SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 10. travnja 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

I.OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) u 2013. godini za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu,

-održavanje čistoće,

-odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


- komunalnog doprinosa 6.315.468,92


- naknade za koncesije 250.000,00


- prodaje nefinancijske imovine 3.000.000,00


- sredstava od ustupljenog poreza na
dohodak (HBOR) 1.677.379,86


- naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada 100.000,00


- donacije 100.000,00


- nenamjenskih sredstava proračuna 1.576.401,22


UKUPNO: 13.169.250,00


za namjene kako slijedi:

1.JAVNE POVRŠINE


1.Javne površine 30.000,00


- dječje igralište Vantačići 100.000,00


- hortikulturno uređenje kružnih tokova
Maršić i Berbinja 250.000,00


2.Uređenje centra naselja Malinske 2.000.000,00


3.Sportski park Bogovići 700.000,00


4.Igralište Porat 750.000,00


5.Prostorno planiranje 407.000,00


- sufinanciranje izrade i ažuriranja
katastarskih podloga 7.000,00


- izrada urbanističkih planova uređenja
(UPU2, UPU14 i dio GP2) 400.000,00


6.otkup zemljišta 4.000.000,00


UKUPNO: 8.207.000,00


2.NERAZVRSTANE CESTE


1.Građenje cesta 1.285.000,00


- Bogovići - ulaz prema etno·kući 168.000,00

- Odvojak ulice Lišina 39.000,00

- Novina - pješačka staza 24.000,00

- Porat / Punta - pješačka staza 52.000,00

- Porat - Klanac od lapta 216.000,00

- Vantačići - Valica - prolaz prema moru 21.000,00

- Cesta u Svetom Ivanu 70.000,00

- Cesta u Svetom Antonu (Laštro) 79.000,00

- Cesta u Svetom Antonu - dionica ceste
Nadari-·Strilčić 146.000,00

- Cesta u Svetom Vidu (Ciglar · Bilandžić) 120.000,00

- Sufinanciranje izgradnje kružnog toka na
Berbinji (ŽUC) 350.000,0


2. Dodatna ulaganja na cestama 1.415.000,00


- Rekonstrukcija dijela Dubašljanske ulice
(kružni tok - odvojak za ulicu 17. travnja) 395.000,00

- uređenje nogostupa u ulici Branka Fučića 138.000,00

- Rekonstrukcija ulice Jaz 215.000,00

- Rekonstrukcija ceste Nadari - Sveti Ivan 81.000,00

- Rekonstrukcija Istarske ulice 150.000,00

- Rekonstrukcija dijela ulice u starom dijelu
naselja Vanatačić 436.000,00


3. Obilaznica Malinska 630.000,00


- Odvjetničke usluge 130.000,00

- Kružni tok - sjever 500.000,00


UKUPNO: 3.330.000,00


3. JAVNA RASVJETA


1. Cesta Kremenići - Pavus (izgradnja instalacija i ugradnja 6 rasvjetnih 27.200,00

stupova)


2. Kremenići - prvi odvojak desno iz smjera Svetog Vida (ugradnja 1 svjetiljke 1.450,00

na postojeći stup)


3. Ljutići (ugradnja 1 svjetiljke na postojeći stup) 1.450,00


4. Malinska, Kvarnerska ulica kod kbr. 1 (ugradnja dva stupa javne rasvjete na 12.800,00


5. Oštrobradići, glavna cesta - ulaz iz smjera Žgombića (ugradnja jednog stupa 6.500,00

javne rasvjete na postojeći temelj)


6. Sabljići (ugradnja 3 svjetiljke na postojeće stupove) 4.300,00


7. Sveti Anton, Nadari (ugradnja 1 svjetiljke na postojeći stup) 1.450,00


8. Sveti Vid kod kbr 124 (ugradnja jednog stupa javne rasvjete na postojeći 6.000,00

temelj)


9. Malinska, ulica Obala (polaganje kabela javne rasvjete, nabava i ugradnja 6 58.600,00

stupova javne rasvjete)


10.Kružni tok Berbinja, ulica Branka Fučića (zamjena 3 stupa javne rasvjete i 61.000,00

postojeće zračne mreže, izgradnja podzemne mreže sa elektro instalacijama i

postavljanje novih stupova javne rasvjete)


11.Milčetići - Sveti Anton, uz rekonstrukciju ceste L·58089 (polaganje 236.000,00

podzemnih elektro instalacija, izrada 22 temelja javne rasvjete, demontaža 2

stupa javne rasvjete, te nabava i montaža 7 novih stupova javne rasvjete)


12.Zidarići, odvojak ulice Braće Turčić (izrada temelja i postavljanje 2 stupa 12.800,00

javne rasvjete sa svjetiljkama)


13.Malinska, Istarska ulica (izgradnja instalacija javne rasvjete sa ugradnjom 4 61.300,00

stupa javne rasvjete sa svjetiljkama)


14.Rova (izrada betonskih temelja te nabava i ugradnja 4 stupa javne rasvjete 28.500,00

sa svjetiljkama)


15.Vantačići, ulica Dubanjak·Riva (izgradnja instalacija te nabava i montaža 5 59.000,00

stupa javne rasvjete sa svjetiljkama)


16.Malinska, ulica Jaz (ugradnja 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom) 16.800,00


17.Porat, predio Rudina (nabava i ugradnja 3 stupa javne rasvjete sa 12.800,00

svjetiljkama)


18.Oštrobradići, kod kbr. 16C i 17a (nabava i ugradnja 1 stupa javne rasvjete sa 6.500,00

svjetiljkom)


19.Malinska, Kvarnerska ulica kod kbr. 13 (nabava i ugradnja 1 stupa javne 5.600,00

rasvjete sa svjetiljkom)


20.Vantačići, ulica Murvica kod kbr. 7 (izrada betonskog temelja, nabava i 7.000,00

ugradnja 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom)


21.Sveti Vid, od kbr. 122/A prema kbr. 124 (izrada betonskog temelja, nabava i 9.500,00

ugradnja 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom i rekonstrukcija napajanja)


22.Ljutići, kod odlagališta smeća (ugradnja 1 svjetiljke na postojeći stup) 1.450,00


23.Vantačići, Odvojak ulice Lišina (nabava i ugradnja 1 stupa javne rasvjete sa 5.600,00

svjetiljkom)


24.Vantačići, Rova - Blue Wawes resort · (nabava i ugradnja 1 stupa javne 7.000,00

rasvjete sa svjetiljkom)


25.Turčići (ugradnja 1 svjetiljke na postojeći stup) 1.450,00


26.Oštrobradići, iza trgovine (zračni vod, izrada betonskog temelja, nabava i 12.500,00

ugradnja 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom)


27.Vantačići, Valica - pješačka staza do mora (iskop kabelskog rova, izgradnja 39.000,00

3 temelja, nabava i ugradnja 3 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama)


28.Porat, Punta - pješačka staza prema moru (iskop kabelskog rova, izgradnja 30.500,00

2 temelja, nabava i ugradnja 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama)


29.Porat, ulica Novina i pješačka staza do mora (iskop kabelskog rova, 47.500,00

izgradnja 2 temelja, nabava i ugradnja 5 stupova javne rasvjete sa

svjetiljkama)

30.Malinska, kupalište Draga - obalni put ispod depandanse Draga, Malin 257.000,00

(iskop kabelskog rova, polaganje elektroenergetskog kabela, nabava i

ugradnja 11 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama)


31.Malinska, ulica Pavus III. (izgradnja 2 temelja, nabava i ugradnja 2 stupa 16.000,00

javne rasvjete sa svjetiljkama)


32.Malinska, ulica Pavus VI. (izrada temelja, nabava i ugradnja 1 stupa javne 7.200,00

rasvjete sa svjetiljkom)


33.Sveti Vid - ulica ispod trgovine auto·dijelova (izmicanje stupa sa izradom 25.000,00

novog temelja, nabava i ugradnja 3 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama)


34.Izrada podzemne kabelske instalacije uz izgradnju sustava oborinske 37.500,00

odvodnje - cca. 750m · (nabava i polaganje elektroenergetskog kabela i

ostalog materijala)


35.TS Vantačići 1 (nabava i ugradnja vanjskog ormarića javne rasvjete te 28.000,00

prespajanje kabela)


36.Malinska, centar (rasvjete spomen parka prema projektu uređenja) 80.000,00


UKUPNO: 1.232.250,00


4. GROBLJA


1.Izgradnja novih grobnih mjesta na Novom groblju Bogovići 150.000,00


2.Izgradnja ogradnog zida na groblju Miholjice 100.000,00


UKUPNO: 250.000,00


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz sredstava HBOR-a u iznosu od 150.000,00 kn za namjenu sanacije odlagališta Treskavac i financiranje ekološkog zasnovanog sustava zbrinjavanja otpada na otoku Krku.

Članak 4.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 13.169.250,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur.broj: 2142/05-01-13-13

Malinska, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr