SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 7/ 13), članka 4. i 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (Narodne novine broj 29/2013) i točke IV. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/2013), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 08.04.2013. godine donosi sljedeću

O D L U K U
O NAČINU RASPOREĐIVANJA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA OSNOVNU ŠKOLU RIKARD
KATALINIĆ JERETOV ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini iznose ukupno 1.153.655 kn, a rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke krajnjem korisniku, OŠ R.K. Jeretov na sljedeći način:

PLAN RASHODA ZA 2013.

I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI
RASHODI 874.023 kn

1. Za opće troškove.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.782 kn

2. Za ostale troškove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511.241 kn

II. RASHODI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE 85.635 kn

1. Za rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja. . . . . . . . 85.635 kn

959.658 kn

III. KAPITALNA ULAGANJA I
TEKUĆA I INVESTICIJSKA
ODRŽAVANJA 193.997 kn

1. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.997 kn


UKUPNO:1.153.655 kn


Članak 2.

Planiranim sredstvima iz članka 1. ove Odluke (razvrstanim po namjenama i iznosima u priloženoj tabeli koja čini sastavni dio ove Odluke) raspolaže Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, koji raspoređuje sredstva korisniku na sljedeći način:

1. Za opće troškove - OŠ R.K. Jeretov Opatija mjesečno u visini 1/12 planiranog iznosa.

2. Za ostale troškove - za namjenske troškove na temelju pisanog zahtjeva (prema nastalom trošku) za isporučenu robu, radove i usluge za energiju (struja i nafta), zdravstvene preglede svih djelatnika, osiguranje imovine.

3. Za troškove prijevoza učenika:

a)OŠ R.K. Jeretov Opatija na temelju pisanog zahtjeva (prema nastalom trošku), a prema ugovoru s linijskim prijevoznikom javnog prijevoza Autotrolejom

b)Odabranom prijevozniku za prijevoz učenika iz Vele Učke u školu OŠ V. Nazor, Lupoglav na temelju računa za izvršenu uslugu

c)Za prijevoz učenika osobnim automobilom na relaciji Vela Učka - Veprinac i Pobri - Veprinac, prema ostvarenom broju kilometara uz priznati trošak od 10% cijene goriva po kilometru.

4. Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (na temelju pisanog zahtjeva, a prema Planu škole) za materijal za tekuća održavanja, hitne intervencije i usluge za investicijsko i tekuće održavanje koji obuhvaćaju rekonstrukciju blagavaone u PŠ Ičići (novi prostor škole, elektoinstalaterske i vodoinstalaterske radove) na temelju pisanog zahtjeva uz koji se prilaže dokumentacija o provedenom postupku u skladu sa zakonom (Odluka o odabiru izvoditelja prema propisima o javnoj nabavi i ugovor o radovima) i/ili na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili na temelju ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Prema članku 12. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu, Grad Opatija je dužan nadzirati zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove decentraliziranih funkcija i krajnjih korisnika te zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava iz ove Uredbe. Osnovnoj školi R.K. Jeretov doznačit će se sredstva za rashode poslovanja na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarnim rashodima za protekli mjesec.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/13-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-13-2

Opatija, 8. 4. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik gradskog vijeća
O'Brien Schlaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr