SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09. i 34/09. - ispravak, 07/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 30. stavak 2. Odluke izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12.) mijenja se i glasi:

»Grad će se u 2013. godini dugoročno zadužiti za 11.300.000,00 kuna za investicije Grada Crikvenice. Grad Crikvenica će se kratkoročno zadužiti zbog premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeće obveza u iznosu do 9.000.000,00 kuna.

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Grada Crikvenice iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2013. godinu u iznosu od 3.950.000,00 kn, te pripadajuće kamate u iznosu od 580.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/07

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-7

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr