SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) - u daljnjem tekstu: Zakon i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 40. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 46/11) - u daljnjem tekstu: Program donesen je na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 15. prosinca 2011. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene Programa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 47/12) donesene su na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 29. studenoga 2012. godine.

Članak 2.

Programom je određen opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima.

Članak 3.

Prema članku 22. Zakona, obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture financira se iz stredstva komunalne naknade.

Članak 4.

Za realizaciju Programa planirano je 10.080.000,00 kuna, a u 2012. godini utrošeno je 9.849.188,86 kuna

Članak 5.

Utvrđuje se da je tijekom 2012. godine izvršen Program kako slijedi:

II. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Na području naselja

Opis

Planirano

Utrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Redovito održavanje javne oborinske kanalizacije i strojno i ručno čišćenje slivnika (2 puta godišnje - proljeće i jesen)
i probijanje kanala po potrebi u gradu Bakru;
90 kom


25.000,00


10.387,88


1102

2.

Redovito održavanje slivnika u ostalim naseljima, čišćenje 2 puta godišnje - proljeće i jesen;
Kukuljanovo 24 kom
Škrljevo 23 kom
Krasica 35 kom
Praputnjak 11 kom
Hreljin 51 kom
Zlobin 8 kom


60.000,00


54.849,70


11102

3.

Čišćenje spojnih kanala slivnika

40.000,00

47.500,00

11102

4.

Čišćenje uličnih rešetki

20.000,00

14.924,85

11102

5.

Redovito održavanje 2 upojna bunara na Hreljinu, 2 na Škrljevu, 3 na Kukuljanovu, 2 na Krasici i 1 na Zlobinu

40.000,00

47.250,00

11102

6.

Čišćenje otvorenih kanala za odvodnju oborinske vode Zlobin, Hreljin, Škrljevo i Krasica, (čišćenje dva puta
godišnje - proljeće i jesen)

5.000,00

1.065,00

11102

7.

Čišćenje kolnika na slivnim područjima oko slivnika
i rešetki

40.000,00

39.590,00

11102

Ukupno:

230.000,00

215.567,43

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovno čišćenje javnih površina

Opis

Planirano

Utrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Čišćenje javno prometnih površina s odvozom
i zbrinjavanjem prikupljene pometačine; 7.371.330,00 m2

320.000,00

292.374,42

1107

2.

Utovar, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada
ostavljenog na javno-prometnim površinama od
nepoznatih počinitelja:

2.1.

- dežurna služba veliki kiper - 272 radnih sati

113.000,00

102.000,00

1107

2.2.

- dežurna služba mali kiper - 184 radnih sati

57.000,00

55.200,00

1107

3.

Pražnjenje košarica s odvozom i zbrinjavanjem otpada;
79 pražnjenja tjedno (4123 godišnje)

60.000,00

59.783,14

1107

4.

Dodatno čišćenje javnih površina prilikom održavanja
raznih manifestacija - riva Bakar

10.000,00

22.823,59

1107

5.

Odvoz otpada iz komunalnih dvorišta;
Roll kontejner 16,00 m3 84 odvoza
Roll kontejner 20,00 m3 83 odvoza

380.000,00

315.364,00

1501

Ukupno:

940.000,00

847.545,15

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.Održavanje zelenih površina na području Grada Bakra

Opis

Planirano

Utrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Održavanje travnatih terena; 71.100,00 m2

965.000,00

1.144.610,77

1105

2.

Održavanje i obnova biljnog materijala; 900 m2 vaza i cvjetnica, 1.130,00 m2 živica, orezivanje i regeneracija
stabala

590.000,00

472.268,19

1105

3.

Održavanje staza i slobodnih površina; 5.300,00 m2

90.000,00

21.859,38

1105

4.

Održavanje čistoće; 76.400,00 m2

70.000,00

37.403,30

1105

5.

Održavanje zelenila zalijevanjem; 5.600,00 m2

85.000,00

86.509,55

1105

Ukupno:

1.800.000,00

1.762.651,19

2. Dobava i postava i održavanje komunalne opreme

Opis

Planirano

Utrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Održavanje komunalne opreme;
- zamjena dotrajalih drvenih i metalnih dijelova 25 kom
- ličenje drvenih i metalnih dijelova 50,00 m2

60.000,00

62.375,59

1106

2.

Izrada i montaža ograda; 120,00 m2

20.000,00

17.878,34

1106

3.

Ostala komunalna oprema (panoi, stupići, graničnici i sl.)

15.000,00

10.187,50

1106

Ukupno:

95.000,00

90.441,43

3. Ostali radovi na održavanju javnih površina

Opis

Planirano

Utrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Nabavka i razastiranje šljunka, rizle i pijeska u parkovima; 20,00 m3

5.000,00

0,00

2.

Održavanje plaža u Bakru i Melić - Praputnjak;
- nabavka šljunka 20,00 m3
- betoniranje plaže 10,00 m3
- održavanje ostale opreme (ograde, klupe, tuševi)


112.000,00


115.353.60


1106

3.

Uređenje dječjih igrališta u naseljima na području Grada Bakra;
- popravci betonskih elemenata 2,00 m3
- zamjena dotrajalih i oštećenih dijelova komunalne
opreme 20 kom
- ličenje drvenih i metalnih dijelova 20,00 m2
- dobava i postava gumenih ploča i rubnjaka oko igrala 10,00 m2


20.000,00


9.569,30


1106

4.

Građevinski radovi na uređenju javnih površina:
- betoniranje ogradnih zidova 15,00 m3
- izrada zidova od kamena 20,00 m3
- dobava i postava rubnjaka 60,00 m3
- betonski radovi kod ugradnje komunalne opreme 4,00 m3


215.000,00


263.810,30


1106

5.

Popravak suhozida uz ceste u naseljima 20,00 m3

15.000,00

8.736,21

1106

6.

Ostali bravarski radovi na uređenju javnih površina;
- postava rampi i stupića

20.000,00

8.880,25

1106

7.

Održavanje spomenika NOB-a (11 kom) i Domovinskom ratu (1 kom)

20.000,00

6.876,02

1106

8.

Uređenje pučke šterne u Škrljevu, Donje Selo

110.000,00

69.381.71

1106

9.

Uređenje prostora ispred kapelice u Ponikvama

155.000,00

154.862.33

1106

10.

Rješavanje problema odvodnje na Krasici - Veternjak - Krasica k.br. 23

95.000,00

94.372.98

1106

11.

Sanacija dijela ulice u Bakru - Donja Zagrada i spoj na Gornju Zagradu

70.000,00

69.402.77

1106

12.

Izgradnja upojnog bunara na Krasici, predio »Breg«

48.000,00

47.797.94

1106

13.

Uređenje ceste na Zlobinskom brdu

20.000,00

21.875,00

1106

14.

Radovi na čišćenju snijega

0,00

12.450,00

1106

Ukupno:

905.000,00

883.368,41

V. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

Opis

Planirano

Utrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Postavljanje privremene prometne signalizacije

10.000,00

3.457,00

1101

2.

Izvođenje zemljanih radova;
- iskop i odvoz bez obzira na kategoriju 1000,00 m3

110.000,00

104.057,03

1101

3.

Sanacija i izgradnja potpornih i obložnih zidova;
- potporno-ogradni zid u ulici Lokaj u Bakru,
- potporno-ogradni zid u Ulici Klanac u Bakru

55.000,00

66.539.06

1101

4.

Radovi na okolišu ceste (košnja, sječa i orezivanje stabala, krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije)

15.000,00

16.367,00

1101

5.

Radovi na trupu ceste;
- izrada bankina 100,00 m3
- dobava i postava rubnjaka 80,00 m3
- dobava i postava rigola 80,00 m3

50.000,00

40.328.35

1101

6.

Izgradnja i održavanje objekata za odvodnju

30.000,00

43.861,12

1101

7.

Uređenje cesta - dobava i ugradnja tampona 250,00 m3

90.000,00

14.950,00

1101

8.

Sanacija udarnih rupa sa svim predradnjama (zarezivanje asfalta, iskop i odvoz materijala, ugradnja tampona i
asfalta)

470.000,00

599.543,09

1101

9.

Sanacija kolničkog zastora (zarezivanje asfalta, frezanje
asfalta, dobava i ugradnja tampona, izrada
podravnavajućeg sloja, dobava i ugradnja asfalta)

420.000,00

523,972,50

1101

10.

Ručna sanacija manjih asfaltnih površina

30.000,00

0,00

11.

Radovi na opremi ceste - horizontalna i vertikalna
signalizacija

10.000,00

3.075,00

1101

12.

Uređenje nogostupa u naseljima 50,00 m3

300.000,00

215.727,07

1101

13.

Izrada pješačkih ograda i razni bravarski radovi

30.000,00

24.650,00

1101

14.

Održavanje nerazvrstane ceste U4 prema Montkemiji (uključujući postavljanje odbojne ograde u dužini 220 m)

475.000,00

472.518,96

1101

15.

Sanacija nerazvrstane ceste prema Metisu u Industrijskoj zoni

45.000,00

43.807,50

1101

16.

Sanacija kolnika nerazvrstane ceste T10 u Industrijskoj zoni (4.975,80m2)

425.000,00

421.490,63

1101

17.

Uređenje nerazvrstane ceste U72 u naselju Hreljin, predio »Kalvarija« (1.158,96m2)

255.000,00

254.224,11

1101

18.

Ophodarska služba

40.000,00

15.903,76

1101

19.

Zimska služba

140.000,00

133.108,04

1101

Ukupno:

3.000.000,00

2.997.580,22

2. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije

Opis

Planirano

Utrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Dobava i postava prometnih znakova; 50 kom

20.000,00

16.375,03

1103

2.

Dobava i postava stupova; 60 kom

20.000,00

8.968,92

1103

3.

Dobava i postava prometnih ogledala; 10 kom

15.000,00

14.132,50

1103

4.

Održavanje postojeće vertikalne signalizacije
(ravnanje stupova, popravci prometnih znakova, ugradnja postojećih stupova, ličenje stupova, pranje prometnih
znakova i sl.; 50 kom

15.000,00

7.224,53

1103

5.

Obnova pješačkih prijelaza; 1500,00 m2 (bruto)

18.000,00

15.694,80

1103

6.

Obnova središnjih i rubnih crta; 4000,00 m'

10.000,00

7.334,93

1103

7.

Obnova stop crta; 500 m2

10.000,00

5.782,57

1103

8.

Obnova slova (stop, škola, bus); 500 kom

15.000,00

8.146.50

1103

9.

Obnova otoka; 250,00 m2 (bruto)

5.000,00

3.708,55

1103

10.

Obnova strelica jednosmjernih i dvosmjernih; 50 kom

5.000,00

1.265,00

1103

11.

Obnova parkirališta; 50 kom

2.000,00

1.471,25

1103

12.

Postava izbočina - »ležeći policajci«

15.000,00

14.612,50

1103

Ukupno:

150.000,00

104.717,08

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

1.Uređenje i tekuće održavanje mjesnih groblja i objekata:

Opis

Planirano

Utrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Izgrabljivanje površina; 9.000,00 m2 (5 puta godišnje)

20.000,00

13.967.97

1104

2.

Košnja travnjaka; 10.700,00 m2 (5 puta godišnje)

50.000,00

52.263,04

1104

3.

Orezivanje živica i grmlja; 600 m2 živice (2 puta godišnje), okopavanje i plijevljenje korova oko sadnica

20.000,00

20.058.88

1104

4.

Sječa stabala, orezivanje grana stabala i vađenje korijenja

14.000,00

13.392,52

1104

5.

Odstranjivanje i uništavanje korova; 6.500,00 m2

24.000,00

23.280,00

1104

6.

Čišćenje betoniranih, popločenih i asfaltiranih površina; 12.100,00 m2 (1 put mjesečno),

120.000,00

146.225,77

1104

7.

Skupljanje otpadnog materijala i utovar na deponij; 430 m3

75.000,00

81.752,73

1104

8.

Održavanje čistoće prostora mrtvačnica; 400,00 m2
mjesečno

7.000,00

7.788.37

1104

9.

Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra; 28 grobnih mjesta i prostor oko centralnog križa
(1 put mjesečno)

15.000,00

6.055,05

1104

10.

Nabavka šljunka za obnovu staza; 40,00 m3

5.000,00

2.828,13

1104

11.

Dobava i sadnja zelenila

5.000,00

5.833,75

1104

12.

Sanacija dotrajalih betonskih staza i parapetnih zidova; groblje Škrljevo i Krasica

15.000,00

17.750,21

1104

13.

Izvođenje radova na održavanju mrtvačnica

15.000,00

16.298,97

1104

14.

Rješavanje odvodnje i izgradnja upojnih bunara

15.000,00

12.180,33

1104

Ukupno:

400.000,00

419.675,72

VII. JAVNA RASVJETA

Opis

Planirano

Utrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Godišnji pregled javne rasvjete

5.000,00

3.591,96

1108

2.

Građevinski radovi - iskop jama za temelje, zamjena
stupova, odvoz materijala, dobava i postava stupova;
12 kom

5.000,00

4.674,20

1108

3.

Elektromontažni radovi s nabavkom materijala;
predviđa se zamjena 500 svjetiljki, dobava i postava
40 novih lampi kao i zamjena ostalog elektromaterijala prema ugovornom troškovniku

460.000,00

468.694,08

1108

4.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti prigodom Božićno-novogodišnjih blagdana

120.000,00

127.732,07

1108

5.

Nabavka novogodišnje dekoracije

20.000,00

3.037,00

1108

6.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti za vrijeme održavanja prigodnih manifestacija u svim mjestima Grada Bakra

40.000,00

36.109,02

1108

7.

Podmirivanje troškova električne energije za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih površina koje
prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta

950.000,00

948.548,62

1100

Ukupno:

1.600.000,00

1.592.386.95

VIII. VATROGASTVO

Opis

Planirano

UItrošeno

Pozicija
proračuna

1.

Donacija javnoj vatrogasnoj postrojbi

360.000,00

335.255,28

1401

2.

Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar-Kostrena

600.000,00

600.000,00

1403

Ukupno:

960.000,00

935.255,28

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-02-07/9-13-8

Bakar, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr