SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 35/09) Vijeće Općine Dobrinj na 26. sjednici održanoj dana 4. travnja 2013. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Općine Dobrinj za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2013. godinu 1008 (SN PGŽ br. 51/11) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) i tekućeg projekta (T) iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2012. godine i utrošiti će se kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-23

Dobrinj, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 

I. izmjene godišnjeg Programa javnih pot  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr