SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 39. Utorak, 7. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
116

116.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom Odlukom se osnivaju kulturna vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Vijeća) za:

- glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,

- dramsku umjetnost,

- film i kinematografiju,

- knjigu i nakladništvo,

- muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost,

- nove medijske kulture i kulturu mladih,

- zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Članak 2.

Vijeća iz članka 1. ove Odluke osnivaju se za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi:

- predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje,

- predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, te

- ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka, Vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel) pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovo financiranje, suodlučuju o utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu.

Vijeća na zahtjev Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge.

Članak 3.

Vijeća imaju predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima kao i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i djelatnici Odjela zaduženi za područje rada Vijeća.

Članak 4.

Postupak imenovanja članova Vijeća pokreće Odjel pozivom institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave.

Za člana Vijeća ne može biti imenovana osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u vođenju ili upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća.

Na temelju prispjelih prijedloga kao i prijedloga Odjela, Poglavarstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) predlaže imenovanje članova Vijeća Gradskome vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Članak 5.

Predsjednika, podpredsjednika i članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od četiri godine.

Gradsko vijeće može članove Vijeća razriješiti i prije isteka vremena iz stavka 1. ovoga članka ako neopravdano ne nazoče sjednicama Vijeća, na osobni zahtjev ili na pisani zahtjev predlagatelja iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Vijeće može odlučivati i raspravljati ako Vijeću prisustvuje više od polovice članova.

Vijeće može donositi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Članak 7.

Član Vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Vijeća neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojem osobno sudjeluje.

Članak 8.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Vijeća.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, potpredsjednik Vijeća ima sva prava, obveze i odgovornosti presjednika Vijeća.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi.

Članak 9.

Članovi vijeća primaju naknadu za svoj rad.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje gradonačelnik.

Članak 10.

Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće obavlja Odjel, a sredstva potrebna za njihov rad osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

Članak 11.

Do imenovanja članova Vijeća prema odredbama ove Odluke, nastavljaju s radom stručno-savjetodavna povjerenstva za obradu prijedloga programa pristiglih na natječaj za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2005. godini, imenovana zaključkom Poglavarstva KLASA: 022- 05/04-01/34-99, UR. BROJ: 2170-01-10-04-16 od 20. srpnja 2004. godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/116

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr