenih ovom Odlukom, predati vodećem referentu/koordinatoru tehnike u Odjelu-Službi za kordinaciju programa u HKD-u na Sušaku, Filodrammatici i Galeriji Kortil (u daljnjem tekstu: Služba) ili na recepciji HKD-a ispunjeni obrazac za tehničke potrebe i sinopsis programa, najkasnije sedam dana prije realizacije programa.

Članak 15.

Korisniku iz članka 14. ove Odluke Služba će, sukladno dostavljenom obrascu i postojećoj tehničkoj opremljenosti HKD-a, osigurati odgovarajuće tehničke uvjete za realizaciju programa koji su u djelokrugu rada Službe.

Pod tehničkim uvjetima za realizaciju programa iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

-priprema pozornice,

-priprema rasvjete,

-priprema ozvučenja.

Članak 16.

Korisnik poslovnog prostora u HKD-u kojemu su, osim tehničkih uvjeta iz članka 15. stavka 2. ove Odluke, za realizaciju kulturnog i umjetničkog programa nužni i dodatni tehnički uvjeti, dužan je samostalno osigurati tehničkog voditelja programa, odnosno oblikovatelja i voditelja scenske rasvjete i tona i radnika za realizaciju scenografije.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postojeći ugovori o davanju poslovnog prostora u zakup, odnosno na privremeno ili povremeno korištenje sklopljeni temeljem Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/08, 40/09 i 29/10) ostaju na snazi do isteka vremena na koji su sklopljeni.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/08, 40/09 i 29/10).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/92

Rr .broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 17. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

PRILOG 1.

TABLICA

1. ZGRADA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA
NA SUŠAKU, Strossmayerova 1, Rijeka

a) DVORANA

-kapacitet: 536 sjedala

.Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i
drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

Programi kulture - književne i glazbene večeri, predavanje, nekomercijalne filmske projekcije, godišnje skupštine, razne kulturne tribine, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni programi i slično

-Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata)

1.000,00 kuna

Zahtjevniji kulturni programi - kazališne predstave,
koncerti, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni
programi, kongresi i slično

-Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno
ukupno korištenje do deset sati)

2.000,00 kuna

-Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno
ukupno korištenje do četrnaest sati)

3.000,00 kuna

.Ostali programi - razna predavanja, komercijalne
filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti,
politički skupovi, tribine i slično.

-Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno
ukupno korištenje do četiri sata)

3.500,00 kuna

-svaki naredni sat korištenja

1.000,00 kuna

b) ATRIJ HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA
SUŠAKU

.Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i
drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i
tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

.Programi kulture - naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

500,00 kuna

-svaki naredni sat korištenja

50,00 kuna

.Programi drugih korisnika - naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

1.000,00 kuna

-svaki naredni sat korištenja

100,00 kuna

c) FOYER HRVATSKOG KULTURNOG DOMA
NA SUŠAKU

.Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

.Programi kulture - naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

300,00 kuna

-svaki naredni sat korištenja

350,00 kuna

.Programi drugih Korisnika - naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

500,00 kuna

-svaki naredni sat korištenja

100,00 kuna

d) GALERIJA KORTIL

.Izložbeni programi iz Javnih potreba u kulturi Grada i ostali izložbeni programi prema odabiru Odjela - službeni program Galerije

Bez naknade

.Drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

.Samostalne likovne izložbe - neslužbeni program
Galerije

-Naknada bez čuvanja organiziranog od strane
Odjela - dan korištenja

100,00 kuna

-Naknada s organiziranim čuvanjem - dan korištenja

200,00 kuna

.Ostali izložbeni programi

-Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela - dan korištenja

200,00 kuna

-Naknada s organiziranim čuvanjem - dan korištenja

300,00 kuna

.Korištenje izložbenog prostora u organizaciji drugih korisnika

-Naknada za dan korištenja

1.500,00 kuna

e) DVORANE ZA VJEŽBE PLESA I PRIPREMU
GLAZBENIH I PLESNIH PROGRAMA
(VI. i VII. KAT)

.Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

.Programi kulture, vježbe i priprema programa

-Naknada jednog sata korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

50,00 kuna

.Programi drugih korisnika, vježbe i priprema programa

-Naknada jednog sata korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

100,00 kuna

f) DVORANA ZA UVJEŽBAVANJE GLAZBENO -
SCENSKIH PROGRAMA (V. KAT)

.Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni,

humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

.Programi kulture, vježbe i priprema programa

-Naknada jednog sata korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

50,00 kuna

.Programi drugih korisnika, vježbe i priprema programa

-Naknada jednog sata korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

100,00 kuna

2. ZGRADA U RIJECI, Delta 5

a) PROSTOR U PRIZEMLJU (84 m2)

.Glazbeni programi od posebnog interesa za Grad - vježbanje glazbenih sastava

Bez naknade

3. ZGRADA U RIJECI, Križanićeva 6/A

a) PROSTOR U PRIZEMLJU (150 m2)

.Programi korisnika Rezidencijalnog programa »Kamov«

Bez naknade

.Izložbeni programi iz Javnih potreba u kulturi Grada i ostali izložbeni programi od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

.Drugi kulturni i obrazovni programi od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51000&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr