SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11 i 144/12 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj 3. travnja 2013. usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

I. Godišnji program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice u prosincu 2011. godine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 53/11 ). Uz I. izmjene i dopune Proračuna zamijenjen je novim Programom (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 41/12). Navedeni Program izmijenjen je na 41. sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice 19.prosinca 2012. godine uz II. izmjene i dopune Proračuna te objavljen u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije broj 53/12.

II. Prihodi i rashodi Programa u 2012. godine planirani su u visini od 13.150.000,00 kuna.

Po osnovi komunalne naknade planiran je prihod od 12.600.000,00 kuna i 550.000,00 ostalih proračunskih prihoda.

Program je realiziran u visini od 12.733.630,79 kune.

Realiziran je prihod komunalne naknade u visini od 12.540.516,98 kuna i 193.113,81 kuna iz ostalih proračunskih prihoda.

III. Pregled realiziranih radova po pojedinačnim stavkama daje se u Tabeli broj 1. u prilogu.

Klasa: 363-01/13-01/107

Ur. broj: 2107/01-07/2-13-4

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

Tabela 1. Izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Redni broj

Opis programa - potprograma

Plan 2012.

Ostvarenje 2012.

Ind. 2/3

1.

odvodnja oborinskih voda

880.000,00

786.992,79

98,4

2.

održavanje čistoće
javnih površina

1.750.000,00

1.749.910,81

100,0

3.

održavanje zelenih površina

2.400.000,00

2.399.936,06

100,0

4.

održavanje javnih wc-a

300.000,00

297.885,98

99,3

5.

održavanje prometnica

2.950.000,00

2.676.418,92

90,7

6.

održavanje javne
rasvjete

2.475.000,00

2.480.937,47

100,2

7.

održavanje meteorološke stanice

50.000,00

12.000,00

24,0

8.

program malih
komunalnih akcija
Mjesnih odbora

1.122.000,00

1.091.462,09

97,3

9.

program dekoracije i
iluminacije

200.000,00

193.187,23

96,6

10.

hitne intervencije
komunalnog redarstva

40.500,00

37.345,39

92,2

11.

vatrogastvo

862.500,00

833.256,55

96,6

12.

održavanje dječjih
igrališta

50.000,00

24.297,50

48,6

13.

održavanje groblja

150.000,00

150.000,00

100,0

UKUPNO:

13.150.000,00

12.733.630,79

96,8

USPOREDBA
PRIHOD - RASHOD

Komunalna naknada

12.600.000,00

12.540.516,98

99,5

Ostali prihodi

550.000,00

193.113,81

15,9

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr