SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštite i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07,38/09, 127/10), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (KLASA: 021-05/09-01/5; URBROJ: 2107-03/09-01-8-4-1 od 27. kolovoza 2009. godine), a na prijedlog načelnika Općinsko vijeće Vinodolske općine, na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013. godine, donosi:

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine od 2013. do 2015. godine

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Operativne snage sastoje se od:

. stožera zaštite i spašavanja,

. službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

. zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

. zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

. službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

. fizičke i pravne osobe,

. izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave,

. središnja tijela državne uprave.

1. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE - OPĆI DIO

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja:

Izrađeni dokumenti

. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine (KLASA: 021-05/11-01/6; URBROJ: 2107-03/11-01-16 od 21. prosinca 2011. godine)

. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine (KLASA: 042-01/13-01/1, URBROJ: 2107-03/13-01-2 od 15. veljače 2013. godine)

. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (KLASA: 021-05/10-01/10, URBROJ: 2107-03/10-01-12-14 od 13. prosinca 2010. godine)

. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (KLASA: 021-05/11-01/2, URBROJ: 2107-03/11-01-5-11-1 od 23. svibnja 2011. godine)

. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine za 2010. godinu (KLASA: 021-05/11-01/ 1, URBROJ: 2107-03/11-01-3-10 od 7. ožujka 2011. godine)

. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine u 2010. godini (KLASA: 021-05/10-01/1, URBROJ: 2107-03/10-01-3-10, od 10. ožujka 2010. godine)

. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine u 2011. godini (KLASA: 021-05/11-01/1, URBROJ: 2107-03/11-01-3-11 od 7. ožujka 2011. godine)

. Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (KLASA: 022-05/11-01/1, URBROJ: 2107-03/11-01-332-1 od 9. veljače 2011. godine)

. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Vinodolske općine (KLASA: 021-05/06-01-7, URBROJ: 2107- 03/06-01-7-11-1 od 27. travnja 2006. godine)

. Odluka o ažuriranju tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Vinodolske općine (KLASA: 021-05/07-01/5, URBROJ: 2107-03/07-01-14-21- 1 od 5. lipnja 2007. godine)

Izrađeni dokumenti čije se donošenje očekuje tokom 2013. godine

. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine za 2012. godinu

. Plan zaštite i spašavanja - Vinodolska općina

. Plan civilne zaštite - Vinodolska općina

2. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE- OPERATIVNE SNAGE

2.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja Vinodolske općine u pravilu će se sastajati najmanje dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i neposredno prije donošenja proračuna za iduću godinu. Na sjednicama Stožera razmatrat će se aktivnosti koje proizlaze iz Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja. Također, pratit će se ustrojavanje, uvježbavanje i opremanje operativnih snaga civilne zaštite.

Stožerne vježbe planirane su za 2013., 2014., i 2015. godinu.

U proračunu za 2013. godinu planirana sredstva za aktivnosti Stožera kao i za 2014., i 2015. godinu navedena su u Prilogu 1.

2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine kao savjetodavna tijela i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave u svojoj redovnoj djelatnosti. U Stožeru zaštite i spašavanja sudjeluju djelatnici MUP-a i PUZS Rijeka. U nastavku su nabrojane službe i postrojbe središnjih državnih tijela koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti i uključene su u zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine:

. Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Crikvenica, Kralja Tomislava 85a, 51260 Crikvenica

. Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

. Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

2.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

2.3.1. Javne vatrogasne postrojbe

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine, KLASA: 042-01/13-01/1, URBROJ: 2107-03/13-01-2 od 15. veljače 2013. godine, na području Vinodolske općine djeluje:

. JVP Grada Crikvenice, Vinodolska 16, 51260 Crikvenica.

Temeljem Sporazuma o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Vinodolske općine u 2013. godini, KLASA: 214-02/13-01/1, URBROJ: 2107-03/13-01-2 od 28. veljače 2013. godine, u proračunu za 2013. godinu planirana sredstva za JVP Crikvenica iznose 180.000,00 kn. Sredstva planirana za 2014. i 2015. godinu navedena su u Prilogu 1.

2.3.2. Dobrovoljna vatrogasna društva

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine, KLASA: 042-01/13-01/1, URBROJ: 2107-03/13-01-2 od 15. veljače 2013. godine. na području Vinodolske općine djeluje:

. DVD Bribir, Bribir 47, 51253 Bribir.

Planom zaštite i spašavanja Vinodolske općine određeno je područje odgovornosti i djelovanja DVD-a Bribir te zadaće vezane uz zaštitu i spašavanje.

Temeljem Sporazuma o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Vinodolske općine u 2013. godini, KLASA: 214-02/13-01/1, URBROJ: 2107-03/13-01-2 od 28. veljače 2013. godine, u proračunu za 2013. godinu planirana sredstva za DVD Bribir iznose 220.000,00 kn. Sredstva planirana za 2014. i 2015. godinu navedena su u Prilogu 1.

2.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

2.4.1. Postrojba civilne zaštite

Postrojba civilne zaštite bit će ustrojena tokom 2013. godine i imat će ukupno 33 člana. Godišnje se planira održati do dva uvježbavanja postrojbe opće namjene, a prema planu i programu PUZS Rijeka. Za isto će se osigurati sredstva u proračunu za 2013., 2014. i 2015. godinu. Planirano je opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom opremom te medicinskim materijalom za pružanje prve pomoći.

2.4.2. Povjerenici civilne zaštite

Na području Vinodolske općine imenovat će se 4 povjerenika civilne zaštite tokom 2013. godine, po jedan za svako od naselja (Bribir, Drivenik , Grižane - Belgrad, Tribalj). Povjerenici civilne zaštite uvježbavat će se zajedno s postrojbom civilne zaštite.

2.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Općinski načelnik donio je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine, KLASA: 042-01/13-01/1, URBROJ: 2107-03/13-01-2 od 15. veljače 2013. godine. Odlukom se određuju pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalni i kulturnih dobara na području Vinodolske općine s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Vinodolske općine, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. To su:

. Dom zdravlja PGŽ - Ispostava Crikvenica

- Hitna medicinska pomoć, Kotorska bb, 51260 Crikivenica

- Područne ambulante Vinodolske općine: Bribir, Grižane, Tribalj i Drivenik

. Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Braće Cvetića 2, 51260 Crikvenica

. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka, Franje Matakovića 7/A, 51000 Rijeka

. Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski, Lokvica 2, 51250 Novi Vinodolski

. Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o., Kotorska 28, 51260 Crikvenica

. Dezinsekcija d.d., Riječki lukobran bb, 51000 Rijeka

. IND EKO d.o.o., Korzo 40, 51000 Rijeka

3. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Općinski načelnik donio je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine, KLASA: 042-01/13-01/1, URBROJ: 2107-03/13-01-2 od 15. veljače 2013. godine. kojom su određene, osim osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu zaštite i spašavanja. Tim će se osobama 2013. godine, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostaviti Plana zaštite i spašavanja za područje Vinodolske općine.

3.1. Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje

. KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o., Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski

. KTD IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, 51250 Novi Vinodolski

. HEP Proizvodnja d.o.o. - Sektor za hidroelektrane - P.P. HE Zapad, HE Vinodol Tribalj, Sušik 15, 51243 Tribalj

. SANDO d.o.o., Tončićevo 5, 51260 Crikvenica

. Autoprijevoz-građevinski iskopi Toni Mataija, Štale 92, 51253 Bribir

. Građevinski iskopi - obrt Davor Saftić, Poduljin 5, 51253 Bribir

. Građevinski iskopi - obrt Stanko Stanić, Sv. Vid 17, 51253 Bribir

. »Jela« d.o.o. Crikvenica, Frankopanska 13, 51260 Crikvenica

3.2. Pravne osobe koje pružaju usluge

. AUTO ČAVRAK d.o.o. (Autoprijevoznik) Drivenik 7b, 51242 Drivenik

. VIA-TRADE-Trgovina na veliko i malo papiratom robom i uredskom opremom, vl. Đurđa Domijan, Vladimira Nazora 7/a, 51260 Crikvenica

. KONZUM d.d. - trgovine u:

- Konzum P- 288 Bribir, Bribir 19, 51253 Bribir

- Konzum P- 509 Tribalj, Tribalj bb, 51243 Tribalj

- Konzum P- 510 Grižane 47, 51244 Grižane

. Kvarnerski radio Crikvenica, Petra Preradovića 1, 51260 Crikvenica

. Osnovna škola dr. Josipa Pančića

. Osnovna škola Jurja Klovića

. Dječji vrtić Cvrčak i mrav

3.3. Udruge građana

. Lovačko društvo »Vepar«, Bribir 34, 51253 Bribir

. Lovačko društvo »Srndać«, Grižane 34, 51244 Grižane

. Lovačko društvo »Medviđak«, Drivenik 6, 51242 Drivenik

4. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

4.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

U tijeku je izrada/izmjena i dopuna sljedećih prostornih planova sa područja JLP(R)S:

. Prostorni plan uređenja Općine Vinodolske (KLASA: 021-05/05-01-12, URBROJ: 2107-03/05-01-4-05 od 21. prosinca 2005. godine)

U tekstualnom i u grafičkom dijelu planova definirati će se sve mjere zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine i zahtjeva PUZS Rijeka. Navedene mjere definiraju se s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

4.2. Edukacija građana

U suradnji s PUZS Rijeka planira se tiskanje letka za edukaciju građana tokom 2013. godine. Također jednom godišnje (2013., 2014. i 2015.) planira se tribina s predstavnicima DUZS-a i Stožera za zaštitu i spašavanje Vinodolske općine na kojoj će se građane upoznati sa sustavom zaštite i spašavanja.

4.3. Edukacija djece

Edukaciju djece u školama i vrtićima Vinodolske općine provodit će DUZS - Područni ured Rijeka. Svake godine (2013., 2014. i 2015.) planira se održati jedna do dvije edukacije. Predložit će se PUZS-u Rijeka i edukacija djelatnika škola i vrtića i vježba u koju bi bila uključena sva školska djeca tijekom 2014. i 2015. godine.

4.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

Sustav uzbunjivanja određen je Planom zaštite i spašavanja Vinodolske općine koji se namjerava donijeti tokom 2013. godine.

5. ZAKLJUČAK

Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer zaštite i spašavanja. Stoga je primarni cilj u 2013., 2014. i 2015. godini osposobiti Stožer za brzo i efektivno djelovanje u kriznim situacijama, a što je i navedeno ovim Smjernicama.

Bitno je i ustrojavanje postrojbe civilne zaštite koje je predviđeno tokom 2013., te imenovanje povjerenika civilne zaštite, opremanje istih, te njihovo uvježbavanje i edukacija, što je također navedeno ovim Smjernicama.

U Prilogu 1 nalazi se Izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-3-09

Bribir, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić - Dukić, dr. med., v. r.

Prilog 1: Izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja za 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj Susta  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=836&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr