SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/ 09., 153/09. i 143/12.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09. - ispr. i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č.br. 8291/8 površine 7 čhv (25 m2) koja je nastala cijepanjem k.č.br. 8291/1 iz z.k.ul. 307, upisane kao put - javno dobro, k.o. Sv. Jakov, površine 50 čhv po Prijedlogu parcelacije - broj elaborata 19-135/11 izrađenom od strane trgovačkog društva GEO-VINODOL d.o.o. iz Crikvenice, ne predstavlja u naravi javno dobro - put već dio izgrađenog pomoćnog objekta i dio okućnice tog izgrađenog dijela, a kako je to prikazano na kopiji katastarskog

plana od 20. prosinca 2011. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici kao vlasnika na nekretnini upisati Grad Crikvenicu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/12-01/09

Ur.broj: 2107/01-06/04-13-5

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr