SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.-proč. tekst ), te članka 90. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09., 34/09. -ispr. i 7/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/09.) u članku 2. iza stavak 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici će predsjedati prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a kao sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi »na nezavisnoj listi« zamjenjuju riječima « na kandidacijskoj listi grupe birača.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. podstavku 8. umjesto točke stavlja se zarez, te se dodaje novi podstavak 9. koji glasi:

»- izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.«

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.«

Članak 4.

»U članku 8. riječi: »Ured Grada« zamjenjuju se riječima »upravni odjel«.

Članak 5.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik u pravilu se bira iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Gradskog vijeća pomaže pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Vijeće.

U slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti pročelnika, predsjedniku Vijeća pomaže zamjenik pročelnika odnosno osoba koju odredi predsjednik Vijeća u dogovoru sa pročelnikom iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 7.

U članku 20. iza riječi: »razrješenja« dodaju se riječi: »i opoziva«.

Članak 8.

U članku 26. stavak 3. riječi: »Ured Grada« zamjenjuju se riječima: »Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće«.

Članak 9.

U članku 27. stavak 2. riječi: »Ured Grada« zamjenjuju se riječju: »Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće«.

Članak 10.

U članku 30. Poslovnika iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenja, tražiti objašnjenja, te postavljati pitanja u svezi s predloženim rješenjima.

Predlagatelj akta može povući svoj prijedlog do zaključenja rasprave.«

Članak 11.

U članku 33. stavak 1. riječi: »Ured Grada« zamjenjuju se riječima: »Upravnog tijela koji obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće«.

Članak 12.

U članku 43. stavku 1. iza riječi »gradonačelnik« dodaju se riječi »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Vijeća za proračun ili najmanje šest vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.«

Članak 13.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

Članak 14.

U članku 45. stavak 1.mijenja se i glasi:

»Ako su izvješća, analize te ostale informacije duže od 15 stranica, članovima Vijeća može se dostaviti sažetak, a osnovni materijal stoji im na raspolaganju u Upravnom odjelu koji obavlja stručne poslove za Vijeće. Sažetak mora sadržavati sve bitne podatke osnovnog materijala i predlagatelj ga je obvezan dostaviti Vijećniku na njegov pisani zahtjev putem elektronske pošte ili na nekom drugom prigodnom mediju odnosno nosaču zvuka«.

Članak 15.

U članku 46. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su prisustvovati sjednici Vijeća radi davanja odgovora na vijećnička pitanja, a u slučaju spriječenosti dužni su o tome izvijestiti predsjednika Vijeća putem Upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Vijeće.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 16.

U članku 47., u stavku 3. iza riječi:

»posredovanjem predsjednika Gradskog vijeća« dodaju se riječi: », a nadležno upravno tijelo pisani odgovor dostavlja putem elektronske pošte na službeni mail svim članovima Vijeća ili najkasnije s materijalima za slijedeću sjednicu Vijeća.«

Članak 17.

U članku 57. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Kad Vijeće redovito zasjeda, sjednice Vijeća održavaju se u pravilu jedanputa mjesečno.«

Članak 18.

U članku 58. stavku 2. riječi: »15 dana« zamjenjuju se riječima: »8 dana«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«.

Članak 19.

U članku 59. stavak 3. se mijenja i glasi:

»Dostava poziva i materijala se vrši u pravilu putem pošte. Može se dostaviti i elektronskom poštom, a može i osobno, u skladu s tehničkim i drugim mogućnostima. Materijali za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća postavlja se na tehnički prihvatljiv način u pdf ili sličnom obliku s mogućnošću pretraživanja. Svakom vijećniku će se dati lozinku kojom će biti omogućeno preuzimanje materijala za sjednicu Gradskog vijeća Grada Crikvenice. Prema pisanom zahtjevu vijećnika materijal za sjednicu Gradskog vijeća mu se neće dostavljati poštom.«

Članak 20.

U članku 62. stavak 2. umjesto rečenice:

»Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen.« Treba stajati rečenice:»predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen, sve do završetka rasprave o tom prijedlogu.«.

Članak 21.

Članak 63. Poslovnika se briše.

Članak 22.

U članku 80. stavku 2. riječi: »predstojnik Ureda Grada« zamjenjuju se riječima »pročelnik Upravnog tijela«.

Članak 23.

U članku 83. stavku 2. podstavak 6. mijenja se riječ:»razrješenju« sa riječi: »opozivu«.

Članak 24.

U članku 84. stavku 7. riječi: »Ureda Grada« zamjenjuju se riječima: »predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog tijela koje je zaduženo za rad Gradsko vijeće«.

Članak 25.

U članku 94. riječi: »Ured Grada« zamjenjuju se riječima »predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće«.

Članak 26.

U članku 96. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi, navode se imena vijećnika koji su sudjelovali u raspravi i njihov stav glede predložene odluke, te podaci o donesenim odlukama.«.

Članak 27.

Članak 97. se mijenja i glasi:

»Svaki član Vijeća ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe, a u svezi zapisnik čije je usvajanje na dnevnom redu.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i službenik koji vodi zapisnik. Preslike usvojenih zapisnika objavljuju se na internetskoj stranici Grada Crikvenice.

Izvornici zapisnika sjednice Vijeća čuvaju se trajno.«

Članak 28.

Članak 98. se mijenja i glasi:

»Sjednice Vijeća tonski se snimaju, a tonske snimke sjednice se pohranjuju u Upravnom odjelu zaduženom za stručne poslove Vijeća na rok od 8 godina.

Upravni odjel zadužen za administrativne poslove i rad Vijeća dužan je članu Vijeća, na njegov pisani zahtjev omogućiti reprodukciju tonskog zapisa sa prethodne sjednice do verifikacije istog, i to onog dijela rasprave na koji član Vijeća ima primjedbu.«.

Članak 29.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova Vijeća zadužen je Upravni odjel za lokalnu samoupravu i opće poslove.

Upravnim tijelom iz stavka 1. ovog članka rukovodi pročelnik, koji organizira i odgovoran je za rad tog upravnog tijela.«.

Članak 30.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 31.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/08

Ur. broj: 2107/01-04/01-13-5

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=836&mjesto=10003&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr