SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 10. travnja 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:


Komunalne naknade 2.500.000,00

Višak prihoda od komunalne naknade 400.831,49

Naknade za groblje 50.000,00

Nenamjenska sredstva proračuna
Općine Malinska-Dubašnica 1.123.168,51

Boravišna pristojba 400.000,00

Prihodi od naknade štete 20.000,00


Ukupno: 4.494.000,00


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


Odvoženje otpada s javnih površina 120.000,00

Održavanje čistoće javnih površina ručnim
pometanjem, prema rasporedu kako slijedi: 230.000,00

1.Poslovi obuhvaćaju redovno čišćenje javnih površina ručnim pometanjem, prema slijedećem rasporedu:

-ulica Obala do hotela Maestral, parkiralište Markat, Jaz, Radnička ulica, Ulica Lina Bolmarčića, Dubašljanska ulica od raskrsnice za Haludovo do vulkanizera, Ulica Joakima Tončića prema Ulici Obala, Ulica Mihovila Radića, autobusna stanica i parkiralište ispred poslovnog centra Polje, Ulica Kralja Tomislava

od ambulante do hotela Malin, svakodnevno u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca;

-Ulica Kralja Tomislava od hotela Malin do Ulice Dub, cesta uz more od hotela Malin prema naselju Dub dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, u ostalom razdoblju 2 - 3 puta mjesečno;

-Ulica Dub i javne površine u apartmanskom naselju Dub - dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna,

-okoliš crkve Sv. Apolinara, Dubašljanska ulica od kružnog toka do vulkanizera i ulica Sv. Apolinara, dva puta tjedno od 1. siječnja do 31. prosinca;

-ostalo po potrebi.

2.Svakodnevno pražnjenje košića za smeće, a po potrebi i češće;

Održavanje javnih površina: 500.000,00

-U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tjedni angažman pometačice od 30 radnih sati, koja se prema potrebi i mogućnostima raspoređuje na čišćenje slijedećih ulica:

Ulica Branka Fučića, Dubašljanska ulica, Parkiralište Markat, Ulica Obala, Ulica Lina Bolmarčića, Radnička ulica, Kvarnerska ulica, Ulica Kralja Tomislava od ambulante do ulice Dub, Ulica Joakima Tončića (prema Ulici Obala) i Ulica Slavka Pančića, županijske ceste od raskrsnice u Milčetićima do Porta i naselje Porat. U preostalom periodu pometačica se angažira prema potrebi.

-Pranje, čišćenje divljih deponija i sl.

-Održavanje slivnika oborinske odvodnje

-Održavanje čistoće Jaza

-Pranje autobusne stanice Štacija

-Održavanje čistoće Jaza

Higijenski servis 25.000,00

Dezinsekcija i deratizacija i nadzor nad
provođenjem mjera DDT-a 76.000,00

Održavanje zelenih površina 370.000,00

Održavanje parkova prema programu
održavanja 450.000,00

Sadni i ostali materijal za održavanje
zelenih površina 50.000,00

Navodnjavanje zelenih površina 100.000,00

Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka 28.000,00

Održavanje komunalne opreme (farbanje
klupa, koševa, zamjena uništenih dijelova
komunalne opreme i sl.) 200.000,00

Nabava sitnog inventara za javne površine 80.000,00

Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, ostali potrebni nepredviđeni zahvati
na održavanju komunalne infrastrukture koji
se pojave tokom godine 30.000,00

Zakup zemljišta u svrhu parkiranja 33.000,00


UKUPNO: 2.294.000,00ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:


-Tekuće i investicijsko održavanje prometnih
površina, sanacija udarnih rupa, održavanje
horizontalne signalizacije, čišćenje slivnika
oborinske odvodnje 500.000,00

-Nabava sitnog inventara za ceste 80.000,00


UKUPNO: 580.000,00ODRŽAVANJE GROBLJA:


-Tekuće održavanje groblja na području
Općine Malinska-Dubašnica 140.000,00


UKUPNO: 140.000,00ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI:


-Usluge tekućeg održavanja zgrade Markat 150.000,00

-Usluge tekućeg održavanja sportske
dvorane 230.000,00


UKUPNO: 380.000,00JAVNA RASVJETA:


-Utrošak električne energije za javnu
rasvjetu 700.000,00

-Održavanje javne rasvjete 300.000,00

-Novogodišnja dekorativna rasvjeta 50.000,00

-Inženjering i konzalting u elektrotehnici 50.000,00


UKUPNO: 1.100.000,00


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur.broj: 2142/05-01-13-14

Malinska, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr