SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013., donijela je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU MORSKIH PLAŽA NA
PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA KOJIMA SE PROVODI PRAĆENJE KAKVOĆE MORA ZA KUPANJE U 2013. GODINI

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju morske plaže na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: morske plaže) na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2013. godini.

Za morske plaže izrađeni su kartografski prikazi i profili mora za kupanje koji čine sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članka 2.

Na području Primorsko-goranske županije ispitivanje kakvoće mora za kupanje provodi se na 179 morskih plaža prema Popisu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Kartografski prikazi morskih plaža i profili mora za kupanje sadrže podatke iz članka 8. i 9. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08) i sastavni su dio GIS baze podataka Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Za ispitivanje i praćenje kakvoće mora na morskim plažama zadužen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Sredstva za praćenje kakvoće mora osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Zadužuje se Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje da ažurira kartografske prikaze plaža u skladu s popisom plaža iz članka 2. ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-64

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

Prilog 1.: Popis plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o određivanju morskih plaža na po  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr