SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 8. i 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/ 01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) te članka 68. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09 i 35/09) na sjednici održanoj 19. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BROD MORAVICE

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeće Općine Brod Moravice (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 48/ 09) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s iste liste.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi »na nezavisnoj listi« zamjenjuju riječima « na kandidacijskoj listi grupe birača.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 26. riječ »razrješenju« zamjenjuje se riječju »opozivu«.

Članak 5.

U članku 42. stavku 1. iza riječi »načelnik« dodaju se riječi »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a načelnik ne predloži privremeno financiranje, Povjerenstvo za proračun i financije ili najmanje 1/3 glasova članova Općinskog vijeća imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.«

Članak 6.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

Članak 7.

U članku 55. stavku 4. riječi »15 dana« zamjenjuju se riječima »8 dana«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 8.

U članku 68. stavku 2. podstavak 6. briše se.

Članak 9.

Ovlašćuje se Povjerenstvo za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice.

Članak 10.

Ova poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama, osim članka 6. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

Klasa :012-01/13-01/01

Ur.broj: 2112-06-13-01-01

Brod Moravice, 19. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr