SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
GRAD RAB
44

38.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2004. godine, donosi,

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Raba za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna grada Raba za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima prava i obveze korisnika Proračuna kao i upravljanje gradskom imovinom i dugovima.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini grada Raba na temelju zakonskih i drugih propisa. Na računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije) kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuju se svake godine.

Članak 3.

Predsjednik Poglavarstva odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 4.

U Proračunu se osigurava proračunska zaliha.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje predsjednik Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva obavezan je mjesečno izvješćivati Poglavarstvo o korištenju sredstava proračunske zalihe za protekli mjesec.

Poglavarstvo je obavezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 5.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Prihodi koje ostvaruju odjeli i službe gradske uprave primici su Proračuna grada Raba.

Članak 6.

Proračunska sredstva doznačuju se proračunskim korisnicima u skladu s dinamikom ostvarivanja proračunskih prihoda.

Proračunski korisnici smiju doznačena sredstva koristiti isključivo u skladu s namjenama i u visini utvrđenoj Proračunom, te u skladu s godišnjim financijskim planovima prema dinamici utvrđenoj mjesečnim planovima.

Članak 7.

Izvješće o utrošku sredstva proračunski korisnici dužni su dostaviti upravnom odjelu za proračun i financije najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Istovremeno sa izvješćem proračunski korisnici dostavljaju i potrebe za financijskim sredstvima za tekući mjesec, a u skladu s mjesečnim planovima iz članka 6. ove Odluke.

Neutrošena sredstva iz tekućeg mjeseca proračunski korisnici mogu zadržati na računu, ali ih moraju upotrijebiti za to predviđene namjene, te o tome u narednom mjesecu izvijestiti Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe i Upravni odjel za proračun i financije kao i o razlozima zbog kojih je došlo do viška sredstava.

Članak 8.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Vlastiti prihodi koje ostvare korisnici Proračuna ne uplaćuju se u Proračunu, uz obvezu da o ostvarenim vlastitim prihodima i utrošenim vlastitim prihodima mjesečno izvještavaju Upravni odjel za proračun i financije.

Članak 9.

Postupak nabave roba i usluga može se obavljati isključivo u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01).

Godišnji plan nabave grada Raba donosi Poglavarstvo na prijedlog upravnih odjela najkasnije do 31. siječnja 2005. godine.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) donosi Poglavarstvo.

Proračunski su korisnici dužni provoditi postupak nabave roba, radova i usluga koje sami nabavljaju u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01).

Članak 10.

Ako tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda /primitaka i rashoda/ izdataka Proračuna izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 11.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je gradonačelnik.

Upravni odjel za proračun i financije izvršava Proračun i o tome izvještava Poglavarstvo.

Pročelnici upravnih odjela, te čelnici pravnih osoba koji su korisnici Proračuna, nalogodavci su za izvršenje dijela Proračuna za koje su nadležni i odgovorni su za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje gradsko vijeće prilikom donošenja godišnjeg obračuna Proračuna za 2004. godinu.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 011-03/04-01/2-01.

Ur. broj: 2169-01-2-04-45.

Rab, 7. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr