SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 15. travnja 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MRKOPALJ

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije 3/10) u članku 2. mijenja se stavak 3. i glasi:

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje,a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru iz stavka 3. ovog članka političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Članak 3.

Članak 14. briše se.

Članak 4.

U članku 28. stavku 1. iza riječi »općinski načelnik« dodaju se riječi »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, najmanje šest vijećnika ima pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Članak 5.

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je zabran zajedno s njim te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

Članak 6.

Članak 32. mijenja se i glasi:

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga članka sjednicu Općinskog vijeća može na obrazloženi zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavnima.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-13-10

Mrkopalj, 15. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51315&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr