SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 27. sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 1.

Urbanistički plan uređenja naselja Vrbnik (NA 1) s površinama izdvojenih namjena (T i R) - UPU 1 mijenja naziv u Urbanistički plan uređenja naselja Vrbnik (NA 1) (dalje u tekstu: Plan). Ova izmjena naziva Plana proizlazi iz PPU PGŽ koji je u fazi donošenja i II. Izmjena i dopuna PPUO Vrbnik kojima su T zone uključene u građevinsko područje naselje kao NA.

Članak 2.

(1) Urbanistički plan uređenja UPU 1 (u daljnjem tekstu: Plan) donesen je na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Vrbnik 12. kolovoza 2009. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) od 20. kolovoza 2009. godine.

(2) Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u člancima 26. i 81. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Prostorni Plan uređenja PGŽ koji je u fazi donošenja te II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik koji su u fazi donošenja.

(3) Obrazloženi i dokumentirani prijedlog za izradu Izmjena i dopuna Plana Općini Vrbnik je podnijela Vrbenka d.d. u likvidaciji a Prostorni Plan uređenja PGŽ koji je u fazi donošenja, predvidi je obvezu izrade urbanističkog plana uređenja za centralno naselje.

(4) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

2. RAZLOG DONOŠENJA PLANA

Članak 2.

Plan se izrađuje s ciljem usklađenja s II. Izmjenama i dopunama PPUO Vrbnik koji je u fazi donošenja.

Zahvate nove gradnje planirati prema uvjetima i smjernicama II. Izmjena i dopuna PPU Općine Vrbnik.

Izmjena će se izvršiti na način da se ukine turističke zone i uvrste u građevinsko područje naselja.

3. OBUHVAT PLANA

Obuhvat Plana, ukupne površine oko 89 ha, uključuje središnje naselje Vrbnik (Na 1) s izgrađenim i neizgrađeni dijelovima područja. Uključuje bivše površine izdvojene namjene izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene T11, T12, T14 te T21 te plaže UPL3, UPL5, PPL4, privezišta - uv.Vrbnik i na lokaciji Gospoja i lukom otovrenom za javni promet lokalnog značaja - Vrbnik- kao osnovom za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - Na 1.

Obuhvat Plana utvrđuje se ovom Odlukom, a grafički je utvrđen na kartografskom prikazu II. Izmjena i dopuna PPU Općine Vrbnik 3b: »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«, Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: PPUOV).

Granice obuhvata Plana utvrđene su granicom građevinskog područja naselja.

4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana većim je dijelom izgrađeno i komunalno opremljeno, osim rubnih djelova ranije nominiranih za ugostiteljsko-turističku namjenu koji su neuređeni i komunalno neopremljeni. Središnji dio naselja uz more (područje Namori) zahtjeva cjelovitu urbanu transformaciju i rekonstrukciju.

3. CILJEVI IZRADE PLANA

Članak 5.

Cilj Plana je prostor bivše turističke zone Namori sustavnom rekonstrukcijom integrirati u naselje, kako funkcijom tako i tipologijom. Zonu promovirati u novi gradski centar primjerena oblikovanja na tragu suvremenih arhitektonskih rješenja koja će respektirati zatečeni prirodni i graditeljski kontekst.

Prostor ostalih turističkih zona koje su prenamijenjene u naselje planirati prema uvjetima za okolnu stambenu izgradnju.

5. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA STRUČNE I KATASTARSKE PODLOGE PLANA

Članak 6.

Sukladno članku 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, pri izradi Plana treba koristiti stručnu podlogu- urbanističku studiju, analizu prostorno-planskih mogućnosti razvoja područja zone Namori, izrađenu od ovlaštenog izrađivača.

Ostale stručne podloge za izradu Plana nisu potrebne.

6. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH PODLOGA (RJEŠENJA)

Članak 7.

Obzirom da se radi o Urbanističkom planu uređenja, pribavljat će i prethodna stručna rješenja-stručna podloga iz prethodnog članka, te će izrađivač Plana pristupiti izradi u skladu s ugovornim obvezama iz ugovora s nositeljem izrade Plana, Općinom Vrnik i investitorom.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribaviti će se, u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

7. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na podlogama postojećeg plana.

Plan će biti izrađen u mjerilu 1:2000.

8. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 15 dana moraju dati Zahtjeve za izradu Plana iz područja svoga djelokruga rada:

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka- ispostava Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, Rijeka

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka - Krk

HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

Hrvatska agencija za telekomunikacije Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

9. Rok za izradu Plana i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak 10.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana II. tromjesečje 2013. godine

- Za izradu Prijedloga Plana III. tromjesečje 2013. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana IV. tromjesečje 2013. godine

10. Zabrane

Članak 11.

Do donošenja ovih Izmjena i dopuna Plana primjenjivat će se plan u donesenom obliku.

11. Izvori financiranja

Članak 12.

Izrada Plana se financira iz privatnih sredstava i sredstava proračuna Općine Vrbnik.

12. Završne odredbe

Članak 13.

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/11

Ur. broj: 2142-07-01-13-1

Vrbnik, 3. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr