SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici 4. travnja 2013. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice

Članak 1.

U Statutu Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12 i 7/13) u članku 40. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,«.

U istom članku stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»- ako mu prestane prebivalište na području Grada Kraljevice, danom prestanka prebivališta,«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/1

Ur. broj: 2170/08-08-13-12

Kraljevica, 4. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr