SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

36.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 35/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj 3. travnja 2013.godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2013. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste ijavnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 25.238.479,06 kuna za slijedeće namjene:

-uređenje Trga S. Radića
u Crikvenici 21.748.479,06 kuna

-projektiranje prometnica
i izrada studija 350.000,00 kuna

-sufinanciranja izgradnje prometnica 3.000.000,00 kuna
(rotor »Duga« i zapadni izlaz u
smjeru Novog Vinodolskog)

-kapitalna ulaganja - male komunalne akcije MO
Kapitalno ulaganje u projektnu
dokumentaciju 140.000,00 kuna
MO Crikvenica Dramalj - 35.000,00 kuna,
MO Selce - 55.000,00 kuna
MO Crikvenica centar - 50.000,00 kuna)


Javna rasvjeta- ukupni iznos od 145.000,00 kunaza slijedeću namjenu:

-proširenje javne rasvjete MO 145.000,00 kuna
(MO Dramalj - 85.000,00 kuna,
MO Crikvenica istok - 60.000,00 kuna)

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju programa iz čl. 3. utvrđuju se u iznosu od 25.383.479,06 kuna. Izvori financiranja za dio Programa iz čl. 3. su komunalni doprinos planiran I. izmjenama Proračuna Grada Crikvenice za 2013. god. u iznosu od 15.500.000,00 kuna, rezervirani višak prihoda za namjensku potrošnju u iznosu od 8.918.479,06 kuna, te ostali prihodi Grada Crikvenice u iznosu od 965.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 53/12.

Klasa: 363-01/13-01/139

Ur. broj: 2107/01-07/01-13-2

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr