SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi
III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Prostornog plana uređenja Grada Krka.

Odlukom se mijenja Odluka o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Prostornog plana uređenja Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/13).

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Prostorni plan uređenja Grada Krka donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 16. veljače 2007. godine. Posljednja II. Izmjena i dopuna Plana donesena je 23. kolovoza 2011. godine, iz čega proizlazi da je Plan u velikom dijelu usklađen sa potrebama stanovnika i ostalih korisnika prostora.

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka je rezultat kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanja stanja u prostoru, pa se tako protekom jednogodišnjeg razdoblja pokazala potreba za III. ciljanim izmjenama i dopunama PPUG-a.

U okolnostima usporenog gospodarskog razvoja nužno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor, u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti.

Inicijative pravnih i fizičkih osoba vezane na ruralni turizam i kandidiranje za dobivanje sredstava iz IPARD programa, inicijative za gradnju hotela u naselju Krk koje su se pojavile prilikom izrade novog UPU1-Krk kao i inicijative vezano na maksimalnu tlocrtnu izgrađenost objekata u T3-kamp - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja, pokazale su potrebu za prethodnom izmjenom odredba u PPUG Krka. U cilju omogućavanja razvoja i realizacije poslovnih planova gospodarskog subjekta GP Krk korigirati će se iznimka kojom su definirani uvjeti gradnje i ostali uvjeti uređenja areala GP Krk.

Nadalje, određivanje iznimke u cilju mogućnosti izgradnje parkirališno-garažnog platoa na građevnoj čestici poslovne (trgovačke) građevine unutar područja obuhvata DPU-a kompleksa RED, kao i određivanje iznimke za mogućnost rekonstrukcije kotlovnice zgrade Gradske uprave u Krku.

Također, na temelju inicijativa kao i sveopće zainteresiranosti pravnih i fizičkih osoba za gradnju solarnih elektrana, a u skladu s obavijesti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa:350-01/12-01/41, Urbroj: 531- 01-12-1 od 17. 02. 2012. godine utvrdit će se precizne lokacije i uvjeti u prostornom planu za gradnju istih.

Na temelju potreba Grada Krka potrebno je u ove Izmjene i dopune uvrstiti reciklažno dvorište za građevinski otpad; Također, potrebno je: povećati neke koridore za smještaj planiranih ostalih nerazvrstanih cesta izvan građevinskog područja; izvršiti korekciju dijela trase nerazvrstane ceste od državne ceste Omišalj - Valbiska do zone ugostiteljsko - turističke namjene T22, te uskladiti tekstualni dio u kojem se opisuje obuhvat UPU 1 - Krk i UPU 21- Ježevac sa grafikom, odnosno u tekstualnom dijelu oznaku R3 9 brisati kod UPU 1 - Krk, a dodati kod UPU 21 - Ježevac.

Na temelju inicijative Princeze Jadrana d.o.o. iz Zagreba (potencijalni investitor izgradnje turističke zone Torkul) potrebno je korigirati uvjete određene za zonu ugostiteljsko - turističke namjene Torkul T22

Osim navedenog precizirat će se neke odredbe za čime se pokazala potreba prilikom izrade planova užih područja.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Izmjena i dopuna PPUG Krka odnosi se na tekstualni i grafički dio Plana.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Cilj izrade Izmjena i dopuna PPUG Krka je utvrđivanje uvjeta koji se odnose na:

-izmjenu odredbi vezano na određivanje gustoće izgrađenosti u turističkim zonama unutar naselja - 120 kreveta/ha,

-izmjenu odredbi vezano na maksimalnu tlocrtnu izgrađenost objekta u T3 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja-kamp,

-preciziranje odredbi za mogućnost izgradnje poslovnih prostora u građevinama stambene namjene,

-izmjenu odredbi za mogućnost gradnje ugostiteljsko- turističkih objekata sa dvije apartmanske jedinice u naselju,

-određivanje etažnosti planiranog hotela »Bor« u neposrednoj blizini postojećeg kampa u mješovitoj namjeni naselja Krk,

-preciziranje odredbi vezano na udaljenost građevina od granice građevne čestice unutar građevinskih područja naselja,

-određivanje iznimke u cilju mogućnosti izgradnje parkirališno-garažnog platoa na građevnoj čestici poslovne (trgovačke) građevine unutar područja obuhvata DPU-a kompleksa RED,

-preciziranje odredbi (kig, kis, udaljenost od susjednih parcela itd.) u skladu s projektnim rješenjem za rekonstrukciju kotlovnice zgrade Gradske uprave u Krku,

-određivanje uvjeta i lokacija za izgradnju solarnih elektrana,

-preciziranje odredbi vezano na izgradnju unutar ZOP- a,

-korekciju odredbi za zonu ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja - turističko naselje Torkul T22 u smislu korekcije stavka kojim se određuje broj osnovnih građevina na građevnoj čestici po hektaru, te stavka kojim će se uz mogućnost smještaja hotela i sportsko-rekreacijskih građevina omogućiti i smještaj vila,

-uvrštavanje reciklažnog dvorišta (dvorište za građevinski otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevinskog otpada),

-korekciju uvjeta gradnje i ostalih uvjeta uređenja na području areala GP Krk u poslovnoj zoni Sv. Petar u Krku,

-povećanje koridora na 100 metara za smještaj nekih planiranih ostalih nerazvrstanih cesta izvan građevinskog područja,

-korekciju dijela trase ostale nerazvrstane ceste od državne ceste Omišalj - Valbiska do zone ugostiteljsko-turističke namjene T22,

-usklađivanje tekstualnog dijela u kojem se opisuje obuhvat UPU 1 - Krk i UPU 21 - Ježevac sa grafikom, odnosno u tekstualnom dijelu oznaku R3 9 brisati kod UPU 1 - Krk, a dodati kod UPU 21 - Ježevac.«

Članak 5.

Na temelju odredbi članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) tijela i osobe iz članka 10. osnovne Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Prostornog plana uređenja Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/13) pozivaju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu ciljanih Izmjena i dopuna PPU Grada Krka. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Članak 6.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/13-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-13-26

Krk, 27. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=836&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr